Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Giá:
100.000 đ
Môn: Quản lí
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 1964
Lượt tải: 65
Số trang: 40
Tác giả: Bùi Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 40
Tác giả: Bùi Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: 2019-2020

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Giải pháp 1: Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng, đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh
Giải pháp 2: Xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh THPT gắn với nghị quyết của Chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Chi bộ.
Giải pháp 3: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, tăng cường các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT từ đó phát hiện nguồn học sinh có mục tiêu, lý tưởng và mong muốn phấn đấu vào Đảng
Giải pháp 4: Phối hợp giữa Cấp ủy Đảng nhà trường, Cấp ủy Đảng địa phương, Đoàn thanh niên và gia đình trong việc tham gia đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng chất lượng nguồn kết nạp vào đảng cụ thể, để các tổ chức cơ sở Đảng có điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn kết nạp đảng là học sinh THPT.
Giải pháp 5: Thực hiện nghiêm túc việc phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và lễ kết nạp Đảng viên.
Giải pháp 6: Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá chính xác nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT hiệu quả.

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Trong hơn  90  năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hơn 5.300.000 đảng viên, với hàng vạn cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo quân và dân ta làm nên những thắng lợi thần kỳ, đánh đổ những tên đế quốc, thực dân đầu sỏ, hùng mạnh nhất của thời đại, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Trong các cơ sở giáo dục, công tác phát triển đảng viên mới cũng là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng ta quan tâm. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”; Phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức Đảng. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu “phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”. Chỉ thị số 28/CT-TW ngày 21/1/2019 về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi đảng.

Có thể khẳng định, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng. Trong trường học, với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển toàn diện học sinh đáp ứng yêu cầu “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước”, thì công tác phát triển đảng trong học sinh là rất quan trọng.

Tuy nhiên, thực trạng công tác phát triển Đảng trong học sinh ở nhiều
trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, trên địa bàn huyện Anh Sơn nói riêng số lượng, chất lượng còn nhiều hạn chế. Một số nguyên nhân và rào cản dẫn đến tình trạng trên có thể chỉ ra đó là:

Đảng bộ (Chi bộ) một số trường THPT chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng trong học sinh,  Cấp ủy  còn đặt các điều kiện tiêu chuẩn quá cao cho đoàn viên học sinh phấn đấu vào Đảng, mặt khác rào cản về tuổi đời chưa đủ 18 tuổi, Cấp ủy cấp trên đâu đó còn ái ngại việc học sinh phát triển đảng trên địa bàn nhưng sau đó chuyển đi sinh hoạt học tập, làm việc tại địa phương khác  nên không mặn mà với công tác phát triển đảng trong học sinh THPT. Ngoài ra yếu tố tâm lý học sinh không thích vào Đảng; một bộ phận phụ huynh lo lắng việc con em phấn đấu vào đảng sẽ sao nhãng việc học văn hóa; đặc biệt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên thanh niên hiệu quả chưa cao; công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú còn có những hạn chế nhất định….

Nhận thức được vấn đề đó, trong những năm qua, Chi bộ trường THPT Anh Sơn 1 luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn đảng viên cho đảng, phát triển đảng viên mới trong học sinh. Trong 5 năm trở lại đây Chi bộ Đảng đã giới thiệu hàng năm từ 10-25 đoàn viên ưu tú đi học lớp Nhận thức về đảng (tên cũ là lớp Cảm tình đảng), kết quả trong năm năm từ năm 2018 đến 2022 đã kết nạp đoàn viên ưu tú là học sinh tại chi bộ được 21 đảng viên; chuyển hồ sơ về Đảng bộ các xã nơi cư trú kết nạp được 14 đảng viên là học sinh. 

Từ các chuyển biến tích cực về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trẻ đã có ý nghĩa hết sức tích cực thúc đẩy các hoạt động và phong trào của Đoàn thanh niên, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đoàn viên ưu tú là nòng cốt cho các hoạt động giáo dục tư tưởng, công tác tuyên truyền về lý tưởng, ước mơ hoài bảo, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng; Việc làm này không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng mà còn tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Từ thực tiễn về xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT nói riêng, với vai trò, trách nhiệm của mình là Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng nhà trường, tôi xin đề xuất một số kinh nghiệm về công tác phát triển
đảng viên trong học sinh với đề tài: Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh THPT được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT Anh Sơn 1”.

Với hy vọng cung cấp một số lý luận,  kiến thức về công tác chỉ đạo, lãnh đạo Chi bộ, tổ chức thực hiện bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên ưu tú là học sinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT. Đặc biệt là đưa ra các giải pháp mới, phù hợp với thực tiễn của chi bộ, của đơn vị góp phần  xây dựng chi bộ đảng, xây dựng nhà trường ổn định và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Bộ chính trị; thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng số lượng, chất lượng học sinh THPT được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT Anh Sơn 1.

3. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu được cơ sở lý luận và thực tiễn, lựa chọn và đề xuất một số giải pháp mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương, của chi bộ Đảng, của nhà trường nhằm tăng số lượng, chất lượng học sinh THPT được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường THPT Anh Sơn 1

Thực hiện thành công các giải pháp, có tác động tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện từ đó xác định nhiệm vụ của Chi bộ Đảng, của nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện. 

Góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh, từ đó giúp thực hiện tốt mục tiêu giáo dục.

Đề tài đã được thực hiện có hiệu quả tại các chi bộ  Đảng các trường THPT trên địa bàn huyện Anh Sơn và có khả năng áp dụng rộng rãi cho các chi bộ Đảng của trường THPT nói riêng cũng như các cơ sở giáo dục nói chung.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài

  1. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng (Trích điều 1, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam).

  1. Nhiệm vụ của người đảng viên: Người Đảng viên có 04 nhiệm vụ như sau:
  2. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
  3. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
  4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  5. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. ( trích điều 2, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam)
  6. Tuổi đời và học vấn của người vào Đảng:

* Về tuổi đời:

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi( tính theo tháng)

– Việc kết nạp những người trên 60 tuổi do cấp ủy Trung ương xem xét, quyết định.    

* Về trình độ học vấn: 

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp THCS trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư (trích điều 1, khoản 2 của  Quy định thi hành điều lệ Đảng ngày 30/7/2021)

  1. Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại):

* Người vào Đảng phải:

– Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

– Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

– Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

+ Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

+ Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái
Quản lý
4.5/5

100.000 

Quản lý
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)