Logo Kiến Edu

GVCN THCS

Giáo viên chủ nhiệm THCS đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và phát triển học sinh trong giai đoạn quan trọng này. Vì vậy, Kienedu đã tổng hợp những sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mới nhất, được thiết kế để hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm THCS trong chương trình giáo dục 2018 và đặc biệt phù hợp cho năm học 2023 – 2024. Những sáng kiến này bao gồm các phương pháp tiên tiến để giáo dục học sinh về kỹ năng sống, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm, giúp các em đối mặt với các thách thức của tuổi mới lớn. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập an toàn, tích cực và khuyến khích sự tham gia, giáo viên có thể giúp học sinh THCS phát triển bản thân một cách toàn diện, chuẩn bị cho các em bước tiếp theo trong hành trình học vấn và cuộc sống.

SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)

SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Xây dựng kế hoạch GDTM qua các tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm 1.2. Tiến trình tổ chức hoạt động GDTM trong tiết sinh hoạt lớp

332 3 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp: Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm Bước 1: Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm Bước 3: Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân Bước 4: Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh. Bước 5: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Bước 6: Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực, nói không với xâm phạm thân thể và xúc phạm nhân phẩm học sinh

992 5 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào chủ đề thiết kế infographic nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 2.2. Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu các ngành nghề và định hướng nghề cho bản thân. 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

693 2 lượt tải
SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thay đổi phương pháp quản lí lớp học Giải pháp 2: Đổi mới phương pháp dạy học Giải pháp 3: Thông qua các hoạt động ngoại khóa

1202 12 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề 1.2. Sinh hoạt lớp với trò chơi 1.3. Sinh hoạt lớp với “Tình huống giả định” 1.4. Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể 1.5. Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp

353 3 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THCS 3.2. Biện pháp 2: Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực GT&HT cho HS 3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh

439 8 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Thiết kế quy trình tổ chức tiết sinh hoạt lớp theo hình thức đa dạng hóa a) Xây dựng ý tưởng b) Xây dựng kế hoạch c) Tổ chức sinh hoạt lớp theo hướng : Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. d) Đánh giá kết quả thực hiện. 3.2. Biện pháp 2: Xây dựng các hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp a) Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề b) Sinh hoạt lớp với trò chơi c) Sinh hoạt lớp với “Tình huống giả định” d) Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể e) Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp

221 2 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của năng lực tự chủ và tự học 3.2. Biện pháp 2: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc xây dựng và quản lý kế hoạch, nội dung năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.3. Biện pháp 3: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.4. Biện pháp 4: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc tăng cường phối hợp với các lực lượng giáo dục trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá, động viên, khuyến khích học sinh nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học

342 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh 3.2. Biện pháp 2: Đổi mới các tiêu chí thi đua theo hướng thiết thực hơn 3.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 3.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự kết hợp giữa hoạt động thi đua của lớp với thi đua của Đoàn trường, thi thua của các tổ chức trong Nhà trường 3.5. Biện pháp 5: Kiện toàn ban cán sự lớp, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua 3.6. Biện pháp 6: Tìm hiểu, phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm 3.7. Biện pháp 7: Xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua cho học sinh

400 6 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Xác định rõ nguyên tắc của việc giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc 3.2. Biện pháp 2: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua các tiết sinh hoạt theo chủ đề 3.3. Biện pháp 3: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua nêu gương 3.4. Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm đọc sách 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh trong vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh

1021 5 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Nắm bắt chính xác và cụ thể từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm 3.2. Biện pháp 2: Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học 3.3. Biện pháp 3: Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm 3.4. Biện pháp 4: Theo dõi sát sao và đánh giá khách quan học sinh lớp chủ nhiệm 3.5. Biện pháp 5: Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân 3.6. Biện pháp 6: Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh 3.7. Biện pháp 7: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

453 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ ban cán sự lớp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại THCS

SKKN Biện pháp xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ ban cán sự lớp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ ban cán sự lớp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Lựa chọn ban cán sự 3.2. Biện pháp 2: Hình thức lựa chọn 3.3. Biện pháp 3: Bố trí chức danh 3.4. Biện pháp 4: Xây dựng quy chế làm việc. 3.5. Biện pháp 5: Rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho ban cán sự lớp

442 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com