Hoạt động trải nghiệm THPT

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn HDTN THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới được tổng hợp và gửi miễn phí đến quý thầy cô, hướng dẫn giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy. Các sáng kiến kinh nghiệm này nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng tư duy phê phán, hiểu biết về luật pháp, và nhận thức công dân thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm, và dự án. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ trở thành công dân có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với thách thức của xã hội hiện đại, qua đó phát triển tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 589
Lượt tải: 5
Số trang: 71
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 71
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2020-2021
589 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giảm căng thẳng, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trường trung học phổ thông

SKKN Một số giải pháp giảm căng thẳng, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trường trung học phổ thông

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 498
Lượt tải: 2
Số trang: 74
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 74
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 2
Năm viết: 2019-2020
498 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số giải pháp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thpt miền núi thông qua các nét bản sắc văn hóa dân tộc

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 463
Lượt tải: 8
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT miền núi Nghệ An
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT miền núi Nghệ An
Năm viết: 2019-2020
463 8 lượt tải
SKKN PDF - Tăng cường giáo dục giá trị di sản văn hóa yên thành cho học sinh thpt bắc yên thành góp phần quảng bá du lịch văn hóa tâm linh địa phương

SKKN PDF - Tăng cường giáo dục giá trị di sản văn hóa yên thành cho học sinh thpt bắc yên thành góp phần quảng bá du lịch văn hóa tâm linh địa phương

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 458
Lượt tải: 0
Số trang: 90
Tác giả: Đặng Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 90
Tác giả: Đặng Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2020-2021
458 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 511
Lượt tải: 2
Số trang: 89
Tác giả: Phạm Thị Diệp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 89
Tác giả: Phạm Thị Diệp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
511 2 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 541
Lượt tải: 7
Số trang: 159
Tác giả: Lê Thị Quế
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 159
Tác giả: Lê Thị Quế
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2019-2020
541 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 440
Lượt tải: 2
Số trang: 57
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 57
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
440 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ trường thpt

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 566
Lượt tải: 3
Số trang: 45
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 45
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2019-2020
566 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại trường thpt

SKKN Một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 533
Lượt tải: 9
Số trang: 86
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 86
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2019-2020
533 9 lượt tải

SKKN Một số giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 409
Lượt tải: 8
Số trang: 38
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 1
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 38
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 1
Năm viết: 2020-2021
409 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 557
Lượt tải: 3
Số trang: 63
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 63
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2019-2020
557 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 530
Lượt tải: 2
Số trang: 62
Tác giả: Lê Thị Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 62
Tác giả: Lê Thị Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2019-2020
530 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com