SKKN Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ Quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Cán bộ, Nhà giáo và Người lao động

Giá:
100.000 đ
Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 1876
Lượt tải: 72
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Thanh Chương I
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Thanh Chương I
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ Quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Cán bộ, Nhà giáo và Người lao động triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hàng năm tham gia xây dựng các hệ thống
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
3. Tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên thăm hỏi
4. Hoạt động gây quỹ, tổ chức tham quan học hỏi
5. Đồng hành cùng Nhà trường và các tổ chức khác trong phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện và phòng chống đại dịch Covid 19

Giáo án Khoa học tự nhiên 7 sách Cánh diều năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và có thêm tư liệu giảng dạy môn KHTN lớp 7 theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

4.5/5

30.000 

Mô tả sản phẩm

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 2. Lí do chọn đề tài 

      Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên xuốt trong chương trình hành động của Công đoàn cơ sở. Vai trò của công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được bảo vệ, được quan tâm hỗ trợ, động viên khích lệ, góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho đơn vị . 

Trong những năm vừa qua, Công đoàn trường THPT Thanh Chương 1 luôn xác định việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động công đoàn cơ sở. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, chất lượng hoạt động các CĐCS đã có nhiều chuyển biến góp phần tích cực vào sự đoàn kết, ổn định ngày một phát triển của nhà trường. Dấu ấn hoạt động của Công đoàn trường được thể hiện rõ nét cả về chất và lượng. Công đoàn tạo được uy tín với đoàn viên và thực sự là địa chỉ tin cậy của nhà giáo và người lao động.  

Vì vậy trong phạm vi sáng kiến này tôi xin đề xuất giải pháp phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. 

Đề tài được định hướng từ mục tiêu, phương hướng của Đại hội XIX của CĐGD Nghệ An. 

Việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể Giáo viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với nhiệm vụ chuyên môn. 

Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS, làm tốt hơn công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ. 

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

Phạm vi mà đề tài đề cập đến là CĐCS ở các trường học. 

Đề tài tập trung vào những mặt làm được, đề xuất những quan điểm phù hợp cho quá trình hoạt động ở CĐCS có hiệu quả trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ. 

 1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu hướng vào những công việc cụ thể trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ. Bám sát vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mà đề ra những nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp. 

Bản thân là người làm công tác Công đoàn trong nhiều năm qua, nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể trao đổi tư vấn cùng bạn bè đồng nghiệp để tìm ra hướng tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động ở CĐCS. 

 1. Điểm mới trong nghiên cứu 

Nêu kinh nghiệm hoạt động của CĐCS từ thực tiển hoạt động của đơn vị mình. 

Những giải pháp trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ. Những giải pháp này hoàn toàn có khả năng thực thi và thực hiện được ở tất cả các CĐCS. 

Dựa vào thực tế hoạt động của đơn vị, của Công đoàn Ngành mà định hướng những hoạt động cơ bản góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động ở CĐCS trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ. 

 1.   NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 2. Cơ sở lí luận 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, do người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, vì hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 

Công đoàn Việt Nam có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng, là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với Nhà nước, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội khác; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Công đoàn Việt Nam trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân trên cơ sở gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc; có chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 15 Điều lệ Công đoàn năm 2020 tại Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Công đoàn cơ sở như sau: 

 1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn. 
 2. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước. 
 3. Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật. 
 4. Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội. 
 5. Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. 
 1. Thực trạng của vấn đề  

Thực trạng hoạt động của Công đoàn cơ sở những năm trước đây: 

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, NG, NLĐ chỉ mới chú trọng vào việc thực hiện một một số nhiệm vụ như thăm hỏi, động viên CB, NG, NLĐ lúc đau ốm, khi gia đình gặp khó khăn. Trong khi mong muốn tha thiết của đông đảo CB, NG, NLĐ là tổ chức được các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sau những giờ lên lớp hoặc vào các dịp như: 20/10, 20/11, 8/3… đặc biệt là việc tổ chức các chuyến tham quan, du lịch vào dịp hè nhằm động viên CB,NG,NLĐ, tạo động lực giúp học làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tăng cường khối đoàn kết trong cơ qua đơn vị…thì Công đoàn chưa làm được. 

Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, người lao động còn mang tính hình thức, thể lệ. Công đoàn chưa phát huy hết vai trò trong việc tham gia, xây dựng, góp ý sửa đổi nội quy, quy chế của Nhà trường. Ban Thanh tra nhân dân chưa phát huy hết chức năng và nhiệm vụ giám sát nên hiệu quả đạt được chưa cao. 

Việc phối kết hợp giữa Công đoàn với Nhà trường và các tổ chức khác như đoàn thanh niên, các tor chuyên môn, hội chữ thập đỏ trong công tác ủng hộ nhân đạo, từ thiện còn hạn chế dẫn, hình thức đến chưa có nhiều hoạt động thiết thực, chưa đạt hiệu quả như mong muốn để góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, NG, NLĐ. 

 1. Nguyên nhân thực trạng:  

 Việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, công văn chỉ đạo của Công  đoàn các cấp còn thiếu linh hoạt, chưa sâu sát, chưa cụ thể hóa để phù hợp với hoạt động của Công đoàn cơ sở. 

 Phương thức hoạt động công đoàn chậm đổi mới, ít có bước đột phá, thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức hoạt động. 

 Công tác tham mưu, phối hợp giữa Công đoàn với Nhà trường còn thụ động, chưa linh hoạt, chưa bám sát tinh thần chỉ đạo của các cấp. 

         Từ những khó khăn và thực trạng trên trong, những năm gần đây, Ban chấp hành công đoàn trường THPT Thanh Chương I đã đề ra những giải pháp để khắc phục như sau:

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)