Logo Kiến Edu

Vật lí 10

Các sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… nhằm mục tiêu giúp giáo viên có những bài giảng hay và sáng tạo. Qua đó, giáo viên có thể áp dụng những phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức vào thực tế thông qua các thí nghiệm thực hành và hoạt động dự án. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học sinh lớp 10 hiểu rõ và yêu thích môn Vật lí, từ đó nâng cao khả năng học tập và sự sẵn sàng cho các lớp học cao hơn.

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong sáng kiến này, chúng tôi đã tổ chức cho HS thiết kế, chế tạo 6 phương án thí nghiệm có sử dụng ứng dụng Phyphox (Phụ lục 1) cài ở điện thoại thông minh để đo đạc và xử lí số liệu, gồm: 1. Bộ thí nghiệm khảo sát sự rơi tự do – Đo gia tốc trọng trường 2. Bộ thí nghiệm kiểm chứng định luật II Newton 3. Bộ thí nghiệm khảo sát gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 4. Bộ thí nghiệm khảo sát chu kỳ, tần số của con lắc đơn 5. Bộ thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa và dao động tắt dần của con lắc lò xo 6. Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động lăn không trượt của khối trụ

477 1 lượt tải
SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chúng tôi đã ứng dụng sáng kiến xây dựng và triển khai hiệu quả các nội dung sau: Tổ chức dạy học dự án theo định hướng giáo dục stem tại trường THPT Nguyễn Huệ thông qua các dự án: - Dự án: Xe thế năng nước - Dự án : Xe thế năng trọng trường - Dự án: Xe phản lực - Dự án: Các thiết bị chuyên hóa năng lượng - Dự án: Minh họa chuyển động ném và các đinh luật bảo toàn

499 4 lượt tải
SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Việc thay đổi phương pháp dạy học thông qua việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm STEM vật lí vào dạy học đáp ứng được mục tiêu đổi mới của giáo dục chuyển từ việc dạy học trang bị kiến thức kỹ năng sang dạy học nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh và định hướng nghề nghiệp. Giúp học sinh đi từ lý thuyết sang thực tiễn và từ thực tiễn lại quay trở lại học lý thuyết một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi đã ứng dụng sáng kiến xây dựng và triển khai hiệu quả các nội dung sau: - Phát triển năng lực khoa học tự nhiên trong Vật lí của học sinh THPT theo định hướng STEM tại trường THPT Nguyễn Huệ. - Lồng ghép hoạt động trải nghiệm STEM vào chuyên đề cấp tỉnh STEM Vật lí sự chuyển hóa năng lượng lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2022 - 2023.

535 6 lượt tải
SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II. Xây dựng tiến trình dạy học giáo dục STEM minh họa cho chủ đề “Thủy điện tích năng” 1. Tiến trình dạy học 2. Phiếu học tập 3. Tài liệu đọc 4. Rubric: Tiêu chí đánh giá III. Xây dựng tiến trình dạy học giáo dục STEM minh họa cho chủ đề “Tuabin xoáy nước”, “Nhiệt điện than”, “Điện gió”.

566 1 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  3.Xây dựng hoạt động dạy học chủ đề “Chuyển động tròn và biến dạng” nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. 3.1.Nghiên cứu kiến thức về “chuyển động tròn và biến dạng” và lập kế hoạch dự án "cân đơn giản”, “cung tên” “ná cao su”. 3.2.Thiết kế dự án “Cân đơn giản”; “Cung tên” và “Ná cao su”.

538 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3.Xây dựng các video thí nghiệm cần tiến hành trong dạy học chương “Động học”- Vật lí 10 GDPT 2018 2.3.1.Xây dựng video thí nghiệm về chuyển động thẳng đều 2.3.2.Xây dựng video thí nghiệm về sự rơi tự do 2.3.3.Xây dựng video về chuyển động ném ngang 2.3.4. Xây dựng video về chuyển động ném xiên 2.4.Xây dựng tiến trình dạy học giải quyết vấn đề một số kiến thức sử dụng các video thí nghiệm đã thực hiện

389 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt “ triển khai các biện pháp như sau:  1.Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. 2.Phương pháp dạy học theo trạm. 3.Phương pháp dạy học theo Góc. 4.Một số kĩ thuật dạy học. 5.Một số ứng dụng hỗ trợ dạy học. 6.Một số thiết kế về sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong chương trình Vật lý 10: Chủ đê “Lực và chuyển động”.

589 5 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức một số dự án dạy học chương động lực học - vật lí 10 - nhằm gắn hoạt động dạy học với công tác hướng nghiệp“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.4. Qui trình sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.5. Một số bài tập nghịch lý ngụy biện 2.6. Soạn thảo tiến trình dạy học một bài cụ thể với việc sử dụng BTNLNB

839 9 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Phân tích chương Động lượng Vật lí 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 2.2. Xác định mục tiêu dạy học của chương 2.3. Chuẩn bị các phương tiện, học liệu dạy học chương 2.4. Thiết kế kế hoạch dạy học dự án chương Động lượng theo mô hình lớp học đảo ngược

738 7 lượt tải
SKKN Sử dụng hệ tọa độ địa lí trong khảo sát chuyển động phần “động học” vật lí lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh - GDPT 2018

SKKN Sử dụng hệ tọa độ địa lí trong khảo sát chuyển động phần “động học” vật lí lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng hệ tọa độ địa lí trong khảo sát chuyển động phần “động học” vật lí lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh - GDPT 2018“ triển khai các biện pháp như sau:  1 Kích thích nhu cầu, khơi gợi hứng thú khám phá tri thức cho người học. 2 Phát huy tính tự lực, sáng tạo, khả năng hoạt động nhóm của người học 3 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách linh hoạt, có hiệu quả 4 Tăng cường hoạt động trải nghiệm gắn liền lý thuyết với thực tiễn 5 Thay đổi nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

1086 12 lượt tải
"1.Đặc điểm nội dung phần Động học – Vật lí 10 chương trình GDPT mới 2.Thiết kế các bài tập có nội dung thực tế, bài tập tập sáng tạo phần động học – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS 2.1.Các câu hỏi, bài tập có nội dung thực tế 2.2.Các bài tập sáng tạo SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập có nội dung thực tế, bài tập sáng tạo nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần động học vật lí 10 chương trình gdpt mới

SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập có nội dung thực tế, bài tập sáng tạo nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần động học vật lí 10 chương trình gdpt mới

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập có nội dung thực tế, bài tập sáng tạo nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần động học vật lí 10 chương trình gdpt mới“ triển khai các biện pháp như sau:  1.Đặc điểm nội dung phần Động học – Vật lí 10 chương trình GDPT mới 2.Thiết kế các bài tập có nội dung thực tế, bài tập tập sáng tạo phần động học – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS 2.1.Các câu hỏi, bài tập có nội dung thực tế 2.2.Các bài tập sáng tạo 3.Kế hoạch sử dụng bài tập có nội dung thực tế, bài tập sáng tạo vào dạy học các chủ đề phần động học – chương trình GDPT mới.

1098 8 lượt tải
SKKN Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp chuyển đổi số dạy học nội dung “động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng” vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

SKKN Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp chuyển đổi số dạy học nội dung “động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng” vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp chuyển đổi số dạy học nội dung “động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng” vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.“ triển khai các biện pháp như sau:  - Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà thông qua phiếu học tập và trợ giúp của công nghệ số - Báo cáo ngẫu nhiên các hoạt động đã tìm hiểu ở nhà, thảo luận, chốt vấn đề ở trên lớp - Nâng cao năng lực số của GV, phương pháp sử dụng một số phần mềm hỗ trợ học tập - Sử dụng các phần mềm tương tác Quizzi, Game online, Padlet,…tăng húng thú, nâng cao hiệu quả giờ học - Sử dụng phần mềm kiểm tra đánh Azota - Sử dụng thí nghiệm ảo PHET - Kiểm chứng lí thuyết bằng thực nghiệm (làm thí nghiệm) - Vận dụng kiến thức giải thích các vấn đề trong thực tiễn

928 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com