SKKN Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản)

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Lịch sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1291
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
73
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản). triển khai các biện pháp như sau: 

2.2.4.1.Sử dụng tranh biếm họa để tạo động cơ học tập, thu hút sự chú ý của học sinh
2.2.4.2.Sử dụng tranh biếm họa để minh họa, để giải quyết nội dung kiến thức cơ bản
2.2.4.3.Sử dụng tranh biếm họa để củng cố bài học và kiểm tra đánh giá
a. Với việc củng cố bài học
b. Với việc kiểm tra đánh giá

Mô tả sản phẩm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 

(Lĩnh vực: Lịch sử) 

 

 

SỬ DỤNG TRANH BIẾM HỌA TRONG DẠY HỌC  

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1975 (LỚP 12 THPT – BAN CƠ BẢN). 

 

 

 

 

Tác giả:                         

Tr ình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Chức vụ:                        Giáo viên 

Đơn vị công tác:            Trường THPT Chu Văn An 

 Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bái, ngày 05 tháng 2 năm 2022 

MỤC LỤC 

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN ……………………………………………… 1
 1. Tên sáng kiến: …………………………………………………………………………………. 1 
 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: ……………………………………………………………… 1 3. Phạm vi áp dụng sáng kiến: …………………………………………………………………… 1 4. Thời gian áp dụng sáng kiến: …………………………………………………………………. 1 
 1. Tác giả: ……………………………………………………………………………………………….. 1 II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: ………………………………………………………………………… 2
 • Tình trạng các giải pháp đã biết ………………………………………………………….. 2 
 • Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: …………………………….. 5 
  1. Mục đích của giải pháp: ……………………………………………………………………. 5 
  2. Nội dung giải pháp …………………………………………………………………………… 5 
   1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của sáng kiến. ……………………………………………. 5 
   2. Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở 

trường phổ thông ……………………………………………………………………………………… 6 

 1. Một số nội dung tranh biếm hoạ sử dụng trong dạy học phần Lịch sử Việt 

Nam từ năm 1919 đến năm 1975. ………………………………………………………………. 7 

 1. Một số biện pháp sử dụng tranh biếm hoạ trong dạy học phần Lịch sử Việt 

Nam từ năm 1919 đến năm 1975 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh Trung học phổ thông. ……………………………………………………………… 8 

 1. Sử dụng tranh biếm họa để tạo động cơ học tập, thu hút sự chú ý của 

học sinh. ………………………………………………………………………………………………….. 8 

 1. Sử dụng tranh biếm họa để minh họa, để giải quyết nội dung kiến thức 

cơ bản …………………………………………………………………………………………………… 10 

 1. Sử dụng tranh biếm họa để củng cố bài học và kiểm tra đánh giá. ……. 17 
 1. Tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ. ……………… 20 3. Khả năng áp dụng của giải pháp ……………………………………………………… 21 
 1. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp ………………………………. 22
 • Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu. ………………… 28 
 • Các thông tin cần được bảo mật ………………………………………………………… 29 7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến ………………………………….. 29 
 1. Tài liệu gửi kèm ………………………………………………………………………………… 30

III. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền …………………………… 30 

 

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản). 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lịch sử 

 • Phạm vi áp dụng sáng kiến:  

Sáng kiến tập trung tiến hành nghiên cứu đưa ra các nội dung, phương pháp sử dụng tranh biếm họa trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 – Ban cơ bản), ứng dụng cho dạy học Lịch sử ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Văn Yên (bao gồm THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Lương Bằng, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Yên) để khẳng định tính khả thi, đóng góp của sáng kiến.  

Sau khi sáng kiến hoàn thiện, có thể đưa vào thực tiễn áp dụng trong dạy học lịch sử ở các nhà trường THPT – phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đồng thời còn có thể làm tài liệu tham khảo giúp cho các đồng nghiệp giảng dạy Lịch sử ở các nhà trường phổ thông khi đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu tiến hành và linh hoạt trong hình thức vận dụng như sáng kiến đề ra.  

 • Thời gian áp dụng sáng kiến: 

 Từ ngày 6 tháng 09 năm 2020 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022. (Năm học 2020 – 

2021 và kì I năm học 2021 – 2022) 

 1. Tác giả:

   

 

 

 1. MÔ TẢ SÁNG KIẾN:
 2. Tình trạng các giải pháp đã biết

Trong bối cảnh giáo dục nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học; Cách đánh giá kết quả giáo dục cũng định hướng đổi mới phải chuyển từ chủ yếu nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Dạy học chú trọng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của người học là quan điểm chỉ đạo cũng là mục tiêu hướng tới của chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), để nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục, đáp ứng những yêu cầu về nguồn lao động trong thời đại mới. Vì vậy đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho người học trên cơ sở ứng dụng các hình thức tổ chức, phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tích cực là rất cần thiết và nên có. 

Qua tiến hành điều tra, khảo cứu thực trạng dạy học Lịch sử hiện nay và thực tiễn tại đơn vị, địa phương tác giả đang công tác cho thấy, hiệu quả giờ dạy lịch sử còn nhiều hạn chế, hứng thú và sự ham học, sáng tạo trong học tập lịch sử là chưa cao. Căn cứ vào phổ điểm các môn thi kì thi tốt nghiệp THPT trong năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021 thì kết quả của môn Lịch sử so với các môn học khác chưa cao.  

Năm học 2019 – 2020: điểm trung bình môn Lịch sử trên cả nước: 5.19; Tỉnh Yên Bái: 4,89; Trường THPT Chu Văn An là: 4,89. 

Năm 2020-2021: Điểm trung bình môn Lịch sử trên cả nước: 4.97. Tỉnh Yên 

Bái: 4,74; Trường THPT Chu Văn An là: 4,67; Trường THPT Nguyễn Lương Bằng là: 4,76, Trung tâm GDNN-GDTX Văn Yên là: 4,03. 

Có thể thấy chất lượng môn Lịch sử trong kì thi THPT quốc gia của cả nước nói chung còn thấp. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Một trong những nguyên nhân không thể không kể đến đó là đa số học sinh chưa thích học sử vì khó nhớ, khó thuộc. Kết quả khảo sát về thái độ yêu thích môn Lịch sử của 110 học sinh một cách ngẫu nhiên tại một số đơn vị trường trên địa bàn huyện Văn Yên trong năm học 2020 – 2021 tác giả nhận thấy như sau: 

Thái độ  Thích  Bình thường  Không thích 
Tổng số HS  Số HS  Tỉ lệ (%)  Số HS  Tỉ lệ (%)  Số HS  Tỉ lệ (%) 
110  28  25.45  39  35.45  43  39.1 

Môn Lịch sử có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục học sinh nhưng chỉ có 25,45 % số học sinh hứng thú với lịch sử, còn 39,1% số học sinh được khảo sát lại không hề thích lịch sử, đó là một nỗi băn khoăn, trăn trở không chỉ của riêng bản thân tôi là giáo viên giảng dạy môn Lịch sử mà còn là vấn đề mà

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)