Logo Kiến Edu

Quản lí THCS

Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm quản lí THCS, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới 2018 và năm học 2023 – 2024. Sáng kiến này nhằm giúp các nhà quản lí trường THCS nắm bắt và áp dụng các phương pháp quản lí tiên tiến, từ quản lí nhân sự đến quản lí tài nguyên giáo dục, đảm bảo một môi trường học tập an toàn. Các chiến lược quản lí được đề xuất tập trung vào việc tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tối đa năng lực giảng dạy và quản lí lớp học, đồng thời phát triển một cơ cấu tổ chức linh hoạt, thích ứng với những thay đổi trong giáo dục và xã hội, hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh thành những cá nhân tự tin, có trách nhiệm và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo.

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tổ chức hoạt động nhóm học sinh ở trường THCS

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tổ chức hoạt động nhóm học sinh ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tổ chức hoạt động nhóm học sinh ở trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 6.1. Giải pháp 1: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức dạy học HĐN ở lớp, trường 6.2. Giải pháp 2: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức HĐN học tập ở nhà 6.3. Giải pháp 3: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức HĐN đối với các hoạt động ngoại khóa TNST, tham quan học tập và các hình thức học tập khác 6.4. Giải pháp 4: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức dạy học hoạt động nhóm ở trên không gian mạng 6.5. Giải pháp 5: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý phối hợp giữa nhà trường và địa phương, phụ huynh về việc tổ chức HĐN của học sinh. 6.6. Giải pháp 6: Lập kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện “Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học” phù hợp, hiệu quả đối với việc quản lý tổ chức HĐN 6.7. Giải pháp 7: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề, bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế

439 2 lượt tải
SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới

SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với công tác xã hội hoá giáo dục 3.2. Tuyên truyền và phát huy vai trò của dư luận trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục 3.3. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục 3.4. Huy động sự đóng góp về tài chính, vật lực của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện 3.5. Bồi dưỡng về nhận thức và kinh nghiệm cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục 3.6. Quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn vận động tài trợ, hỗ trợ, quà tặng

893 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THCS

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5.1. Giải pháp 1: Giải pháp về nhận thức tư tưởng 5.2. Giải pháp 2: Lựa chọn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra nội bộ. 5.3. Giải pháp 3: Kế hoạch hóa công tác kiểm tra nội bộ gắn với kế hoạch năm học. 5.4. Giải pháp 4: Tổ chức, chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ. 5.5. Giải pháp 5: Giải pháp tự kiểm tra đánh giá 5.6. Giải pháp 6: Giải pháp sử dụng công nghệ thông tin 5.7. Giải pháp 7: Giải pháp thi đua khen thưởng

932 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THCS

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống TNTT, đuối nước học sinh, đội An toàn giao thông. 5.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước cho học sinh. 5.3. Tổ chức triển khai thực hiện. 5.3.1 Tổ chức giáo dục thông qua phát thanh tuyên truyền, bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích. 5.3.2. Giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 5.3.3. Phối hợp với Công an huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục ATGT, PCCC & CNCH và tổ chức kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm. 5.3.4. Phối hợp với Hội cha mẹ trong việc tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước, tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường. 5.3.5. Tổ chức giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. 5.3.6. Phối hợp với Đoàn thanh niên phát huy vai trò của Đội ATGT, đội cờ đỏ, xây dựng “Cổng trường an toàn”, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cắm biển báo nguy hiểm. 5.3.7. Triển khai cuộc thi do cấp trên tổ chức, đặc biệt là cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

744 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên về công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng 3.2. Chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo khung năng lực 3.3. Phát triển năng lực đội ngũ giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 3.4. Đa dạng hóa phương pháp, hình thức và nội dung bồi dưỡng 3.5. Đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên 3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của nhà trường đối với tổ, nhóm chuyên môn 3.7. Xây dựng dựng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng giáo viên

673 8 lượt tải
SKKN Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học cơ sở

SKKN Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học cơ sở" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. 3.2. Biện pháp 2: Tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo sẵn sàng đáp ứng công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục. 3.3. Biện pháp 3: Khai thác và sử dụng kho tài nguyên số, từng bước xây dựng kho học liệu số của nhà trường và bộ môn. 3.4. Biện pháp 4: Xây dựng hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số trong trường THCS

439 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục ý thức tự học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tại trường THCS

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục ý thức tự học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tại trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục ý thức tự học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tại trường THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội về tầm quan trọng của việc chỉ đạo ý thức tự học. 3.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt lớp theo chủ đề trong đó có chủ đề giáo dục ý thức tự học. 3.3. Biện pháp 3: Đổi mới công tác quản lý về hoạt động tự học của học sinh 3.4. Biện pháp 4: Tập huấn cho giáo viên công tác hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp tự học. 3.5. Biện pháp 5: Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học trên lớp của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh. 3.6. Biện pháp 6: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. 3.7. Biện pháp 7: Động viên, khuyến khích, kích thích các hoạt động tự học của HS, thực hiện các HĐ NGLL hướng vào các điều kiện hỗ trợ hoạt động tự học. 3.8. Biện pháp 8: Xây dựng thư viện, phát triển văn hóa đọc cho học sinh. 3.9. Biện pháp 9: Tăng cường và đổi mới tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua đó giúp học sinh phát triển các phẩm chất, kỹ năng. 3.10. Biện pháp 10: Quản lý tự học trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy học trực tuyến.

439 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở

SKKN Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 6.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển. 6.2. Biện pháp 2: Tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thiết bị nhằm nâng cao năng lực sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. 6.3. Biện pháp 3: Ban hành các văn bản về định mức tiêu chuẩn, quy định, quy chế quản lí và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. 6.4. Biện pháp 4: Nâng cao nhận thức lí luận và thực tiễn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 6.5. Biện pháp 5: Nâng cao nhận thức về việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh. 6.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác thi đua khen thưởng. 6.7. Biện pháp 7: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lí cơ sở vật chất trường học.

732 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động GDKNS cho học sinh. 3.2. Biện pháp 2: Đa dạng hoá các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 3.3. Biện pháp 3: Phát huy vai trò của cán bộ quản lý nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục KNS cho học sinh 3.4 Biện pháp 4: Phát huy tốt vai trò các lực lượng sư phạm trong giáo dục KNS cho học sinh 3.5. Biện pháp 5: Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội

439 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THCS

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa nhà trường 2.2.2. Xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược trong việc xây dựng văn hóa nhà trường 2.2.3. Tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường trung học cơ sở theo một quy trình nhất định 2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết trong việc xây dựng văn hóa nhà trường 2.2.5. Đảm bảo các điều kiện để việc xây dựng văn hóa nhà trường trung học cơ sở đạt hiệu quả

833 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com