SKKN Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Địa lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 910
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
48
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1. Khái quát chương trình Địa lí 12.
2.2. Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học trong chương trình Địa lí lớp 12.
2.3. Ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng bộ công cụ đánh giá qua một số hình hình thức KTĐG thường xuyên trong chương trình Địa lí lớp 12.

Mô tả sản phẩm

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

                                                     ———————————–

 

                            

Tên đề tài

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ ĐA DẠNG HÓA  HÌNH THỨC DẠY HỌC VÀ  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH  ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC PHẨM CHẤT  NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

 

Lĩnh vực: Địa Lí

 

Năm học:2021-  2022             

 

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang
PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ 3
1. Lý do chọn đề tài 4
2. Tính mới và đóng góp của đề tài 4
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Phạm vi nghiên cứu 4
5. Thời gian nghiên cứu 4
6. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN II – NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ 5
1.1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài 5
1.2. Cơ sở lí luận  5
1.3. Thực trạng  ứng dụng chuyển đổi số trong đa dạng hóa  hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình địa lí 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất năng lực số của học sinh. 15

CHƯƠNG  2: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ  ĐỂ ĐA DẠNG HÓA HÌNH DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12

18
2.1. Khái quát chương trình Địa lí 12. 18
2.2. Ứng dụng  chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học trong chương trình Địa lí lớp 12. 18
2.3. Ứng dụng  chuyển đổi số để xây dựng bộ công cụ đánh giá qua một số hình  hình thức KTĐG thường xuyên trong chương trình Địa lí lớp 12. 26

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM  SƯ PHẠM

40

3.1. Kết quả thực nghiệm

40
3.2. Hiệu quả của đề tài. 44
PHẦN III – KẾT LUẬN 46
1. Kết luận 46
2. Ý nghĩa của đề tài. 46
3. Một số đề xuất  46
Tư liệu tham khảo 48
Phụ lục

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN

Nội dung Viết tắt
Trung học phổ thông THPT
Giáo viên,  học sinh GV, HS
Kiểm tra đánh giá KTĐG
Công nghệ thông tin CNTT

 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

  • Lí do chọn đề tài.   

       Từ hai thập kỷ qua khi công nghệ thông tin, mạng Internet được sử dụng rộng rãi trong giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số đã được đặt ra.  Những tiến bộ về công nghệ thông tin và sự thâm nhập của mạng Internet đã dẫn tới những sáng kiến về giáo dục mở với sự xuất hiện của các khóa học trên các nền tảng công nghệ số với sự ra đời của các chương trình ứng dụng học tập, kiểm tra thích ứng và khoa học mở. Sự ra đời và ngày càng phát triển về cả thị trường và công nghệ cho những nền tảng này cho thấy ‘giáo dục số’ đang phát triển mạnh mẽ.

Ở Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ hai sau lĩnh vực Y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước.

Những năm gần đây, ngành giáo dục Việt Nam rất quan tâm đến việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động giảng dạy. Việc ứng dụng chuyển đổi số  vào hoạt động dạy học đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học  từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả.  Qua đó, người học có thể tiếp cận tri thức mọi nơi, mọi lúc, có thể chủ động trong việc học tập và ứng dụng kiến thực vào thực tiễn. Sự bùng nổ về công nghệ giáo dục đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc vì con người.

Với xu thế phát triển công nghệ hiện nay, việc tiếp cận công nghệ vào giảng dạy và học tập trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng di động, mạng xã hội giúp người dùng dễ dàng tương tác mọi lúc mọi nơi, đã tạo điều kiện cho giáo dục ứng dụng chuyển đổi số phát triển lên bậc cao hơn.  Ứng dụng chuyển đổi số  giúp GV đa dạng hóa các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp.

Hiện nay, các trường  phổ thông đã áp dụng công nghệ số vào giảng dạy và kiểm tra đánh giá từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều lúng túng và hiệu quả chưa cao và chưa phát huy được năng lực của người học, nhất là việc ứng dụng số trong tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh nhất là việc lựa chọn phần mềm phù hợp, hiệu quả, các bước tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng các công cụ đánh giá có ứng dụng chuyển đổi số.

 Qua thực tiễn đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát  triển năng lực môn Địa lí đã đạt nhiều kết quả nhất định, tôi xin mạnh dạn đề xuất sáng kiến “Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12  theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của  học sinh”

Đây là  lĩnh vực nghiên cứu mới mà các đề tài khoa học khác trước đây chưa thực hiện, với tâm nguyện xây dựng các giải pháp tổ chức hoạt động dạy học, đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá trên nền tảng công nghệ số, góp phần hình thành các năng lực số cho học sinh THPT, đó là bước đệm quan trọng để  chuẩn bị tâm thế cho giáo viên tiếp cận hiệu quả với các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như đảm bảo chất lượng dạy học trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

2. Tính mới  và đóng góp của đề tài.

– Đa dạng hóa hình thức  dạy học và kiểm tra đánh giá  học sinh  qua xây dựng một số biện pháp ứng dụng chuyển đổi số phục vụ trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển các năng lực số cho học sinh trong chương trình  Địa  lí  lớp 12 – THPT 

– Đa dạng hóa các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh.

3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài.

– Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đổi mới ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển các năng lực số cho học sinh trong chương trình  Địa  lí  lớp 12 – THPT.

– Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới đa dạng hóa hình dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển các năng lực số cho học sinh trong chương trình  Địa  lí  lớp 12 – THPT 

  1. Phạm vi nghiên cứu.

– Đề tài đã tổ chức thực nghiệm ở đơn vị công tác và một số trường THPT thuộc 2 huyện  Yên Thành  và Quỳnh Lưu

– Đề tài có khả năng ứng dụng rộng rãi và phù hợp ở nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

  1. Thời gian nghiên cứu và thực nghiệm.

Các giải pháp trong sáng kiến được thực nghiệm trong hai  năm:  năm học 2020 – 2021, năm học 2021- 2022.

  1. Phương pháp nghiên cứu.

– Thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế.

  • Xử  lý, tổng hợp thông tin, khái quát, rút ra kết luận và đề ra giải pháp phù hợp.
  • Thể nghiệm đề tài vào thực tiễn và tiếp tục bổ sung hoàn thiện.

 

PHẦN II: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ ĐA DẠNG HÓA  HÌNH THỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH  ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC  NĂNG LỰC

1.1.Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến đề tài.

Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm ra đánh giá môn Địa lí và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực môn Địa lí lớp 12 đã được đề cập khá nhiều trên các phương tiện thông tin, ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến tại Nghệ An cũng có một số tác giả viết, năm  2020 tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngọc  đã có nghiên  cứu “ Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông Con Cuông”. Còn vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá chương trình Địa lí lớp 12 tác giả Vũ Thị Hồng cũng đã nghiên cứu đề tài: Một số phương pháp và kĩ thuật kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí 12 THPT theo định hướng năng lực” Tuy nhiên, vấn đề ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức  dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địalí lớp 12  trong các công trình nghiên cứu, sách, bài viết mà tác giả đề tài sưu tìm được, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu,  đó là một “khoảng trống” rất lớn về  lý luận và thực tiễn đòi hỏi đề tài sáng kiến phải làm rõ. 

1.2.Cơ sở lí luận

  1. Một số vấn đề về năng lực số.

1.2.1.1. Năng  lực số

Đã có nhiều khái niệm được sử dụng khi đề cập đến phát triển năng lực số ở các quốc gia và tổ chức quốc tế, phổ biến là các khái niệm sau: Digital Literacy, Digital Skills, Digital Competences …

Theo  UNICEF – 2019  năng lực số (Digital Literacy) đề cập đến kiến thức, kỹ năng và thái độ cho phép trẻ  em phát triển và phát huy tối đa khả năng trong thế giới công nghệ số ngày càng lớn mạnh trên phạm vi toàn cầu, một thế giới mà trẻ vừa được an toàn, vừa được trao quyền theo cách phù hợp với lứa tuổi cũng như phù hợp với văn hóa và bối cảnh địa phương.

1.2.1.2.Vai trò của công nghệ số, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

– Vai trò của công nghệ số trong dạy học, giáo dục

Công nghệ số  có vai trò rất quan trọng trong dạy học, giáo dục, có thể phân tích một số vai trò cơ bản như sau:

-Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.

– Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS.

– Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất năng lực của HS  một cách thuận lợi và   hiệu quả.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)