SKKN Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào – sinh học 10

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 134
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
57
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào – sinh học 10″ triển khai các biện pháp như sau: 

Qui trình tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10 THPT
– Bước 1: Xác định mục đích đánh giá đồng đẳng
– Bước 2: Xác định tiêu chí tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng
– Bước 3: Xây dựng các công cụ tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng phù hợp
– Bước 4: Tổ chức thực hiện đánh giá đồng đẳng

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC   
  Trang 
PHẦN I. MỞ ĐẦU 
 • Lí do chọn đề tài ………………………………………………………………………………….
 • Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………….
 • Đối tượng và khách thể nghiên cứu…………………………………………………..
 • Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………………..
 • Giả thuyết khoa học…………………………………………………………………………….
 • Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………………………………
 • Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………..
 • Dự kiến đóng góp của đề tài……………………………………………………………….

PHẦN II. NỘI DUNG 4

Chương I. CƠ SỞ KHOA HỌC 4

 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN …………………………………………………………………………………
 • Một số khái niệm………………………………………………………………………………….. 4 
   1. Khái niệm “Tự đánh giá” …………………………………………………………………. 4 
   2. Khái niệm “Kĩ năng tự đánh giá”………………………………………………………
   3. Khái niệm “Đánh giá đồng đẳng” …………………………………………………….
   4. Khái niệm “Kĩ năng đánh giá đồng đẳng”…………………………………………..
 • Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học

sinh …………………………………………………………………………………………………………….

 1. CƠ SỞ THỰC TIỄN …………………………………………………………………………
 • Các văn bản chỉ đạo ……………………………………………………………………………
 • Thực trạng sử dụng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy

học Sinh học 10 ở trường THPT …………………………………………………………..

 1. Muc đị́ch nghiên cứu thực trạng………………………………………………………..
 2. Kết quả nghiên cứu thực trạng…………………………………………………………..

2.2.1. Đối với giáo viên …………………………………………………………………………….

2.2.2 Đối với học sinh ……………………………………………………………………………….  10 
2.3. Kết luận về nghiên cứu thực trạng …………………………………………………….

Chương 2: XÂY DỰNG QUI TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP  

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ ĐỒNG 

ĐẲNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC 

10 
TẾ BÀO  

I. XÂY DỰNG QUI TRÌNH SỬ DỤNG TĐG VÀ ĐGĐĐ TRONG 

12 
DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO – SINH HỌC 10……………………….

1. Phân tích nội dung kiến thức phần Sinh học tế bào – Sinh học 10 

12 
THPT ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Qui trình tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy học phần

12 
Sinh học tế bào – Sinh học 10 THPT…………………………………………………….. 

3. Mô tả qui trình tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy học

12 
phần Sinh học tế bào – Sinh học 10 THPT…………………………………………….. 13 
II. QUI TRÌNH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TĐG VÀ ĐGĐĐ CHO HỌC

SINH …………………………………………………………………………………………………………. 

 

15 

1. Xây dựng và mô tả qui trình ……………………………………………………………..  15 
2. Ví dụ minh họa về rèn luyện kĩ năng TĐG và ĐGĐĐ cho HS …….. 16 
2.1. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào về kiến thức ……………………………………  16 
2.2. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào về khả năng vận dụng vào thực tiễn   

21 

2.3. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào về thái độ ………………………………………..  

29 

2.4. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh  

trong dạy học phần Sinh học tế bào về kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng     33 duy …………………………………………………………………………………………….. 

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 40

 • Mục đích thực nghiệm  ……………………………………………………………………… 40 
 • Đối tượng thực nghiệm ……………………………………………………………………… 40 
 • Nội dung, phương pháp thực nghiệm………………………………………………. 40 
4. Phân tích kết quả thực nghiệm …………………………………………………………  40 
4.1. Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm ………………………………………  40 
4.1.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm …………………………………………….  40 
4.1.2. Phân tích kết quả sau thực nghiệm ………………………………………………..  42 
4.1.3. So sánh kết quả các bài kiểm tra sau thực nghiệm của lớp TN…  43 
4.2. Phân tích định tính kết quả thực nghiệm ……………………………………………. 45 
4.3. Kết luận chung về thực nghiệm…………………………………………………………  45 
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  46 
1. Kết luận ………………………………………………………………………………………………..  46 
2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………..  46 
Tài liệu tham khảo   
    Phụ lục   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

HS  Học Sinh 
GV  Giáo viên 
THPT  Trung học phổ thông 
GD&ĐT  Giáo dục và đào tạo 
TĐG  Tự đánh giá 
ĐGĐĐ  Đánh giá đồng đẳng 
KNTĐG  Kỹ năng tự đánh giá 
KNĐGĐĐ  Kỹ năng đánh giá đồng đẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I. MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá: Chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, phẩm chất người học. Theo Nghị quyết 29 TW8, đổi mới căn bản toàn diện GD & ĐT là “đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở Giáo dục – Đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học, đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”. Thực hiện đổi mới giáo dục trong đó có đổi mới giáo dục THPT hiện nay là vấn đề nổi lên hàng đầu nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Để chuẩn bị cho công cuộc đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, Bộ GD 

& ĐT đã và đang có những chuẩn bị kỹ lưỡng về thay đổi chương trình, sách giáo khoa, phương pháp và phương tiện dạy học, kiểm tra, đánh giá… Trong đó, theo chúng tôi việc thay đổi về khâu đánh giá là cực kỳ quan trọng, quyết định phần lớn sự thành công của công cuộc đổi mới này. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu căn bản và then chốt của quá trình dạy học. Vì thế, có thể xem đánh giá kết quả học tập theo định hướng năng lực là bánh lái điều khiển quá trình dạy học, đóng vai trò kiểm chứng kết quả đổi mới nội dung, phương pháp theo mục tiêu môn học đã đề ra trong những thời điểm nhất định; giúp cho việc định hướng, điều chỉnh kế hoạch dạy học tiếp theo tiến hành phù hợp và có hiệu quả hơn. 

Xuất phát từ thực tiễn dạy học: Hiện nay, sĩ số của mỗi lớp học đông (>= 40 em), GV gặp nhiều khó khăn khi thực hiện đánh giá từng HS sau mỗi hoạt động học trong quá trình dạy học. Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho phép học sinh tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập và đánh giá, chia sẻ với GV gánh nặng trong đánh giá, để làm được việc này GV cần hướng dẫn, rèn luyện cho HS kĩ năng TĐG và ĐGĐĐ; và khi có kết quả TĐG và ĐGĐĐ GV sẽ đánh giá HS một cách chính xác hơn. Khi HS tham gia TĐG và ĐGĐĐ, HS không chỉ cung cấp những thông tin về kết quả học tập của bản thân sau khi tự đánh giá và được đánh giá, mà còn phản ánh được năng lực của người đánh giá về sự trung thực và sáng tạo, sự linh hoạt và đồng cảm…tạo thêm động lực cho HS trong quá trình học tập, khích lệ lòng ham học và nhu cầu khẳng định của HS.  

Trong dạy học, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng là một trong những hình thức đánh giá tích cực và phát huy nhiều ưu điểm. Tự đánh giá (TĐG) và đánh giá đồng đẳng (ĐGĐĐ) giúp cho học sinh (HS) xác nhận kết quả học tập của bản thân và bạn học đạt được mục tiêu học tập về kiến thức, kĩ năng, thái độ thuộc lĩnh vực nào đó hay không, từ đó phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu; xem xét năng lực của bản thân HS, năng lực của bạn học; đưa ra thông tin phản hồi phù hợp, kịp thời và rút kinh nghiệm cho bản thân người đánh giá; điều chỉnh và nâng cao chất lượng học tập. Do vậy, giáo viên (GV) cần tổ chức rèn luyện kĩ năng tự đánh giá (KNTĐG) và ĐGĐĐ cho HS. Nếu được rèn luyện, HS sẽ phát triển năng lực tự điều chỉnh, năng lực thích ứng, năng lực tự học, tự hoàn thiện, năng lực giao tiếp, hợp tác; năng lực phản biện. 

Xuất phát từ nhận thức và thực tiễn nói trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10”. 

 • Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng qui trình và các biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng thông qua dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10. 

 • Đối tượng và khách thể nghiên cứu 
 • Đối tượng nghiên cứu: Qui trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10. 
 • Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 10 THPT 
 • Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu qui trình, biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 

 • Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được qui trình, đề xuất được biện pháp tổ chức dạy học phù hợp sẽ rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng của HS. 
 • Nhiệm vụ nghiên cứu 
 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng trong đánh giá quá trình dạy học. 
 • Điều tra thực trạng sử dụng hình thức tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng của GV và của HS ở một số trường THPT trên địa bàn Huyện Nghi Lộc.  
 • Phân tích nội dung kiến thức phần Sinh học tế bào – Sinh học 10 làm cơ sở xác định các biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng cho HS. 
 • Đề xuất qui trình, biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng  cho HS trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10.  
 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng của HS.   
 • Triển khai thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài đã đặt ra.  
 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
 • Phương pháp quan sát và điều tra 
 • Phương pháp chuyên gia 
 • Phương pháp thực nghiệm sư phạm 
 1. Dự kiến đóng góp của đề tài
 • Góp phần hệ thống hóa lý luận và cơ sở thực tiễn về tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng trong đánh giá quá trình dạy học. 
 • Xây dựng qui trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng cho HS. 
 • Thiết kế và sử dụng bộ tiêu chí tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng trong dạy học phần Sinh học tế bào – Sinh học 10. 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)