Sinh học THPT

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy độc đáo, sáng tạo, giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hay và hiệu quả, kích thích sự tò mò khoa học và tư duy phản biện trong học sinh. Mục tiêu là thúc đẩy sự yêu thích môn Sinh học, phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá các hiện tượng sinh học, qua đó cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập môn Sinh học tại các trường THPT, chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết vượt qua các kỳ thi quan trọng và nghiên cứu khoa học tương lai.

SKKN Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể

SKKN Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 401
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương
Năm viết: 2022-2023
401 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể - sinh học 12”.

SKKN Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể - sinh học 12”.

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 477
Lượt tải: 1
Số trang: 58
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 58
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2022-2023
477 1 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA đáp ứng thi đánh giá năng lực trong dạy học Sinh thái học – Sinh học 12

SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA đáp ứng thi đánh giá năng lực trong dạy học Sinh thái học – Sinh học 12

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 474
Lượt tải: 9
Số trang: 68
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 68
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2022-2023
474 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế và tổ chức dạy học bài: “Các bằng chứng tiến hóa” để phát triển năng lực học sinh

SKKN Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế và tổ chức dạy học bài: “Các bằng chứng tiến hóa” để phát triển năng lực học sinh

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 418
Lượt tải: 7
Số trang: 52
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 1
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 52
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 1
Năm viết: 2022-2023
418 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức dạy học bằng mô hình "Lớp học đảo ngược" kết hợp trò chơi khi tìm hiểu chủ đề “Quần thể sinh vật”- Sinh học 12

SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức dạy học bằng mô hình "Lớp học đảo ngược" kết hợp trò chơi khi tìm hiểu chủ đề “Quần thể sinh vật”- Sinh học 12

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 492
Lượt tải: 7
Số trang: 66
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 66
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
492 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số để thiết kế bài tập và tổ chức học tập nhóm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương I - Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12

SKKN Ứng dụng công nghệ số để thiết kế bài tập và tổ chức học tập nhóm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương I - Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12

Môn: Sinh Học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 412
Lượt tải: 4
Số trang: 50
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 3
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 50
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 3
Năm viết: 2022-2023
412 4 lượt tải
SKKN Thiết kế và vận dụng Bài giảng E-learning trong dạy học môn Sinh học cấp THPT nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

SKKN Thiết kế và vận dụng Bài giảng E-learning trong dạy học môn Sinh học cấp THPT nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Môn: Sinh Học
Lớp: 11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 585
Lượt tải: 7
Số trang: 74
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 74
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu
Năm viết: 2022-2023
585 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh bằng cách thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11

SKKN Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh bằng cách thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11

Môn: Sinh Học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 454
Lượt tải: 2
Số trang: 70
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 70
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2022-2023
454 2 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng – Sinh học 11”

SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng – Sinh học 11”

Môn: Sinh Học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 558
Lượt tải: 8
Số trang: 94
Tác giả: Vũ Văn Lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Đức Mậu
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 94
Tác giả: Vũ Văn Lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Đức Mậu
Năm viết: 2022-2023
558 8 lượt tải
SKKN Thiết kế dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu”- Sinh học 11 theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT.

SKKN Thiết kế dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu”- Sinh học 11 theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT.

Môn: Sinh Học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 528
Lượt tải: 9
Số trang: 79
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cát Ngạn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 79
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cát Ngạn
Năm viết: 2022-2023
528 9 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích và so sánh kết quả thí nghiệm cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11

SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích và so sánh kết quả thí nghiệm cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11

Môn: Sinh Học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 501
Lượt tải: 7
Số trang: 95
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 95
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương
Năm viết: 2022-2023
501 7 lượt tải
SKKN Sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực phẩm chất cho HS trong dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật sinh học 11

SKKN Sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực phẩm chất cho HS trong dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật sinh học 11

Môn: Sinh Học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 578
Lượt tải: 4
Số trang: 64
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 64
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 2
Năm viết: 2022-2023
578 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com