SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh THPT thông qua dạy học Địa lí 12

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1055
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
63
Lượt tải:
3

Sáng kiến kinh nghiệm “Góp phần hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh THPT thông qua dạy học Địa lí 12” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.4.1. Biện pháp 1: Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để trang bị và nâng cao năng lực số của bản thân trong giảng dạy
2.4.2. Biện pháp 2: Tìm kiếm và hướng dẫn học sinh tìm kiếm tư liệu dạy và học
2.4.3. Biện pháp 3: Thiết kế kế hoạch bài dạy có sử dụng công nghệ số
2.4.4 Biện pháp 4: Vận dụng các phương pháp và hình thức dạy học có khả năng hình thành và phát triển năng lực số
2.4.5. Biện pháp 5: Sử dụng công nghệ thông tin để kiểm tra đánh giá học sinh và hướng dẫn học sinh tự học
2.4.6 Biện pháp 6: Tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả

Mô tả sản phẩm

 

 

 

MỤC LỤC 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ  …………………………………………………………………………… 1 

 1. Lí do chọn đề tài …………………………………………………………………………………… 1 
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………… 2 
 3. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 2 
 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 2 
 5. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 3 
 6. Tính mới của đề tài  ………………………………………………………………………………. 3 
 7. Cấu trúc đề tài ……………………………………………………………………………………… 4 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………. 5 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NLS CHO HS THPT THÔNG QUA DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ 12 ……………………………………………………………………………………….. 5 

   1.1. Cơ sở lý luận ……………………………………………………………………………………. 5 

      1.1.1. Năng lực số …………………………………………………………………………………. 5 

      1.1.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và năng lực số ……………………. 9 

   1.2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………………………………… 13 

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

NLS CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 …………. 19 

   2.1. Yêu cầu …………………………………………………………………………………………. 19 

 1. Đề xuất một số địa chỉ tích hợp phát triển năng lực số ………………………. …20 
 2. Quy trình hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh …………………. 29 

  2.4. Một số một số biện pháp hình thành và phát triển NLS cho HS THPT …… 30 

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ……………………………………………… 39 

 1. Mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng thực nghiệm ……………………………………… 39 
 2. Nội dung và tiến trình thực nghiệm …………………………………………………….. 39 
 3. Kết quả thực nghiệm …………………………………………………………………………. 45 

PHẦN III. KẾT LUẬN  ………………………………………………………………………….. 47 

 1. Quá trình thực hiện  …………………………………………………………………………….. 47 
 2. Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm  ……………………………………………………………… 47 
 3. Kiến nghị . …………………………………………………………………………………………. 48 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ………………………………………………………………………. 49 

PHỤ LỤC 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

  Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

BVMT : Bảo vệ môi trường 

CNTT-TT  : Công nghệ thông tin – truyền thông 

CNH, HĐH  : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

DH : Dạy học 

DHTT : Dạy học trực tuyến 

ĐC : Đối chứng 

ĐLTN : Địa lí tự nhiên 

GV : Giáo viên 

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo 

HS : Học sinh 

ICT   : Công nghệ thông tin và truyền thông 

KT – XH : Kinh tế – xã hội 

KTDH : Kĩ thuật dạy học 

KT, ĐG : Kiểm tra, đánh giá 

NL : Năng lực 

NLS  : Năng lực số 

PC : Phẩm chất 

PPDH : Phương pháp dạy học 

PTDH : Phương tiện dạy học 

SGK  : Sách giáo khoa 

THPT : Trung học phổ thông 

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Do đó, các thế hệ công dân trong tương lai sẽ phải trang bị những năng lực mới để thích ứng cao trước thực tiễn cuộc sống và có thể thành công trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. 

Kỹ năng chuyển đổi là những kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng của thế kỷ 21, hướng tới sáng tạo, giao tiếp, tư duy phản biện, với những năng lực số đi kèm. Năng lực số là công cụ thúc đẩy kỹ năng chuyển đổi. Tác động của đại dịch Covid-19 cho thấy, thế giới đang thay đổi rất nhiều; vì vậy, cần có sự kết hợp năng lực số và kỹ năng chuyển đổi trong giáo dục đào tạo nói chung và từng môn học nói riêng. Kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước thành công về chuyển đổi số là những nước quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức dạy học trong các nhà trường để phát triển nguồn nhân lực. Trong đó nâng cao năng lực số và kĩ năng chuyển đổi cho học sinh được xem là khâu đặc biệt quan trọng. 

Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 749/QĐTTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Do vậy,việc phát triển năng lực số và kĩ năng chuyển đổi cho học sinh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia là việc làm cần thiết. 

Năm học 2021 – 2022, dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, việc lựa chọn hình thức dạy học trực tuyến trở thành giải pháp hữu hiệu của các nhà trường trong cả nước trong đó có Nghệ An. Tuy nhiên, để quá trình tổ chức dạy học đạt hiệu quả thì hình thành, phát triển năng lực số và kĩ năng chuyển đổi cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của riêng môn tin học mà còn là mối quan tâm của tất cả các môn học không ngoài trừ môn Địa lí.  

Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong nhiệm vụ dạy và học là một trong những nhiệm vụ thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học đã được Sở Giáo dục và đào tạo nhấn mạnh trong công văn Số: 1749/SGD&ĐT- GDTrH học năm học 2021-2022: Xây dựng kho học liệu điện tử; đẩy mạnh sử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận