Logo Kiến Edu

THPT

Trong bối cảnh giáo dục đổi mới, sáng kiến kinh nghiệm THPT cho năm học 2023 – 2024 là nguồn tài liệu quý giá giúp giáo viên thích ứng với chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều và Chân trời sáng tạo. Các sáng kiến này đã được Kineedu tổng hợp không chỉ nhấn mạnh vào việc cải thiện phương pháp dạy học thông qua sử dụng công nghệ giáo dục và phương pháp học tập tích cực mà còn khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Đặc biệt, chúng tập trung vào việc giúp học sinh hiểu và ứng dụng kiến thức vào thực tế, qua đó chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và cuộc sống.

SKKN Thực trạng và giải pháp về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trung tâm GDTX

SKKN Phát huy vai trò của tổ cộng tác viên trong hoạt động thư viện trường THPT Lê Lợi

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ cộng tác viên trong hoạt động thư viện trường THPT Lê Lợi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.4.1. Cộng tác viên thư viện tham gia vào quá trình xây dựng bổ sung vốn tài liệu thư viện 2.3.4.2 Cộng tác viên thư viện tham gia công tác thư mục 2.3.4.3. Cộng tác viên thư viện hỗ trợ cán bộ thư viện trong công tác xử lí kĩ thuật tài liệu 2.3.4.4. Cộng tác viên thư viện tham gia công tác hồi cố bảo quản tài liệu thư viện 2.3.4.5. Cộng tác viên thư viện hỗ trợ cán bộ thư viện trong công tác tuyên truyền, giới thiệu sách và các hoạt động ngoại khóa khác. 2.3.4.6. Cộng tác viên thư viện hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển văn hoá đọc.  

458 0 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Thực trạng và giải pháp về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trung tâm GDTX

Sáng kiến kinh nghiệm "Thực trạng và giải pháp về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trung tâm GDTX"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Xây dựng trong nhà trường một môi trường thật tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh 2.2. Nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy bộ môn GDCD ở trung tâm GDTX 2.3. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp là biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh  

484 7 lượt tải
SKKN Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

SKKN Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBGV và học sinh về lợi ích của các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại trường . 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 3. Thành lập các câu lạc bộ VHVN - TDTT, tổ chức sinh hoạt định kỳ 4. Tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, TDTT với quy mô câu lạc bộ và nhà trường 5. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào văn hóa, tiết hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp 6. Biểu dương khen ngợi, động viên kịp thời những CBGV, HS có thành tích trong hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao. 7. Theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua đoàn viên công đoàn của các tổ công đoàn

596 2 lượt tải
SKKN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKTCông đoàn cơ sở trong trường học hiện nay

SKKN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKTCông đoàn cơ sở trong trường học hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở trong trường học hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Các giải pháp chung.. 2.1.1. Tăng cường quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghị quyết công đoàn ngành GD&ĐT đối với các hoạt động UBKT Công đoàn hiện nay 2.1.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ UBKT, các đoàn viên công đoàn, các tổ chức trong nhà trường về hoạt động kiểm tra, giám sát 2.2. Các giải pháp cụ thể . 2.2.1. Xác định rõ đặc điểm, nét đặc thù của nhà trường 2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến chức năng nhiệm vụ của UBKT Công đoàn trong việc thực hiện điều lệ công đoàn. 2.2.3. Kiện toàn, cũng cố tổ chức bộ máy UBKT Công đoàn cơ sở trong nhà trường hiện nay 2.2.4. Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, ban hành kế hoạch cho cán bộ UBKT Công đoàn cơ sở trong nhà trường hiện nay...

447 0 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công tại trường THPT Anh Sơn 3 trong bối cảnh hiệnnay

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công tại trường THPT Anh Sơn 3 trong bối cảnh hiệnnay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công tại trường THPT Anh Sơn 3 trong bối cảnh hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nữ cán bộ nhà giáo người lao động 3.2. Nâng cao năng lực hoạt động Ban nữ công. . 3.3.Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà”. 3.4. Chăm lo sức khỏe cho nữ cán bộ nhà giáo người lao động và nữ học sinh. 3.5. Tổ chức trải nghiệm thực tế tại địa phương và tham quan du lịch.. 3.6. Xây dựng nét đẹp nữ cán bộ nhà giáo, người lao động và nữ học sinh nơi trường học..

594 4 lượt tải
"skkn Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở trường THPT Thanh Chương 3"

SKKN Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ2 ở trường THPT Thanh Chương 3

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở trường THPT Thanh Chương 3"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Công đoàn phối hợp cùng nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, hiệu quả trong toàn thể cán bộ, công nhân viên và học sinh của nhà trường trong giai đoạn hiện nay 2. Ban Chấp Hành Công đoàn chủ động thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. 3. Công đoàn tham mưu với nhà trường tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn TNCSHCM, nâng cao vai trò của gia đình và cộng đồng, xã hội trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. 4. Kịp thời phát hiện và x lí học sinh vi phạm văn hóa trang phục Công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, cùng với chuyên môn tạo điều kiện để các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật. 5. Công đoàn chủ động động viên, khuyến khích công đoàn viên đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

489 5 lượt tải
"skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Công Đoàn cơ sở Trường THPT Phan Đăng Lưu"

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Công Đoàn cơ sở TrườngTHPT Phan Đăng Lưu

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Công Đoàn cơ sở Trường THPT Phan Đăng Lưu"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một là: Bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn cơ sở. Hai là: Xây dựng Quy chế, kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở. Ba là: Đổi mới nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn. Bốn là: Tích cực truyền thông, năm bắt dư luận để phản ánh kịp thời với Công đoàn ngành. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cùng với BCH để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

531 8 lượt tải
skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Trường THPT Lê Viết Thuật

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Trường THPT Lê Viết Thuật

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Trường THPT Lê Viết Thuật"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5.1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết về hoạt động công đoàn 5.2. Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn cơ sở 5.3. Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Trường THPT Lê Viết Thuật nhiệm kỳ 2023-2028, kiện toàn Ban chấp hành đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, năng lực tổ chức các hoạt động công đoàn. 5.4. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các cuộc vận động, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú . 5.5. Công đoàn chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, ủng hộ tham gia tích cực các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức .. 5.6. Thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn nghiêm túc; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở để ngày càng vững mạnh 5.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.. 5.8. Công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn . 5.9. Ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn có biện pháp duy trì thi đua giữ danh hiệu công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

428 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” góp phần nângcao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại trường THPT Thanh Chương 3

SKKN Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” góp phần nângcao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại trường THPT Thanh Chương 3

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại trường THPT Thanh Chương 3"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Xây dựng đội ngũ ban nữ công quần chúng 2 Phát huy vai trò nêu gương của BCH Công đoàn, Ban nữ công trong các hoạt động của nhà trường 3 Tuyên truyền, vận động nữ CBNGNLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” 4 Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động mang nét đặc trưng cho nữ CBNGNLĐ 5 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban chuyên môn trong triển khai phong trào 6 Quan tâm đến đời sống gia đình của nữ CBNGNLĐ 7 Tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết

493 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” góp phần nângcao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại trường THPT Thanh Chương 3

SKKN Một số giải pháp đẩy mạnh sự tham gia tích cực của giáo viên, cán bộ, công nhân viên trongphong trào TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần cho bản thân ở trường THPT Diễn Châu 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp đẩy mạnh sự tham gia tích cực của giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong phong trào TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần cho bản thân ở trường THPT Diễn Châu 4"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò của hoạt động TDTT trong GV, CB, CNV bằng phương pháp tuyên truyền 4.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường 4.3.Tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên, liên tục, có hiệu quả 4.4.Tăng cường đội ngũ hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa bằng phương pháp đào tạo lực lượng hướng dẫn viên thể thao.. 4.5.Tăng cường tổ chức hoạt động thi đấu nghiệp vụ sư phạm, thi đấu giao lưu, tổ chức các giải thi đấu thể thao.

537 5 lượt tải
"skkn Một số giải pháp đẩy mạnh sự tham gia tích cực của giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong phong trào TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần cho bản thân ở trường THPT Diễn Châu 4"

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Công Đoàn phối hợp với chuyên môn trong quản lý chỉ đạo để nâng caochất lượng giáo dục ở Trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Công Đoàn phối hợp với chuyên môn trong quản lý chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Xây dựng qui chế làm việc phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn 2.2. Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn trường. 2.3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của nghành giáo dục để phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của CBGV. . 2.4. Làm tốt công tác tạo động lực, truyền cảm hứng cho cán bộ giáo viên để lao động hiệu quả. 2.5. Công đoàn hỗ trợ Quản lí chặt chẽ và nâng cao chất lượng giờ tự học, phụ đạo học sinh yếu kém.

452 1 lượt tải
"skkn Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Công Đoàn phối hợp với chuyên môn trong quản lý chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An"

SKKN Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh ở trường PT DTNTTHPT số 2 Nghệ An

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh ở trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: “Nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ CĐCS”. 2. Biện pháp 2: “Nâng cao chất lượng hoạt động các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đơn vị”. 3. Biện pháp 3: “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với các tổ chức khác trong nhà trường”. 4. Biện pháp 4: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn”. 5. Biện pháp 5: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Văn hóa, Văn nghệ, TDTT tạo tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị”.

481 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com