SKKN Một số biện pháp sử dụng tin tức thời sự trong dạy học phần Lịch sử thế giới ( chương trình lớp 12) nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Lịch sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 568
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
115
Lượt tải:
2

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp sử dụng tin tức thời sự trong dạy học phần Lịch sử thế giới ( chương trình lớp 12) nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử triển khai các biện pháp như sau: 

3.1. Các bước thực hiện vận dụng và liên hệ.
3.2. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Khởi động.
3.3. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Hình thành kiến thức mới.
3.4. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Luyện tập – Vận dụng.
3.5. Cập nhật tin tức thời sự trong hướng dẫn học sinh tự học.
3.6. Lồng ghép những nội dung mang tính thời sự trong kiểm tra, đánh giá.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC  

Nội dung  Trang 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ   
1. Lý do chọn sáng kiến. 
2. Mục đích nghiên cứu. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 
4. Phương pháp nghiên cứu. 
5. Đóng góp của đề tài. 
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU   
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn.   
1. Cơ sở lí luận. 
2 Cơ sở thực tiễn. 
3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện. 
3.1. Các bước thực hiện vận dụng và liên hệ . 
3.2. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Khởi động.  10 
3.3. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Hình thành kiến thức mới.  15 
3.4. Cập nhật tin tức thời sự trong hoạt động Luyện tập – Vận dụng.  23 
3.5. Cập nhật tin tức thời sự trong hướng dẫn học sinh tự học  29 
3.6. Lồng ghép những nội dung mang tính thời sự trong kiểm tra, đánh giá.  30 
4. Thực nghiệm  34 
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ   
1. Kết luận  49 
2. Kiến nghị, đề xuất  50 
TÀI LIỆU THAM KHẢO   
PHỤ LỤC  52-107 

 

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

           Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông. Thực tiễn mà không có lí luận hướng dẫn thì là thực tiễn mù quáng”. Như chúng ta thấy chương trình giáo dục hiện hành của nước ta đang chuyển mình dần từ hướng dẫn học sinh tiếp cận nội dung kiến thức sang tiếp cận năng lực người học. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng-Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 88/2014/QH13 Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.” và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng “phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời ” nhằm  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.  

 Lịch sử là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử, cũng như vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống để biết cách ứng xử với quá khứ, hiện tại, tương lai một cách phù hợp, đồng thời đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước. Bài giảng môn Lịch sử không chỉ là một bài học về kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng, về giáo dục tư tưởng mà còn là một bài học về giáo dục nhân cách con người. Mỗi bài giảng Lịch sử cần chứa đựng một thực tế nhất định của đời sống nhằm đáp ứng nhu yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Mà trong định hướng xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định: “môn Lịch sử THPT giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được học sinh hình thành ở cấp THCS; góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn cầu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; giúp học sinh nhận thức và nhận thức rõ vai trò, đặc điểm của khoa học lịch sử cũng như sự kết nối giữa sử học với ngành nghề khác, tạo cơ sở để học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai”. Chính vì thế việc gắn kiến thức lí thuyết lịch sử vào thực tiễn là vô cùng quan trọng.  

 Tuy nhiên, đa số các em chỉ mới chú trọng tiếp nhận các thông tin ca nhạc giải trí, văn hóa du lịch, thể thao vào mục tiêu giải trí mà chưa chú ý đến các thông tin về xây dựng phát triển kinh tế, thành tựu khoa học kĩ thuật, chính trị đối ngoại của các quốc gia dân tộc để phục vụ cho việc học tập trở thành người học tích cực, tự tin. Việc học tập môn Lịch sử của các em học sinh còn hạn chế, phần lớn các em đang còn thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, việc tìm tòi, khám phá những kiến thức mới ngoài sách giáo khoa Đa số học sinh thờ ơ với môn sử, không hứng thú học tập. Đôi khi GV chưa quan tâm hướng dẫn, học sinh chưa chủ động vận dụng kiến thức bài học với thực tiễn. Bởi vậy, chất lượng dạy và học môn lịch sử ở trường THPT chưa cao 

 Vì vậy, để nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử 12, tăng cường hiểu biết của HS về những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế ngoài sách giáo khoa, tôi đã lựa chọn sáng kiến “Một số biện pháp sử dụng tin tức thời sự trong dạy học phần Lịch sử thế giới ( chương trình lớp 12) nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử” để nghiên cứu.  

 Với đề tài này, tôi mong muốn giúp học sinh trên cơ sở tiếp nhận những thông tin mới mang tính thời sự nhằm hệ thống hóa kiến thức trong sách giáo khoa với kiến thức thực tiễn để tạo hứng thú cho học sinh đối với môn lịch sử đồng thời tiếp nhận các kiến thức mang tính thời đại trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Đồng thời có thể góp thêm một vài ý kiến đề nâng cao chất lượng, hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử . 

  • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 

 Thông qua việc vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn, đề cao tính thời sự học sinh sẽ giúp giáo viên và học sinh nhận thấy rõ sự cần thiết phải vận dụng những kiến thức mới nảy sinh, liên hệ thực tế đến những nội dung của môn học để nhằm tăng thêm hiệu quả giảng dạy, thấy được sự gắn kết giữa bài học với cuộc sống thực tế hàng ngày. Qua đó, giúp học sinh phát triển năng lực nhận thức lịch sử, năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng Lịch sử đã học vào thực tiễn một cách có hiệu quả, có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Từ đó làm cho nội dung bài học sinh động, hấp dẫn hơn, tăng hứng thú hoc tập cho học sinh hơn. Tạo được niềm yêu thích và động cơ học tập lâu dài. Kết quả nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THPT nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. 

  • ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest