SKKN Sử dụng mô hình dạy học kết hợp (blended learning) để phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học nội dung sinh sản – thpt

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 192
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
76
Lượt tải:
6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng mô hình dạy học kết hợp (blended learning) để phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học nội dung sinh sản “ triển khai các biện pháp như sau: 

Quy trình dạy học theo mô hình dạy kết hợp B-learning nhằm phát triển năng lực tự học của HS
1. Nguyên tắc thiết kế nội dung dạy học theo mô hình dạy học kết hợp Blearning
2. Đề xuất quy trình dạy học theo mô hình dạy học kết hợp B – learning
3. Minh họa quy trình dạy học theo mô hình dạy học kết hợp chủ đề “Sinh sản vô tính ở sinh vật và ứng dụng”
4. Thiết kế chủ đề “Sinh sản hữu tính ở sinh vật và ứng dụng” theo mô hình dạy học kết hợp B-learning

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC……………………………………………………… Trang i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT……………………………. Trang iii

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU  ……………………………………             Trang 1
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………….. Trang 1
2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………. Trang 2
3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu … ……………………….. Trang 2
4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………… Trang 3
5.  Những đóng góp của đề tài……………………………………

6.  Thời gian nghiên cứu và thực nghiệm…………………………

7.Cấu trúc đề tài………………………………………………….

Trang 4

Trang 4  Trang 4

PHẦN II: NỘI DUNG…………………………………………. Trang 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trang 5
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu……………………………… Trang 5
1.2. Cơ sở lí luận của đề tài……………………………………… Trang 6
1.2.1. Lí thuyết về mô hình DHKH…………………………….. Trang 6
1.2.2. Lí thuyết về năng lực tự học        ……………………….. Trang 8
1.2.3. Hệ thống quản lý học tập LMS ……………………….. . Trang 10
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài…………………………………… Trang 11
1.3.1. Điều tra về thực trạng dạy học theo hướng phát triển NL tự học

cho HS ở các trường THPT …………………………………….. Trang 11

1.3.2. Điều tra thực trạng hiểu biết về mô hình DHKH của GV ở

một số trường THPT        …………………………………………    Trang 12

1.3.3. Điều tra thực trạng sử dụng mô hình DHKH để phát triển năng   lực tự học trong quá trình DH sinh học ở trường PT…………………         Trang 13

1.3.4. Điều tra thực trạng khai thác và sử dụng internet trong trường

THPT ………………………………………………………………… Trang 15

1.4. Kết luận chương 1…………………………………………….          Trang 18

Chương 2: SỬ DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP B  LEARNING ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HS         Trang 18 TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG SINH SẢN – THPT ………

2.1. Phân tích nội dung sinh sản -THPT………………………………….          Trang 18

2.2. Quy trình dạy học theo mô hình DHKH nhằm phát triển năng lực

tự học của HS ……………………………………………………….. Trang 19

2.2.1. Nguyên tắc thiết kế nội dung dạy học theo mô hình DHKH…… Trang 19

2.2.2. Đề xuất quy trình dạy học theo mô hình DHKH……………….. Trang 20

2.2.3. Minh họa quy trình dạy học theo mô hình DHKH chủ đề “Sinh

sản vô tính ở sinh vật và ứng dụng”…………………………………..

Trang 24

2.2.4. Thiết kế chủ đề “Sinh sản hữu tính ở sinh vật và ứng dụng” theo

mô hình DHKH………………………………………………………. Trang 28

 

2.3. Thiết kế tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực tự học………. Trang 39

2.4. Kết luận chương 2………………………………………………… Trang 40

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm………………………………….. Trang 41

3.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm………………………………….. Trang 41

3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm…………………………………. Trang 41

3.3. Thời gian, địa điểm, đối tượng………………………………….. Trang 41

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm…………………………………… Trang 42

3.4.1. Phân tích định lượng………………………………………….. Trang 42

3.4.2. Phân tích định tính……………………………………………. Trang 46 3.5. Kết luận chương 3……………………………………………… Trang 48 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………… Trang 49

  1. Kết luận………………………………………………………….. Trang 49
  2. Kiến nghị…………………………………………………………. Trang 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………. Trang 51 PHỤ LỤC 1. BÀI GIẢNG E-LEARNING CHỦ ĐỀ 2 ……………… Trang 52 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DHKH

LMS

GV

Dạy học kết hợp

Learning Management System

Giáo viên

HS Học sinh
ĐC Đối chứng
TN Thực nghiệm
THPT Trung học phổ thông
PPDH

KTDH

CNTT

Phương pháp dạy học

Kĩ thuật dạy học

Công nghệ thông tin

NL

TH

Năng lực

Tự học

SL Số lượng
TL Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài
    • Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại

Theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nền giáo dục nước ta đang trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó nêu rõ:“Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, NL công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, NL và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn,…”

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học là vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay, trong đó có giáo dục phổ thông. Bản chất của quá trình đổi mới PPDH là chuyển quá trình dạy học theo lối truyền thụ kiến thức một chiều của GV sang quá trình GV tổ chức, hướng dẫn người học tìm kiếm, khám phá, chiếm lĩnh và làm chủ tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, qua đó hình thành năng lực. Đổi mới phương pháp dạy học giúp người học tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Từ đó, tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế.

  • Xuất phát từ hiệu quả của việc sử dụng mô hình dạy học kết hợp Blearning để phát triển năng lực tự học

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã có những tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Nhờ có công nghệ thông tin, hoạt động dạy – học trở nên linh hoạt hơn, người học không bị giới hạn trong các lớp học truyền thống mà hoạt động học tập có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Hình thức dạy học E-learning đã ra đời đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của người học. Tuy nhiên, hình thức dạy học này vẫn có những hạn chế nhất định, không thể thay thế được vai trò chủ đạo của hình thức dạy học trên lớp. Vì vậy, một phương pháp dạy học mới, hiện đại, có thể khắc phục những nhược điểm của E-learning phù hợp ngày nay là mô hình dạy học kết hợp Blended learning – phương pháp kết hợp những ưu điểm của cả hình thức dạy học truyền thống và hình thức dạy học trực tuyến.

Mô hình học tập này phát huy được vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng kích thích hứng thú học tập của học sinh, cho phép người học có thể học tập mọi lúc, mọi nơi và chủ động trong việc lập kế hoạch học tập của mình; cho phép giáo viên cập nhật nội dung dạy học một cách thường xuyên và có thể nắm kiểm soát được mức độ tiếp thu kiến thức của người học thông qua hệ thống đánh giá tự động. Việc áp dụng mô hình dạy học kết hợp đã tạo ra những thay đổi đáng kể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)