Logo Kiến Edu

SKKN Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 573
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
48
Lượt tải:
0

Sáng kiến kinh nghiệm “Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1 Làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi

2 Xây dựng tủ sách Bác Hồ ở thư viện nhà trường, hàng năm bổ sung tư liệu cập nhật

3 Tổ chức tốt việc triển khai học tập Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống” đối với học sinh

4 Thành lập Ban cố vấn Biên soạn bộ câu hỏi, tổ chức cho học sinh ôn luyện. cử giáo viên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi

5 Tổ chức tốt cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường hàng năm.

 

Mô tả sản phẩm

PHẦN  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  • Lý do chọn đề tài

         Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thể hiện ở những vấn đề: giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân,…

          Trên con đường phát triển của đất nước ta, từ ngày có Đảng càng khẳng định được tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

          Tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Học tập và làm theo Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh; xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một mặt thể hiện sự biết ơn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với di sản của Người. Mặt khác, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và  Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cuộc thi là cơ hội để các thanh thiếu niên, học sinh và giáo viên có điều kiện nâng cao hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu thêm về những giá trị sâu sắc trong Di chúc của Người. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

     Đối với học sinh trên quê hương Nghệ An, việc học tập  và làm theo Bác còn có ý nghĩa đặc biệt. Việc tham gia tốt cuộc thi giúp các em thêm tự hào về Bác, từ đó quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xứng đáng là thế hệ trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

       Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của cuộc thi, là những giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế Pháp luật, được nhà trường phân công phụ trách hướng dẫn các em tham gia  cuộc thi hàng năm, chúng tôi xin đề xuất đề tài nghiên cứu:

       “Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi  Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu -Nghệ An”

  • Mục tiêu, ý nghĩa, tính mới của đề tài.
  • Mục tiêu

           Trên cơ sở tổng hợp các biện pháp đã thực hiện trong bốn năm qua, đề tài     đưa ra một số giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu từ đó có thể áp dụng ở các cơ sở giáo dục khác nhằm nâng cao chất lượng tham gia cuộc thi.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài

          Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa to lớn:

Tổ chức tốt cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm đạt kết quả cao từ đó góp phần:

           Giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đặc biệt là những lời Bác dạy Thanh niên, những nội dung chính trong di chúc của Người. 

  Qua đó góp phần  tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

          Thành tích tham gia cuộc thi khẳng định vị trí, thương hiệu nhà trường trên mọi mặt công tác, góp phần tô thắm thêm bảng vàng truyền thống nhà trường.    

 Tính mới của đề tài:

           Đề tài đưa ra được những kinh nghiệm cụ thể để tổ chức tốt cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tập đoàn Egrup tổ chức.  Thông qua cuộc thi  góp phần thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm trong đó bảng A dành cho tất cả học sinh THPT và TH cơ sở. Cuộc thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát động và triển khai thực hiện đến tất cả các Trường THPT, các phòng Giáo dục – Đào tạo, khuyến khích tất cả học sinh phổ thông, các cán bộ quản lý giáo dục và các giáo viên dưới 35 tuổi tham gia.

  • Phương pháp nghiên cứu

        Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: 

        Tiến hành thu thập tài liệu qua    sách, báo, các  bài viết, văn bản liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đó để phân tích, tổng hợp  và rút ra những vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài.

        Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi trực tiếp trao đổi làm việc với học sinh, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên một số bộ môn và tiếp cận các hoạt động của  đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

 Chúng tôi sử dụng các phương pháp như: điều tra, khảo sát, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi, lấy ý kiến góp ý của giáo viên chủ nhiệm của một      số lớp học, lấy ý kiến điều tra học sinh.…Đó là những cơ sở cho việc triển khai cũng như khả năng ứng dụng của đề tài.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)