SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 423
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
32
Lượt tải:
0

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Xây dựng kế hoạch

3.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

3.3. Tăng cường công tác quản lý dạy và học

3.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ việc dạy học

3.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

3.6. Kiểm tra đánh giá kết qủa thực hiện kế hoạch

Mô tả sản phẩm

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Trong quá trình phát triển đất nước hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Phát triển giáo dục đào tạo là phương tiện chủ yếu quyết định chất lượng con người. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: “ Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và cũng khẳng định: “ Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Trong đó, lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, đội ngũ công nhân lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải đủ số lượng cân đối cơ cấu và cấu trình độ, có khả năng nắm bắt sử dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến thế giới và có khả năng sáng tạo công nghệ mới. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập cùng với khoa học công nghệ, Giáo dục Đào tạo được Đảng ta coi “quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Bởi vậy việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người lao động rất cần thiết. 

Để đáp ứng nhu cầu học tập cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục tỉnh nhà, ngày 16/12/1995, Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 3201/QĐ-UB, thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Đại học tại chức tỉnh và Trường Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Nghệ An. Đến tháng 11/2020 Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An sáp nhập với Trung tâm KTTH-HN Nghệ An thành Trung tâm GDTX-HN Nghệ An như hiện nay. Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An ra đời đánh dấu bước phát triển sự nghiệp giáo dục Nghệ An, mở ra cơ hội cho việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, phong phú của cán bộ, công chức, sinh viên, người lao động trong và ngoài tỉnh. Suốt gần 30 năm xây dựng phát triển, với quy mô cơ sở vật chất ngày càng hiện đại Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An từng bước khẳng định vị trí, thực hiện sứ mệnh “nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực” đem lại cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập. 

    Thực hiện chương trình liên kết đào tạo, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn là nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành, cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên những năm gần đây các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Những nhiệm vụ mang tính truyền thống dần dần chững lại, không có tiềm năng phát triển, trung tâm phải tự tìm hướng đi phù hợp cho riêng mình để thích ứng với nhu cầu và bước tiến xã hội. Một trong những hướng đi đó là tập trung phát triển các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như kĩ năng sống, năng khiếu, bồi dưỡng công chức xã, phường, bồi dưỡng lãnh đạo các trường phổ thông, đội ngũ giáo viên… bồi dưỡng thường xuyên là hoạt động chuyên môn được quan tâm thực hiện tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Nhưng chất lượng, hiệu quả của hoạt động này tại một số đơn vị chưa đạt kết quả như mong đợi. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công việc, từ nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mỗi cá nhân với sự phát triển của đơn vị, chúng tôi lựa chọn đề tài sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung tâm GDTX-HN Nghệ An”. Sáng kiến có ý nghĩa thiết thực với công tác quản lý nhằm mục đích nâng cao hiệu quả việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đang và sẽ diễn ra tại Trung tâm.

 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 Đề tài tập trung phân tích và tìm ra hướng giải quyết vấn đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm GDTX-HN Nghệ An”. Ở trung tâm GDTX-HN Nghệ An có nhiều hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn được phân công cho các đơn vị phòng, tổ làm đầu mối. Các lớp bồi dưỡng kĩ năng sống, năng khiếu, tiếng dân tộc Thái do phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ phụ trách; các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ do phòng Ngoại ngữ-Tin học phụ trách còn các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí, các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên do phòng Quản lí đào tạo đảm nhiệm. Trong khuôn khổ đề tài này chúng tôi lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lí và giáo viên do phòng Quản lí đào tạo phụ trách: Quản lí giáo dục, bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, NVSP cho GV tiếng anh cấp tiểu học, bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra… 

Phạm vi ứng dụng: Trung tâm GDTX-HN Nghệ An và có thể được nhân rộng tại các Trung tâm GDTX khác.

3. Mục đích nghiên cứu

Đề tài chủ yếu tập trung vào việc đưa ra và phân tích, đánh giá các giải pháp tại Trung tâm GDTX–HN Nghệ An nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng các lớp ngắn hạn. Những vấn đề đưa ra trong đề tài này là những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình 04 năm (từ năm 2019 – 2022) tại Trung tâm GDTX-HN Nghệ An. 

Với mong muốn công tác bồi dưỡng ngày càng được nâng cao, chú trọng tại Trung tâm GDTX-HN; các phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện được nhân rộng ở nhiều đơn vị khác, từ đó có tiếng nói chung, cùng tham gia trao đổi, giao lưu, rút kinh nghiệm giúp cho các Trung tâm trong hệ thống GDTX cùng phát triển. 

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu các Thông tư, Quyết định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, các văn bản hướng dẫn thực hiện liên kết, đào tạo làm sơ sở lý luận cho đề tài.

  • Phương pháp tổng hợp văn bản, tài liệu, tư liệu
  • Phương pháp phân tích tổng hợp
  • Phương pháp tìm hiểu thực tế
  • Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

5. Tính mới của đề tài

Từ trước đến nay ở trung tâm chưa có đề tài nghiên cứu về công tác quản lí các lớp bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ quản lí, giáo viên. Do đó, đề tài sẽ đóng góp một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng này.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest