SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 579
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
55
Lượt tải:
8

Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Nhóm giải pháp thứ nhất: Xác định mục tiêu, đối tượng cụ thể của cuộc họp trước khi xây dựng nội dung

2. Nhóm giải pháp thứ hai: Tìm kiếm chủ đề, xây dựng nội dung của từng kì họp

3. Nhóm giải pháp thứ ba: Linh hoạt trong hình thức tổ chức và thành phần tham dự cuộc họp

4. Nhóm giải pháp thứ tư: Ứng dụng phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học hiện đại vào việc tổ chức họp phụ huynh

Mô tả sản phẩm

NỘI DUNG 

 1. Cơ sở khoa học 
 • Cơ sở lí luận 

1.1. Yêu cầu của giáo dục hiện nay của nước ta 

 1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để định hướng giáo dục trong thời kì mới. Một số định hướng cơ bản trong quá trình đổi mới giáo dục được thống nhất trên một số quan điểm sau: 

 • Giáo dục cần hướng tới phát triển tiềm năng của người học. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức giáo dục còn rèn luyện người học toàn diện cả về năng lực và phẩm chất. 
 • Giáo dục cần có mô hình định hướng nhân cách nhưng không giáo điều; tôn trọng sự phát triển đa dạng của cá nhân, của từng nhân cách cụ thể. 
 • Phát huy tinh thần tự học, học gắn liền với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn. 
 • Giáo dục cần thể hiện tinh thần tự do, dân chủ của xã hội, đặc biệt rèn luyện và thực hành dân chủ trong giáo dục. 
 • Giáo dục là một quá trình lâu dài, không chỉ giáo dục trong nhà trường mà còn trong xã hội, trong gia đình, … Do vậy, cần xây dựng xã hội tri thức, xã hội học tập với phương châm học tập suốt đời. 
 1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, có nhân cách có đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 định hướng hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Đồng thời cũng phát triển ở học sinh những năng lực cốt lõi cơ bàn và cần thiết để giải quyết những vấn đặt ra trong cuộc sống. Bao gồm: 

Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. 

Với những yêu cầu trên, giáo dục nước ta đang tập trung cho mục tiêu là tăng cường tiếp cận theo hướng xác định chuẩn đầu ra trong giáo dục, nghĩa là hướng tới kết quả giáo dục thực sự. Chú trọng thực học, chống bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế, ứng dụng vào trong giáo dục nhà trường đối với từng ngành học, với từng học sinh cụ thể để xác định chuẩn đầu ra phù hợp, đáp ứng mọi nhu cầu xã hội về con người. 

 1. 2. Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 
 2. Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm 
 • Giáo viên chủ nhiệm phải có nguyên tắc làm việc để đạt được hiệu quả nhất định trong công tác giáo dục học sinh. 
 • Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm là tố chất của một con người hành động. Cũng như hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp phải nghiêm túc và cần một bộ óc kế hoạch hóa, cụ thể hóa; cần phải có sự chuyên nghiệp và có một nguyên tắc nhất định. 
 • Người giáo viên chủ nhiệm cần có các phẩm chất cơ bản: nhiệt tình, sâu sát, cần cù, trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lý giỏi, có khả năng xây dựng đội ngũ cán bộ học sinh, có khả năng vận dụng các nguồn lực khác nhau từ các lực lượng phối hợp. 
 1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện toàn diện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp mình phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm được: 

Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động từ gia đình, xã hội đến học sinh của lớp chủ nhiệm. Quản lý toàn diện đặc điểm từng học sinh của lớp (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè). Nắm vững mục tiêu đào tạo, chương trình, nội dung 

giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp và của từng học sinh cụ thể. 

 • Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa hiệu trưởng, giữa các tổ chức trong trường, giữa các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh trong lớp. Nói một cách khác, giáo viên chủ nhiệm là người đại diện hai phía, một mặt đại diện cho các lực lượng giác dục của nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh. 

Tóm lại, trong các nhà trường phổ thông giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, là người quản lí, tổ chức, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của một lớp học. Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm rất nhiều hoạt động phức tạp và liên quan đến nhiều lực lượng. Vì vậy năng lực công tác, kinh nghiệm sư phạm và ý thức trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chất lượng học tập và tu dưỡng của học sinh trong một lớp học. 

 1. 3. Trách nhiệm và quyền hạn của chi hội cha mẹ học sinh đối với lớp học 

Chi hội cha mẹ học sinh được thành lập tương đương với mỗi lớp. Khi được thành lập thì chịu những trách nhiệm cơ bản như sau: 

 • Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. 
 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường. 
 • Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh. 

Đồng thời cha mẹ học sinh cũng có các quyền hạn theo quy định: 

 • Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện; 
 • Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp; 
 • Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện. 
 • Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.  
 • Nhìn chung trong hoạt động giáo dục, thái độ tích cực của phụ huynh có mối liên hệ chặt chẽ với việc học tập và động lực của học sinh, cả về mặt xã hội lẫn giáo dục. Khi phụ huynh tin vào tầm quan trọng của trường học thì con của họ cũng sẽ tin như vậy. Cách phụ huynh nói về trường lớp, giáo viên, các môn học và giá trị của giáo dục có ảnh hưởng lớn đến thái độ của trẻ đối với nhà trường. Mặc dù phụ huynh và nhà trường có những vai trò khác nhau trong hoạt động giáo dục phi chính quy và hòa nhập xã hội của trẻ nhưng thông qua sự hợp tác tích cực giữa nhà trường và gia đình có thể giúp học sinh tiến bộ và học tốt. Phụ huynh phải thấy được, quá trình giáo dục một đứa trẻ không đơn thuần chỉ là điểm số và lên lớp, mà đó còn là cách người lớn tạo dựng môi trường học tập để giúp các em trở thành con người tốt hơn và có hiểu biết về thế giới xung quanh. 
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10;11;12
Chủ nhiệm
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest