Logo Kiến Edu

24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm nhà trẻ 24-36 tháng tuổi đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng môi trường học tập và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Các ý tưởng sáng tạo trong giai đoạn quan trọng này tập trung vào việc khuyến khích tư duy, phát triển ngôn ngữ, và kỹ năng xã hội cơ bản. Từ việc thiết kế hoạt động thú vị tương tác, gắn liền với hình ảnh và âm thanh, đến việc tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo thông qua chơi đùa và khám phá.
Nắm bắt tinh thần đó, Kienedu cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ và mới nhất cho năm 2024, tạo nguồn cẩm nang hữu ích cho giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc.

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng kế hoạch cá nhân. 2. Sưu tầm lựa chọn các bài tập và trò chơi vận động phù hợp với trẻ. 3. Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 4. Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 5. Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các hoạt động trong ngày. 6. Công tác tham mưu với nhà trường. 7. Công tác tuyên truyền với phụ huynh

903 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giải pháp 1. Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ. 2.3.2. Giải pháp 2 : Lựa chọn nội dung nâng cao chất lượng trong hoạt động phát triển thể chất. 2.3.3. Giải pháp 3: Tổ chức vận động phát triển thể chất cho trẻ theo hướng tích hợp. 2.3.4. Giải pháp 4: Sưu tầm một số trò chơi vận động phù hợp với trẻ theo chủ đề. 2.3.5. Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh để giúp trẻ phát triển thể chất.

1297 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  1 Giáo dục tích cực cho trẻ về chế độ dinh dưỡng một ngày của bé. 2 Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 3 Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 4 Sử dụng các hình thức dạy học tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày 4.1 Hoạt động thể dục sáng 4.2 Tổ chức trong giờ chơi – Tập phát triển vận động cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi 4.3 Tổ chức phút vận động cho trẻ nhà trẻ 4.4 Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời 4.5 Tổ chức vận động vào hoạt động chiều 5 Công tác tham mưu với nhà trường. 6 Công tác tuyên truyền với phụ huynh

518 42 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Xây dựng môi trường ngoài lớp học nhằm tạo hứng thú thú cho trẻ tham gia các hoạt động. Giải pháp 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức HDDCNT cho trẻ. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ. Giải pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh trong công tác tổ chức các hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ.

635 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  *Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch phát trển thể chất cho trẻ *Biện pháp 2: Phát triển thể chất thông qua hoạt động học *Biện pháp 3: Phát triển thể chất thông qua hoạt động với đồ vật *Biện pháp 4:. Phát triển thể chất qua hoạt động ngoại khóa Biện pháp 5: Phát triển thể chất cho trẻ mọi lúc mọi nơi *Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh nhằm phát triển thể chất cho trẻ

1087 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Biện pháp 1: Xác định yêu cầu và nhiệm vụ của giáo viên khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động 3.2. Biện pháp 2: Sáng tác, sử dụng một số trò chơi vận động 3.3. Biện pháp 3: Nâng cao phát triển vận động cho trẻ trong giờ GDTC 3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường tạo hứng thú cho trẻ vận động 3.5. Biện pháp 5: Lồng ghép các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong ngày 3.6. Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh để giúp trẻ phát triển vận động

978 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Giải pháp 3: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 4: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 5: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi.

678 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng giờ học trên lớp 3.3 Biện pháp 3: Sử dụng đồ dùng, đồ chơi linh hoạt, sáng tạo 3.4 Biện pháp 4: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động 3.5 Biện pháp 5: Phối kết hợp gia đình

518 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Rèn luyện sự chú ý, tập trung của trẻ vào hoạt động thể dục sáng nhằm phát triển thể chất cho trẻ. 2.3.2. Biện pháp 2: Xác định yêu cầu và nhiệm vụ của giáo viên khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động. 2.3.3. Biện pháp 3: Gây hứng thú trong hoạt động vận động chính nhằm phát triển thể chất cho trẻ. 2.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non. 2.3.5. Biện pháp 5: Lồng ghép giáo dục thể chất cho trẻ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chế độ ngày 2.3.6. Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ vận động thường xuyên nhằm phát triển thể chất cho trẻ.

862 5 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ- vàng độ tuổi 24 - 36 tháng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ- vàng độ tuổi 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ- vàng độ tuổi 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1. Xây dựng môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh, đỏ phù hợp với chủ đề. 2.3.2. Biện pháp 2: Dạy trẻ nhận biết màu Xanh - Đỏ -Vàng thông qua các hoạt động chơi tập có chủ định. 2.3.3. Biện pháp 3: Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ - vàng thông qua các hoat động ngoài tiết học. 2.3.4. Giải pháp 4. Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức trong hoạt động “Nhận biết màu xanh- màu đỏ- màu vàng”. 2.3.5. Biện pháp 5: Dạy trẻ nhận biết phân biệt màu thông qua quan sát trẻ để tìm hiểu khả năng tư duy, nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ. 2.3.6. Biện pháp 6: Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt ba màu xanh - đỏ - vàng.

465 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu sắc độ tuổi 24 - 36 tháng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu sắc độ tuổi 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu sắc độ tuổi 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Xây dựng nề nếp lớp. 3.2. Trang trí lớp học. 3.3. Dạy trẻ nhận biết màu sắc thông qua các hoạt động chủ đích. 3.4. Dạy trẻ nhận biết phân biệt màu sắc thông qua các hoạt động ngoài tiết học. 3.5. Dạy trẻ nhận biết phân biệt màu sắc thông qua hoạt động ngoài trời. 3.6. Dạy trẻ phân biệt màu thông qua quan sát trẻ để tìm hiểu khả năng tư duy nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ. 3.7. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt màu.

567 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com