Giáo dục công dân THCS

Kienedu xin gửi đến các giáo viên các đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THCS mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018, theo bộ sách mới. Các đề tài sáng kiến này nhằm tăng cường hiểu biết và thực hành về quyền và nghĩa vụ công dân, đạo đức, và các giá trị xã hội thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới và tương tác. Giáo viên sẽ khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án thực tế, thảo luận nhóm, và phân tích tình huống, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tôn trọng đa dạng và hiểu biết sâu sắc về vị thế của mình trong xã hội. Các sáng kiến này không chỉ nuôi dưỡng các công dân trẻ có trách nhiệm mà còn trang bị năng lực cần thiết để các em đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

Môn: GDCD
Lớp: 8
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 599
Lượt tải: 8
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
599 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 453
Lượt tải: 7
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
453 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 432
Lượt tải: 5
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
432 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 583
Lượt tải: 5
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
583 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

Môn: GDCD
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 453
Lượt tải: 9
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
453 9 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

Môn: GDCD
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 893
Lượt tải: 10
Số trang: 39
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 39
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
893 10 lượt tải
SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

Môn: GDCD
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 390
Lượt tải: 9
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
390 9 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 639
Lượt tải: 4
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2020-2021
639 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1163
Lượt tải: 7
Số trang: 30
Tác giả: Trần Thị Thanh Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS An Phú
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 30
Tác giả: Trần Thị Thanh Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS An Phú
Năm viết: 2020-2021
1163 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 733
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Dương Nội
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Dương Nội
Năm viết: 2019-2020
733 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 613
Lượt tải: 3
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chương Dương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chương Dương
Năm viết: 2020-2021
613 3 lượt tải
SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1448
Lượt tải: 9
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2020-2021
1448 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com