SKKN Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 518
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
75
Lượt tải:

4

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11 triển khai các biện pháp như sau: 

1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá
3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá
4. Thực hiện kiểm tra,đánh giá
5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá
6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………….1 

1.1. Lí do chọn đề tài. ………………………………………………………………………………………2 

1.2. Mục đích nghiên cứu. ………………………………………………………………………………..2 

1.3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………………2 

1.4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………….2 

1.5. Đóng góp, tính mới của đề tài……………………………………………………………………..2 

PHẦN 2: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM………………………………………….3 

2.1. Cơ sở lý luận của đề tài………………………………………………………………………………3 

2.1.1. Khái niệm, các loại phương pháp kiểm tra đánh …………………………………………3  

2.1.2. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh………………8  

2.1.3. Các năng lực trong dạy học theo định hướng phát triển năng………………………12 

2.1.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực………………….13 

2.1.5. Các bước kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực……………………….14 

2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài………………………………………………………………………….15 

2.2.1. Vai trò, ý nghĩa kiểm tra đánh giá trong dạy học, giáo dục…………………………15 

2.2.2. Quan điểm chỉ đạo của Bộ về kiểm tra đánh giá………………………………………..17 

2.2.3. Thực trạng kiểm tra đánh giá ở trường THPT hiện nay………………………………22 

2.2.3.1. Thực trạng chung………..………..…………………………………………22 

2.2.3.2. Thực trạng kiểm tra đánh giá môn GDCD ở trường THPT hiện nay………..25 

2.2.4. Nguyên nhân thực trạng trên…………………………………………………………………..29 

2.3. Giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá môn GDCD………………………………………..31 

2.3.1. Định hướng kiểm tra, đánh giá môn GDCD……………………………………………….31 

2.3.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên………………………………………………36 

2.3.2.1. Hình thức khởi động đầu tiết học………………………………………………………….36 

2.3.2.2. Hình thức dự án học tập………………………………………………………………………38  

2.3.2.3. Hình thức vẽ sơ đồ tư duy……………………………………………………………………41 

2.3.3. Hình thức kiểm tra, đánh giá định kì……………………………………………………….45 

2.3.3.1. Sử dụng phần mềm để kiểm tra, đánh giá………………………………………………45 

2.3.3.2. Ứng dụng phần mềm Kahoot  trong kiểm tra, đánh  giá học sinh. …………….46 

2.3.3.3. Ứng dụng phần mềm qm kiểm tra, đánh giá học sinh………………………………49 

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. …………………………………………………………54 

2.4.1. Hiệu quả khi sử dụng bộ công cụ đánh giá trong dạy học dự án…………………..54 

2.4.2. Hiệu quả khi sử dụng sơ đồ tư duy đánh giá học sinh…………………………………56 

2.4.3. Hiệu quả khi ứng dụng phần mềm mới kiểm tra đánh giá………………………….. 58  

2.5. Bài học kinh nghiệm………………………………………………………………………………….60 

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………….60 

3.1. Kết luận:…………………………………………………………………………………………………..60 

3.2. Kiến nghị một số giải pháp nâng………………………………………………………………….61 

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………….63 

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………68 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Lí do chọn đề tài 

Sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn cầu hóa đang tạo ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục trong việc đào tạo đội ngũ lao động. Giáo dục đứng trước một thử thách là tri thức của loài người tăng ngày càng nhanh nhưng cũng lạc hậu ngày càng nhanh, thời gian đào tạo thì có hạn. Mặt khác thị trường lao động luôn đòi hỏi ngày càng cao ở đội ngũ lao động về năng lực hành động, khả năng sáng tạo, linh hoạt, tính trách nhiệm, năng lực cộng tác làm việc, khả năng giải quyết các vấn đề phức hợp trong những tình huống thay đổi, khả năng học tập suốt đời…. 

    Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học được gì đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học được cái gì qua việc học. Để thực hiện được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của học sinh. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lí thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp học sinh học tập ngày càng tiến bộ.      Trong những năm qua, toàn thể giáo viên cả nước đã thực hiện nhiều công việc trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành công bước đầu. Đây là kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc đi dự giờ đồng nghiệp tại trường chúng tôi thấy rằng việc rèn luyện kỹ năng chưa được quan tâm. Hoạt động kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế, chú trọng đánh giá cuối kì chưa chú trọng đánh giá thường xuyên, đánh giá cả quá trình học tập, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THPT hiện nay còn phiến diện, chưa bám sát mục tiêu giáo dục, chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, cần được tiếp tục cải tiến, hoàn thiện. Tất cả những điều đó dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá là hai hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau; đổi mới kiểm tra đánh giá là động lực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo đào tạo.  

Vì những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT”  làm đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học của bản thân, từ đó đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục. 

1.2. Mục đích nghiên cứu. 

  • Rèn luyện cho học sinh cách suy luận, tìm tòi, phát hiện kiến thức mới. 
  • Nhằm phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực 
  • Đề tài này có thể dùng làm tư liệu tham khảo cho giáo viên  

1.3. Đối tượng nghiên cứu 

     – Giải pháp góp phần đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD ở trường THPT 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

  • Phương pháp nghiên cứu lí thuyết + Thu thập tài liệu và xử lí thông tin    + Phương pháp phân tích, tổng hợp. 
  • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

+ Phương pháp thực nghiệm khoa học. 

   + Phương pháp điều tra, khảo sát 

1.5. Đóng góp, tính mới của đề tài 

  • Công trình hoàn thành góp phần làm sáng tỏ hơn về đổi mới kiểm tra đánh giá và hệ thống cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá cho việc vận dụng đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học môn GDCD nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dạy và học bộ môn. 
  • Sáng kiến thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy và học môn GDCD ở trường THPT. Hiện thực hóa phương pháp tự đánh giá xây dựng bảng kiểm rubic đánh giá hoạt động học tập học của học sinh. 
  • Công trình hoàn thành sẽ góp phần nhỏ bé vào quá trình đổi mới kiểm tra đánh giá nói chung và kiểm tra đánh giá bộ môn GDCD nói riêng. Đề xuất cách thực hiện 2 phần mềm đơn giản hiệu quả vào trong kiểm tra đánh giá môn học.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)