Logo Kiến Edu

Vật lí 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 11 THPT trong năm học 2023 – 2024 nhằm cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như CTST, KNTT, CD,… Mục tiêu là giúp giáo viên thiết kế các bài giảng phong phú, kích thích học sinh phát triển tư duy phê phán và sáng tạo, qua việc ứng dụng kiến thức Vật lí vào giải quyết các vấn đề thực tế. Các sáng kiến khuyến khích việc sử dụng công nghệ trong giáo dục, các phương pháp dạy học dự án và thí nghiệm để học sinh có thể trải nghiệm và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, qua đó học sinh nâng cao khả năng học tập và sẵn sàng cho tương lai.

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: B1: Xây dựng kế hoạch chung yêu cầu dành cho học sinh cho mỗi lớp : Giáo viên sẽ giao cho học sinh các lớp đề suất các ý tưởng theo yêu cầu của dự án. B2: GV chẩm các ý tưởng do học sinh các lớp gửi về ban tổ chức, lựa chọn các ý tưởng hay có triển vọng vào vòng trong B3: Phỏng vấn học sinh trực tiếp về hướng nghiên cứu thiết kế chế tạo để xem xét các ý tưởng có thể tiến hành làm sản phẩm. B4: Giáo viên đưa ra kết quả lựa chọn các ý tưởng có khả thi và định hướng hoàn thiện sản phẩm.  

422 2 lượt tải
SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1.Dạy học trải nghiệm phần Điện học – Dự án trải nghiệm: SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ TRÁI CÂY 2.Dạy học trải nghiệm phần Điện học – Dự án hoạt động trải nghiệm sử dụng pin, ác quy đúng cách góp phần bảo vệ môi trường 3.Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hình thức vừa học vừa chơi 4.Thực hiện mô hình" Tủ thu gom pin cũ" trong trường học và nhân rộng ra địa phương nơi học sinh sinh sống

578 8 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng “sản phẩm số” trong dạy học một số chủ đề phần điện học – vật lí 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Thiết kế và sử dụng “sản phẩm số” trong dạy học một số chủ đề phần điện học – vật lí 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế và sử dụng “sản phẩm số” trong dạy học một số chủ đề phần điện học – vật lí 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1 Thiết kế các trò chơi đối kháng trực tuyến và các thí nghiệm ảo 2 Sử dụng các trò chơi đối kháng trực tuyến để kích thích sự hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập môn đồng thời để học sinh thêm yêu thích Vật lí 3 Sử dụng các thí nghiệm ảo để hình thành và phát triển các năng lực đặc thù môn Vật lí cho học sinh

698 7 lượt tải
SKKN Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong chủ đề “Mắt. Các dụng cụ quang học”, Vật Lí 11 – THPT.

SKKN Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong chủ đề “Mắt. Các dụng cụ quang học”, Vật Lí 11 – THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong chủ đề “Mắt. Các dụng cụ quang học”, Vật Lí 11 – THPT." triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Phân tích nội dung kiến thức chương “ Mắt. Các dụng cụ quang học” trong chương trình THPT 2.3.2.Xây dựng nội dung kiến thức “ Mắt. Các dụng cụ quang học” theo định hướng STEM 2.3.3.Ứng dụng các phần mềm “ chuyển đổi số” trong dạy học chủ đề “ Mắt. Các dụng cụ quang học” Vật lý 11 - THPT 2.3.4.Thiết kế chủ đề giáo dục STEM nội dung kiến thức chủ đề “ Mắt. Các dụng cụ quang học” 2.3.5.Triển khai thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng stem trong chủ đề “ Mắt. Các dụng cụ quang học”- Vật Lí 11 THPT

765 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.1.1.Những điều cần biết về cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp 2.1.2.Các ví dụ nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.2.Vận dụng phương thức thể nghiệm để thiết kế câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật 2.3.Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua mô hình hợp tác với các trường đại học, viên nghiên cứu

278 3 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí

SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí”triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí kết hợp với dạy học liên môn. 2. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí. 3. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí kết hợp với các phương tiện dạy học hiện đại.

1673 17 lượt tải
SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  I. Đề xuất một số sản phẩm TNST có thể thực hiện trong chương trình Vật lí 10, Vật lí 11 chương trình giáo dục 2018. II. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”. II.1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng. II.2. Hoạt động tự thiết kế các phương án kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng thông qua bộ thí nghiệm đệm không khí có hỗ trợ phần. II.3. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”.

890 12 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông" triển khai các biện pháp như sau:  1.Xây dựng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10. 2.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học môn vật lí 10. 3.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 để giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài tập ở nhà. 4.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 vào kiểm tra đánh giá học sinh. 5.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế vào dạy học môn vật lí 10.

1084 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  1 Dạy học nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 2 Dạy học dự án 3 Dạy học dự án nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 4 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản 5 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề

783 7 lượt tải
SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “dòng điện trong chất điện phân” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh.

SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “dòng điện trong chất điện phân” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “dòng điện trong chất điện phân” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh.“ triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Tạo môi trường phát triển dạy học STEM 3.1.1.Về phía nhà trường 3.1.2.Về phía giáo viên 3.1.3.Về phía học sinh 3.2. Kết hợp xây dựng các chủ đề dạy học STEM với phương pháp dạy học tích cực

489 10 lượt tải
SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “ Mắt và các dụng cụ quang” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh

SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “ Mắt và các dụng cụ quang” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “ Mắt và các dụng cụ quang” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Về phía nhà trường - Tổ chức tập huấn tốt về hình thức dạy học STEM - Mở các câu lạc bộ STEM dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các tổ nhóm chuyên môn. - Có hình thức động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời với những giáo viên có những đóng góp cho sự phát triển phong trào dạy học STEM của nhà trường. - Tích cực tuyên truyền cho giáo viên và học sinh thấy được ý nghĩa của dạy học STEM. - Cơ sở vật chất của các nhà trường được đầu tư thêm để đáp ứng nhu cầu cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập. - Tạo diễn đàn (FORUM) về việc học tập STEM trên trang web của nhà trường 2.3.2.Về phía giáo viên -Tích cực tham gia các buổi tập huấn, các chương trình học STEM qua các khóa học có chất lượng. -Tích cực soạn bài giảng có định hướng STEM. -Tham gia diễn đàn của các chương trình dạy học STEM trên khắp cả nước và diễn đàn của nhà trường nói riêng. -Hướng dẫn học sinh cách học tập và nghiên cứu theo phương pháp này để học sinh cảm nhận được tính ưu việt của phương pháp dạy học này. 2.3.3.Về phía học sinh -Học sinh là người học là người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách tự giác và chủ động, vì việc thực hiện các nhiệm vụ không những thực hiện trong phạm vi không gian lớp học mà còn ở ngoài trường học nữa. -Dưới sự hướng dẫn của giáo viên học sinh các em phải có sự kết nối các thành viên trong tổ nhóm khi thực hiện ở ngoài trường, nên cần tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong nhóm để đảm bào thành quả của sự hợp tác nhóm.

459 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com