SKKN Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Sinh học 11 nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 754
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
62
Lượt tải:

5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Sinh học 11 nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh” triển khai các biện pháp như sau: 

Việc xác định loại hình trò chơi cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung, đối tượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của lớp học.
Trong quy trình tổ chức dạy học một chủ đề sinh học 11, thì giáo viên có thể lồng ghép và thiết kế trò chơi trên các phần mềm sau:
(1) Powerpoil; (2) Active; (3) Quizzi.

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

 

STT  NỘI DUNG  TRANG 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 
Tên sáng kiến 
Lĩnh vực áp dụng sáng kiến 
Phạm vi áp dụng sáng kiến   
Thời gian áp dụng sáng kiến 
Tác giả 
II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN 
1. Tình trạng giải pháp đã biết  
2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến 
10  2.1. Mục đích của giải pháp 
11  2.2. Nội dung giải pháp 
12  2.2.1. Cách thức thực hiện. 
13  2.2.2. Các bước thực hiện giải pháp. 
14  2.2.2.1. Những căn cứ và nguyên tắc thiết kế, tổ chức trò chơi tri thức trong giờ lên lớp. 
15  2.2.2.2. Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng trò chơi trong dạy học sinh học ở trường THPT.  
16  2.2.2.3. Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi.  10 
17  2.3. Tính mới của giải pháp.  20 
18  3. Khả năng áp dụng của giải pháp.  21 
19  4. Hiệu quả, lợi ích của sáng kiến  22 
20  5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu  24 
21  6. Các tài liệu mật   25 
22  7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến  25 
23  8. Tài liệu kèm theo  25 
  III. CAM KẾT KHÔNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN  25 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

THPT  Trung học phổ thông 
ĐC  Đối chứng 
TN  Thực nghiệm 
HS  Học sinh 
GV  Giáo viên 
TNKQ  Trắc nghiệm khách quan 
SKKN  Sáng kiến kinh nghiệm 
TNSP  Thực nghiệm sư phạm 
PPDH  Phương pháp dạy học 

 

   

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục  

 • Mô tả bản chất của sáng kiến: 
 • Về nội dung của sáng kiến: 

Sáng kiến của đưa ra một số kinh nghiệm trong việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học sinh học một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình THPT mới là phát huy phẩm chất và năng lực của HS. Qua quá trình áp dụng hiệu quả, tôi rút ra một số kinh nghiệm cơ bản như sau: 

 • Về quy trình thiết kế trò chơi:  

Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung trọng tâm của chủ đề.  

Bước 2: Lựa chọn loại hình trò chơi phù hợp.  

Bước 3: Xây dựng nguồn thông tin, dữ liệu. 

Bước 4: Thiết kế trò chơi. 

Bước 5: Xây dựng luật chơi. 

 • Về quy trình tổ chức trò chơi. 

Bước 1: Định hướng nhiệm vụ học tập. 

Bước 2: Triển khai luật chơi. 

Bước 3: Tổ chức thực hiện. 

Bước 4: Tổng kết đánh giá. 

 • Về cách thức đánh giá: 

 Dựa trên quan điểm phát triển phẩm chất năng lực, đảm bảo đánh giá được cả năng lực cá nhân và hiệu quả hoạt động nhóm. 

Việc đánh giá cá nhân là kết quả của đánh giá quá trình căn cứ vào sự theo dõi của giáo viên và đánh giá của các cá nhân trong lớp thông qua phiếu đánh giá năng lực, phẩm chất khi tổ chức trò chơi theo nhóm. 

 • Các bước thực hiện giải pháp: 

+ Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng của việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học. 

+ Xây dựng quy trình thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học sinh học dựa trên nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của bản thân.  

+ Thực nghiệm, rút kinh nghiệm và đánh giá tính khả thi, các điều kiện để thực hiện hiệu quả các giải pháp đưa ra. 

 • Cách thức thực hiện 

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và tổ chức các trò chơi tri thức trong dạy học. 

+ Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu và hiệu quả của việc tổ chức các trò chơi trong học tập của HS và cách thức tổ chức tổ chức trò chơi của giáo viên hiện nay. 

+ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lí luận và phương pháp nghiên cứu thực tiễn.   

 • Điều tra bằng các phiếu hỏi, dự giờ thăm lớp. 
 • Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả, tính khả thi của giải pháp. 
 • Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ Giáo viên phải thành thạo các phần mềm, các kĩ thuật tổ chức trò chơi, tạo được không khí và sân chơi tri thức thực sự cho học sinh.  

+ Phòng học phải có đầy đủ các phương tiện hỗ trợ hoạt động học: Bảng thông minh, máy chiếu, đường mạng wifi của lớp hoặc mạng 3G, 4G. 

+ Học sinh có ý thức tự giác, có điện thoại kèm 3G / 4G phục vụ chơi trò chơi trực tuyến.  

 • Về khả năng áp dụng của sáng kiến: 

+ SKKN đã được áp dụng hiệu quả tại trường THPT Nguyễn Huệ. 

+ Có thể áp dụng hiệu quả ở nhiều trường khác cả THPT và THCS.    

 • Đánh giá lợi ích thu được:  

 Qua thời gian thực nghiệm dạy và dự giờ các tiết dạy thử nghiệm của đồng nghiệp tôi nhận thấy: 

+ Năng lực: Học sinh đã hình thành được rất nhiều kĩ năng, phát triển được năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp và cả năng lực cá nhân. 

+ Về phẩm chất: cũng được rèn rũa, rõ nét nhất là các phẩm chất: trung thực, nhân ái, trách nhiệm và chuyên cần. Học sinh rất hứng thú có thể nói là hào hứng, vui vẻ, tự tin, chủ động và thích tham gia các hoạt động học tập. Các nhóm, các thành viên hoạt động sôi nổi, hăng hái, mạnh dạn thi đua nhau trong học tập. Giáo viên thực sự được giải phóng và chỉ đóng vai trò MC tổ chức và có thể đánh giá được năng lực và phẩm chất của HS trong quá trình tham gia trò chơi và thông qua kết quả của hoạt động.  

+ Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm 

Tỉ lệ học sinh rất thích và thích giờ dạy áp dụng giải pháp của sáng kiến ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng: 56.2%, (và cao hơn so với khảo sát ban đầu là 22%), trong khi đó số học sinh không thích và bình thường ở lớp đối chứng cao hơn nhiều so với lớp thực nghiệm: 57.9%. Kết quả trung bình kiểm tra cho thấy kết quả học tập ở lớp thực nghiệm 33% đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình là 7,3 cao hơn nhiều so với lớp đối chứng (5,85). Điều đó chứng tỏ giải pháp đưa ra đã nâng cao được năng lực và chất lượng học tập của học sinh.  

Giải pháp đưa ra đã được chia sẻ và giáo viên trong tổ áp dụng thử: 

STT  Họ và tên  Năm sinh  Nơi công tác  Chức danh  Trình 

độ 

CM 

Nội dung công việc hỗ trợ 
01  Hoàng 

Thị 

Loan 

1986  Trường 

THPT 

Nguyễn Huệ 

Giáo viên  Cử nhân  Sử dụng kế hoạch dạy học của tác giả để tổ chức các trò chơi trong dạy học chuyên đề tiêu hóa – sinh học 11. 
 • Thời gian áp dụng, áp dụng thử sáng kiến:  16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022.  
 • Các nội dung đã áp dụng, áp dụng thử: Thử tổ chức trò chơi trong dạy học chủ đề Tiêu hóa theo kế hoạch dạy học mà tác giả thiết kế. Tiếp tục áp dụng quy trình thiết kế và tổ chức các trò chơi trong hoạt động dạy học các chủ đề tiếp theo trong học kì I.( Theo kết quả họp và phân công của tổ trưởng tổ chuyên môn tháng 10/ 2021)  

Việc áp dụng thử sáng kiến được tiến hành ở lớp 11 D2, lớp đối chứng được chọn là lớp 11 D1 có trình độ tương đương nhau: Nhận thấy không khí học tập ở 2 lớp có sự khác biệt rất rõ rệt, ý thức của học sinh ở lớp thực nghiệm tham gia vào các trò chơi tri thức tích cực, chủ động sôi nổi hơn. 

 Học sinh hào hứng và tập trung cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập được thiết kế dưới dạng các trò chơi, hăng hái tích cực tìm tòi kiến thức, giờ học có sự huy động cả những kiến thức trên mạng. Kĩ năng thực hiện các hoạt động phối hợp nhóm và khai thác tìm kiếm thông tin cũng tốt hơn, ý thức và thái độ của học sinh với bộ môn cũng tăng lên rõ rệt. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)