SKKN Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt qua dạy học chủ đề “gene và cơ chế di truyền phân tử ”

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 299
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
55
Lượt tải:
3

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt qua dạy học chủ đề “gene và cơ chế di truyền phân tử ”” triển khai các biện pháp như sau: 

1. Một số biện pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS THPT
1.1. Tổ chức cho HS tự học dưới sự hướng dẫn của GV
1.2. Tích cực hóa hoạt động học tập của HS
1.3. Hướng dẫn HS cách tự đọc sgk, tài liệu tham khảo
2. Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng phát triển NLTH cho HS
THPT qua chủ đề Gene và cơ chế di truyền phân tử – Sinh học 12
3. Đánh giá năng lực tự học của HS
3.1. Bảng mô tả các mức độ tương ứng với các biểu hiện của NLTH
3.2. Một số công cụ hỗ trợ đánh giá NLTH

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC 

NỘI DUNG  Trang 
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu 
5. Tính mới của đề tài 
6. Cấu trúc của sáng kiến 
PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
Chương 1. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về dạy học phát triển NLTH cho HS THPT 
1.1. Cơ sở lí luận 
1.1.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 
1.1.2. Năng lực tự học 
1.1.2.1. Khái niệm tự học và năng lực tự học 
1.1.2.2. Cấu trúc của năng lực tự học 
1.1.2.3. Các hình thức tự học 
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Kết quả khảo sát học sinh 
1.2.2. Kết quả khảo sát giáo viên 
1.2.3. Nhận xét, kết luận khảo sát  11 
Chương 2. Đề xuất một số biện pháp dạy học và thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề “Gene và cơ chế di truyền phân tử” theo hướng 

phát triển NLTH cho HS THPT 

12 
2.1. Một số biện pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS THPT  12 
2.1.1. Tổ chức cho HS tự học dưới sự hướng dẫn của GV  12 
2.1.2. Tích cực hóa hoạt động học tập của HS  13 
2.1.3. Hướng dẫn HS cách tự đọc sgk, tài liệu tham khảo  13 
2.2. Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng phát triển NLTH cho HS 

THPT qua chủ đề Gene và cơ chế di truyền phân tử – Sinh học 12 

14 
2.3. Đánh giá năng lực tự học của HS  26 
2.3.1. Bảng mô tả các mức độ tương ứng với các biểu hiện của NLTH  26 
2.3.2. Một số công cụ hỗ trợ đánh giá NLTH  27 
2.3.2.1. Sử dụng phiếu học tập  27 
2.3.2.2. Sử dụng bài kiểm tra  28 
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm  29 
3.1. Mục đích thực nghiệm  29 
3.2. Nội dung thực nghiệm  29 
3.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm  29 
3.4. Phương pháp thực nghiệm  29 
3.5. Kết quả thực nghiệm  30 
3.5.1. Kết quả bài kiểm tra của HS  30 
3.5.2. Kết quả thông qua thống kê biểu hiện NLTH  31 
3.6. Kết luận thực nghiệm  32 
PHẦN III. KẾT LUẬN  33 
1. Kết luận  33 
2. Hướng phát triển của đề tài  33 
3. Đề xuất, kiến nghị  34 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  35 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

Nội dung  Viết tắt 
Giáo viên  GV 
Học sinh  HS 
Trung học phổ thông  THPT 
Kiến thức  KT 
Kỹ năng  KN 
Tự học  TH 
Năng lực tự học  NLTH 
Đối chứng  ĐC 
Thực nghiệm  TN 
Dạy học  DH 
Năng lực  NL 
Sách giáo khoa  SGK 
Phương pháp dạy học  PPDH 
Công nghệ thông tin  CNTT 
Phiếu học tập  PHT 
Nguyên tắc bổ sung  NTBS 


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 1. Lý do chọn đề tài 

 Thực tiễn dạy học cho thấy, tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập. Học trên lớp chỉ có thời gian nhất định còn tự học là quá trình lâu dài, học suốt đời. Đặc biệt khi chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho con người nói chung và học sinh THPT nói riêng. HS có phương tiện công nghệ, có kho tri thức mở khổng lồ để dễ dàng học hỏi, nâng cao năng lực của bản thân. Tuy nhiên, HS THPT đang trong giai đoạn tìm tòi khám phá bản thân, khám phá thế giới sẽ gặp khó khăn trước kho thông tin không được kiểm soát đúng có, sai có, tốt có, xấu có,…nên rất dễ dẫn đến phát triển lệch lạc. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh THPT là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với quá trình dạy học trong các trường THPT. 

Trong các văn kiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Nhà nước về giáo dục và đào tạo thì bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học của người học là một trong những định hướng xuyên suốt và nhất quán. Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu lên mục tiêu cụ thể: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhập và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực”. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng (NQ 29/NQ-TW), Quốc hội (NQ 88/2014/QH13) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 404/QĐ-TTg), chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, …Những chỉ đạo này xuất phát từ nhu cầu tất yếu để đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội. Do đó, bồi dưỡng năng lực tự học cho HS là một công việc cực kì quan trọng trong các nhà trường phổ thông. 

 Tuy nhiên, hiện nay trong các trường THPT, hoạt động hướng dẫn cho 

HS tự học chưa được nhiều GV quan tâm đúng mức, cũng như việc tổ chức chưa hiệu quả. Điều này xuất phát từ phương pháp dạy học hiện nay vẫn còn nặng truyền thụ kiến thức một chiều để đảm bảo phù hợp với cách thi cử hiện nay; do đó HS thụ động trong việc tiếp thu kiến thức. Hệ lũy là tạo ra một thế hệ nhân lực trì trệ, ngại học hỏi, không bắt kịp sự thay đổi của thời thế, không đáp ứng được những yêu cầu về nguồn nhân lực cao. 

 Qua nghiên cứu chương trình và thực tiễn dạy học cho thấy, môn Sinh học 12 có khối lượng kiến thức lớn, có nhiều kiến thức khó và mang tính trừu tượng đối với HS, môn học đòi hỏi HS cần có ý thức tự học, tự đào sâu và tìm tòi kiến thức ở ngoài giờ học. Do đó, việc phát triển NLTH cho HS thông qua cải tiến những hình thức DH truyền thống và tìm kiếm những phương pháp dạy học mới, hấp dẫn là một điều hết sức cần thiết. Đặc biệt phần kiến thức “Gene và cơ chế di truyền phân tử” là kiến thức cơ sở để giải thích các hiện tượng di truyền trong các chương tiếp theo nhưng chỉ chiếm thời lượng 3 – 4 tiết nên rất khó để dạy học sinh hiểu rõ bản chất. Chỉ có thể hiệu quả nếu dùng các phương pháp theo hướng hình thành năng lực tự học cho HS. 

 Xuất phát từ những lí do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT qua dạy học chủ đề Gene và cơ chế di truyền phân tử – Sinh học 12” để dần dần khích lệ HS hứng thú với môn Sinh học và phát triển năng lực tự học cho người học. 

 • Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 • Cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT. 
 • Các biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh. 
 • Nội dung chủ đề Gene và cơ chế di truyền phân tử – Sinh học 12. 

2.2. Khách thể và phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài triển khai nghiên cứu ở học sinh khối 12 (lớp 12D1, 12D2, 12D3, 12D4) trường THPT Cửa Lò – TX Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An. Trong đó, HS 2 lớp 12D1, 12D3 là khách thể thực nghiệm; HS 2 lớp 12D2, 12D4 là khách thể đối chứng. 

 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
 • Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phát triển NLTH cho học sinh THPT, thông qua dạy học chủ đề “Gene và cơ chế di truyền phân tử” Sinh học 12. 

 • Nhiệm vụ nghiên cứu 
 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. 
 • Điều tra thực trạng dạy tự học môn Sinh và năng lực tự học môn Sinh của học sinh THPT ở trường THPT Cửa Lò – Thị xã Cửa Lò – Nghệ An. 
 • Đề xuất một số biện pháp, phương pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS THPT.  
 • Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Gene và cơ chế di truyền phân tử theo hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT.  
 • Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học của HS. 
 • Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết hiệu quả của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chủ đề gene và cơ chế di truyền phân tử – Sinh học 12.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)