SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác Xã Hội Hóa Giáo dục đối với trường ngoài công lập

Giá:
100.000 đ
Môn: Quản lí
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 1256
Lượt tải: 8
Số trang: 43
Tác giả: Lê Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đinh Bạt Tụy
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 43
Tác giả: Lê Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đinh Bạt Tụy
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác Xã Hội Hóa Giáo dục đối với trường ngoài công lập triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh cũng như cộng đồng
2. Xây dựng kế hoạch để huy động cộng đồng
3. Tạo lập uy tín, niềm tin thông qua khẳng định uy tín chất lượng của nhà trường
4. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên đặc biệt là đội ngũ GVCN của các lớp
5. Phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình học sinh
6. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài huyện
7. Thực hiện tốt quy định gắn kết ba môi trường giáo dục
8. Nâng cao uy tín, năng lực của Người cán bộ quản lý
9. Cần phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Mô tả sản phẩm

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

      Chủ tịch Hồ Chí Minh  là lãnh tụ suất sắc của cách mạng Việt Nam, là danh nhân văn hóa của nhân loại, là  nhà chính trị thiên tài, nhà văn hóa lỗi lạc, nhà thơ, nổi tiếng. Không những thế, Bác còn là nhà giáo dục tiên tiến với nhiều quan điểm tiến bộ không chỉ đối với đương thời mà còn đối với cả thời đại hiện nay và mai sau.  

Bác cho rằng: muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có tri thức.  Trong Thư gửi các học sinh (tháng 9-1945) nhân ngày khai trường đầu tiên đã thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Đối với sự nghiệp giáo dục Bác đặt vai trò, giá trị của giáo dục lên hàng đầu. Bác dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích  trăm năm trồng người”. Lời dạy ấy không những đã đánh giá cao vai trò của giáo dục mà còn chỉ ra cách thức, phương pháp giáo dục: Giáo dục là trồng người – mà đã trồng người thì phải ươm mầm, chăm sóc, phải kiên kì, nhẫn nại, phải có sự kết hợp chặt chẽ của cả xã hội thì mới có thể gặt hái kết quả tốt đẹp.  

    Trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua, phần nói về GDĐT đã chỉ rõ: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển Giáo dục và Đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”. Điều đó cho thấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực GDĐT luôn được Đảng và Nhà nước ta thể hiện rất nghiêm túc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đã vận dụng sáng tạo bằng những chính sách, mục tiêu cụ thể.  

  Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. Nhà nước tổ chức quản lý, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức xã hội đều phải chăm sóc, phải có trách nhiệm giáo dục, có thế thì trẻ em hôm nay mới trở thành công dân có ích, trở thành người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người chủ của đất nước mai sau. Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ (KHCN) thì giáo dục của các nước trên thế giới đã lên trên một tầm cao mới mà có thể nới chúng ta phải mất hàng chục năm mới có  thể có được nền giáo dục như của các nước phát triển như hiện nay. Muốn được như thế thì cần phải đảm bảo có đầy đủ CSVC, trang thiết bị thí nghiệm thực hành, chế độ cho người thầy.v.v. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần nhìn từ đâu? khi đất nước còn  khó khăn về ngân sách, trong khi tất cả các nghành đều cần được đầu tư. Vì vậy phải huy động mọi nguồn lực có thể của xã hội để làm công tác Giáo Dục  (Nhân lực – Vật lực – Trí lực và Tài lực.). Đối với các trường ngoài công lập thì công tác Xã hội hóa cần phải được phát huy nhiều hơn, phải chủ động nắm bắt trước những thay đổi của xã hội, của nghành để kịp thời thích ứng và có các giải pháp phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt là với xu thế số hoá trường học là tất yếu thì vấn đề nâng cao CSVC trang thiết bị phục vụ học tập lại càng cấp thiết 

      Những năm qua công tác xã hội hóa giáo dục của mọi cấp học đã trở nên  phổ biến và rộng rãi trong toàn xã hội. Huy động được nhiều sức người, sức của trong toàn xã hội, góp phần đưa nền giáo dục nước nhà gặt hái được nhiều thành công. Từng bước giải quyết, hiện thực hóa các đường lối, tư tưởng giáo dục  của Đảng và chủ trương của Nhà nước, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để Giáo dục, Đào  tạo ra các thế hệ lao động mới phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo đáp ứng  được yêu cầu, đòi hỏi của nền Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn Sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2021 – 2022 là: “Một số kinh nghiệm trong công tác Xã 

Hội Hóa Giáo dục đối với  trường ngoài công lập 

2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm  

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng của công tác Xã Hội Hóa giáo dục ở trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An, tôi đề xuất một số kinh nghiệm, biện pháp thực hiện công tác Xã Hội hóa Giáo dục nhằm  tăng cường cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng quản lý đối với loại hình trường ngoài công lập, từng bước xây dựng một môi trường giáo dục An toàn- Xanh – Sạch – Đẹp. Đồng thời công tác Xã hội hóa cũng giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học và học tốt, trở thành người có ích cho xã hội. 

3. Đối tượng của sáng kiến kinh nghiệm 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Công tác Xã Hội Hóa Giáo dục của trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An tác động đến quá trình  giáo dục của nhà trường thông qua việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thí nghiệm trong trường. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

Một số kinh nghiệm, biện pháp trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An về việc thực hiện xây dựng CSVC khuôn viên, vườn hoa cây cảnh, các công trình khác, đảm bảo môi trường sư phạm An toàn-xanh-sạch-đẹp.  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu  

4.1. Nghiên cứu lý luận về công tác Xã hội hóa giáo dục. 

4.2. Nội dung thực hiện công tác xã Hội hóa giáo dục của trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An. 

 4.3. Đề xuất một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục để vận động các nguồn trong việc xây dựng CSVC cũng như các nguồn hỗ trợ khác để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để các em an tâm học tập tại trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An. 

5. Các phương pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu các văn bản pháp quy, những quy định của ngành có liên quan đến công tác Xã Hội Hóa Giáo dục, xây dựng cơ sở nghiên cứu lý luận cho việc nghiên cứu đề tài. 

5.2. Phương pháp thực tiễn – Phương pháp quan sát. 

  • Phương pháp Thống kê và Kiểm tra. 
  • Phương pháp tổng kết, đúc kết kinh nghiệm thông qua hoạt động của bản thân và đồng nghiệp. 

6. Phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm  

Do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân còn hạn chế nên tôi chỉ nghiên cứu một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác Xã hội hóa Giáo dục ở trường ngoài công lập, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm từ đó nâng cao chất lượng dạy và học cũng như các hoạt động khác của trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên. 

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện áp dụng trong năm học 2021- 2022 tại trường THPT Đinh Bạt Tụy- Huyện Hưng Nguyên- Tỉnh Nghệ An. 

PHẦN II: NỘI DUNG 

  1. Tổ chức thực hiện đề tài 

1. Cơ sở lý luận 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục 

  1. Khái niệm xã hội hóa giáo dục 

      Ta biết rằng lịch sử phát triển của loài người gắn liền với giáo dục. Giáo dục là một nhu cầu không thể thiếu được của xã hội loài người. Xét về nguồn gốc, Giáo dục xuất hiện trong cuộc sống nhằm mục đích truyền thụ kinh nghiệm sống, lao động,… và nó là chất kết dính, biến cộng đồng thành một cấu trúc. Do đó chức năng đầu tiên, chức năng nguyên thủy của giáo dục là  Xã hội hóa (XHH). Khi xã hội phát triển giáo dục được tổ chức thành quá trình hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch nhằm truyện thụ cho lớp người mới những tri thức về tự nhiên xã hội tạo cho con người có nhân cách. 

 Để giáo dục có thể phát huy tốt vai trò của mình thì Giáo dục và Đào tạo phải biết lấy cộng đồng xã hội làm điểm tựa. Theo UNESCO mục đích của việc học ngày nay là: “Học để biết, học để làm, học để biết  chung sống, học để tự khẳng định mình”. Một khi mục đích của việc học đã như vậy thì vai trò của Giáo dục và Đào tạo đã có thêm những yếu tố mới: Giáo dục và Đào tạo phải trở thành tài sản của mọi người và Giáo dục có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của mọi người, mọi cộng đồng và toàn xã hội. Khi mọi người được hưởng thụ giáo dục thì mọi người, mọi gia đình, toàn xã hội phải có trách nhiệm về tinh thần và vật chất đối với giáo dục. Đây chính là công tác “XHH giáo dục”

 Theo nghị quyết của Chính phủ số 90/CP ngày 21/8/1997 về phương hướng chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, chúng ta có thể hiểu “XHH giáo dục” là: Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự nghiệp  Giáo dục, Đào tạo; xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh; đa dạng hóa các hình thức hoạt động Giáo dục và Đào tạo. mở rộng cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tham gia chủ động và bình đẳng vào các hoạt động đó; mở rộng các nguồn đầu tư khai thác các tiềm năng về nguồn nhân lực, vật lực, tài lực trong xã hội. Phát huy có hiệu quả các nguồn lực tạo điều kiện cho các hoạt động Giáo dục và Đào tạo phát triển nhanh, có chất lượng cao hơn. Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của chính phủ đã đề  cập rất nhiều đến chính sách khuyến  khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm. Huy động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, các cựu học sinh, con em xa quê… để phát triển các hoạt động Giáo dục, vừa phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm từng bước khắc phục khó khăn về CSVC, trang thiết bị thí nghiệm thực hành từ đó nâng cao chất lượng  Giáo dục 

 Xã hội hóa giáo dục không chỉ đơn thuần là một cuộc đại cải cách hệ thống Giáo dục & Đào tạo Việt Nam mà về bản chất, nó là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược hoạch định tương lai đất nước. Vì thế, xã hội hóa giáo dục là nhiệm vụ chung của toàn xã hội chứ không thuộc về riêng bất kỳ một bộ, ngành hay cơ quan nào. Đó là một sự nghiệp thiêng liêng bởi xã hội hóa giáo dục sẽ khắc phục được những khó khăn của các cơ sở Giáo dục, mang lại hiệu quả giáo dục cao hơn, sẽ tạo ra đội ngũ trí thức, người lao động đầy đủ khả năng thích ứng với những thay đổi của thế giới và tiến tới làm chủ thể giới.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

skkn Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái
Quản lý
4.5/5

100.000 

Quản lý
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)