SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận pisa trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 322
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
73
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận pisa trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018″ triển khai các biện pháp như sau: 

Quy trình thiết kế hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA
1. Lựa chọn đơn vị kiến thức
2. Xác định mục tiêu giáo dục của đơn vị kiến thức
3. Thiết kế hệ thống bài tập theo mục tiêu.
4. Kiểm tra thử
5. Chỉnh sửa
6. Hoàn thiện hệ thống bài tập

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………….. 1 

 1. Lí do chọn đề tài. ……………………………………………………………………………………… 1
 2. Mục đích nghiên cứu: ……………………………………………………………………………….. 1
 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 2
 4. Tổng quan ……………………………………………………………………………………………….. 2
 5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………… 3 6. Tính mới của đề tài …………………………………………………………………………………… 3

PHẦN II. NỘI DUNG ………………………………………………………………………………… 4 

CHƯƠNG  1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC 

SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ……………. 4 

1.1. Cơ sở lý luận ………………………………………………………………………………………… 4 

 1. Về đổi mới phương pháp dạy học. ………………………………………………………… 4 
 2. Về Việc sử dụng bài tập sinh học trong dạy học sinh học ở trường THPT …. 4 
 3. Về việc xây dựng bài tập sinh học mới trong dạy học sinh học ở trường THPT

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 6 

 1. Tìm hiểu về chương trình đánh giá học sinh Quốc tế PISA ……………………… 7 

1.2. Cơ sở thực tiễn ……………………………………………………………………………………… 8 

 1. Thực trạng nghiên cứu ………………………………………………………………………… 8 
 2. Yêu cầu của việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 ………………………………………………………………………. 9 1.2.2.2. Đối với học sinh ………………………………………………………………………………. 9 

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 NHẰM PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG 2018 ……………………………………………………………………………………. 9 

2.1. Thiết kế hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 

11 ………………………………………………………………………………………………………………. 9 

2.1.1. Cơ  sở và nguyên tắc. ………………………………………………………………………….. 9 

2.1.2. Quy trình thiết kế hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA ………………… 11 

2.2. Hệ thống bài tập sinh học 11 theo hướng tiếp cận PISA …………………………… 12 

2.3. Sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực HS trong chương trình giáo dục phổ thông 2018……….. 44 

2.3.1. Sử dụng khi dạy bài mới (phụ lục 1) ……………………………………………………. 44 

2.3.2. Sử dụng khi luyện tập, ôn tập ……………………………………………………………… 45 

2.3.3. Sử dụng khi tự học ở nhà …………………………………………………………………… 45 

2.3.4. Sử dụng khi  kiểm tra, đánh giá (phụ lục 2) ………………………………………….. 45 

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ………………………………………………. 45 

3.1. Mục đích thực nghiệm………………………………………………………………………….. 45 

3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm …………………………………………………………. 46 

3.3. Nội dung thực nghiệm ………………………………………………………………………….. 46 

3.4. Phương pháp ……………………………………………………………………………………….. 47 

3.5. Kết quả thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm ………………………………….. 47 

3.5.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm ……………………………………………………. 47 

3.5.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm……………………………………………………….. 47 

PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ……………………………………………………….. 48 

3.1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………… 48 

3.2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………. 49 

PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

   

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

BTSH  Bài tập sinh học 
KTĐG  Kiểm tra đánh giá 
GV  Giáo viên 
HS  Học sinh 
GDPT  Giáo dục phổ thông 
LĐC  Lớp đối chứng 
LTN  Lớp thực nghiệm 
PISA  Programme for International Student Assessment 
TNKQ  Trắc nghiệm khách quan 
PPDH  Phương pháp dạy học 
SBT  Sách bài tập 
SGK  Sách giáo khoa 
THPT  Trung học phổ thông 
TNSP 

ĐH 

: :  Thực nghiệm sư phạm 

Đại học     


PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 1. Lí do chọn đề tài. 

        Đổi mới để phát triển – Một trong những định hướng lớn hiện nay của giáo dục nước ta trong vấn đề đổi mới là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học. Muốn vậy, ngoài đổi mới về phương pháp dạy học thì đổi mới về nội dung kiến thức cũng là vấn đề quan trọng của chương trình giáo dục. Chương trình GDPT 2018 là minh chứng cho sự đổi mới nền giáo dục của nước nhà trong thời gian sắp tới. 

        Làm thế nào để phát triển năng lực người học? Làm thế nào để nội dung kiến thức chuyển thành những kĩ năng hành động, tạo nên giá trị cuộc sống? Đây là vấn đề thực sự cấp thiết đang đặt ra cho nền giáo dục hiện nay mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang hướng tới. 

      Sinh học là bộ môn khoa học mang tính thực nghiệm cao. Chính vì vậy, dạy học nói chung và dạy học bộ môn sinh học nói riêng, vai trò của việc vận dụng kiến thức vào thực tế rất cấp thiết và mang tính thời sự. Các kiến thức sinh học không chỉ cung cấp những tri thức sinh học phổ thông cơ bản mà còn cho người học thấy được mối liên hệ qua lại giữa công nghệ sinh học, môi trường và con người … Trong dạy học sinh học, ngoài dạy kiến thức lý thuyết thì việc rèn luyện các kỹ năng quá trình sinh học ( gồm phương pháp khoa học, tư duy khoa học,…) và việc vận dụng kến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn là rất quan trọng. Nếu như các em chưa biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chưa thấy được vai trò của sinh học trong đời sống thì các em chưa có hứng thú, chưa có nhiều niềm đam mê trong học tập sinh học. Vì vậy để tạo dựng niềm đam mê, giúp sinh học gần hơn với thực tiễn thì việc thiết kế và sử dụng bài tập không nặng kiến thức hàn lâm, không nặng về tính toán mà cần phải chú trọng đến việc học sinh ứng dụng các kiến thức để hình thành và phát triển các kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong học tập, trong cuộc sống cá nhân và xã hội… là hết sức cần thiết. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, bài tập theo định hướng tiếp cận PISA có những ưu điểm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đó. Nó đặc biệt hữu ích trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển từ dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực.   

Vì vậy, với mong muốn hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập; tạo hứng thú để các em say mê, sáng tạo, động viên các em cố gắng nổ lực vươn lên trong cuộc sống… mà đích cuối cùng là đạt đến hạnh phúc. Đồng thời, để tạo cho mình có được tâm thế tốt, hành trang tốt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018; góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018”. 

 • Mục đích nghiên cứu:  

 Đề tài nghiên cứu việc xây dựng hệ thống  BTSH theo hướng tiếp cận PISA nhằm hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng nhiệm vụ chương trình giáo dục phổ thông mới  

 • Nhiệm vụ nghiên cứu 
 • Xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài 
 • Nghiên cứu về nội dung kiến thức, đối tượng HS và điều kiện dạy học – Nghiên cứu cách thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 • Tiến hành thực nghiệm, đánh giá kết quả 
 • Tổng quan 
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập sinh học 11 theo hướng tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018  

 • Kế hoạch nghiên cứu. 
STT  Thời gian  Nội dung công việc  Sản phẩm 
Từ 15/04 đến 15/7/2021 
 • Đọc tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học sinh học trong những năm gần đây. 
 • Tìm hiểu về chương trình đánh giá học sinh Quốc tế PISA 
 • Khảo sát tình hình thực tiễn tại các trường THPT  
-Tuyển tập các dạng tài liệu. 

 

– Các số liệu đã được xử lý. 

Từ 

20/07/2021 đến 10/09/2021 

 • Trao đổi với đồng nghiệp về đề tài của mình. 

 

 

 • Đọc tài liệu tham khảo 
 • Nắm được ý kiến của đồng nghiệp 
 • Nắm chắc kết cấu chung của sáng kiến kinh nghiệm. – Viết phần mở đầu 
 • Viết cơ sở lý luận 
Từ  

10/09/2021 đến 25/2/2022 

–  Thực nghiệm tại 1 số lớp và ở một số trường bạn ở Diễn Châu 

 

 • Hoạt động cụ thể 
 • Viết phần trọng tâm của đề tài: Giải pháp và hiệu quả đề tài 
Từ 

25/02/2022 đến 25/03/2022 

–  Khảo sát thực tiễn và kết quả thực nghiệm 

 

 • Viết phần kết luận 
 • Hoàn thiện đề tài 
 • Phương pháp nghiên cứu  – Nghiên cứu lý thuyết:  

Tài liệu về lý luận như phương pháp dạy học sinh học, những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông, lý luận về việc xây dựng BTSH, chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, chương trình sách giáo khoa sinh học 11 hiện hành, sách giáo viên, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình tổng thể GDPT 2018 của Bộ GD- ĐT và các tài liệu có liên quan.  

– Nghiên cứu thực tiễn:  

+ Phương pháp điều tra sư phạm:  

     Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng, so sánh kết quả đánh giá học sinh qua từng thời điểm, từng lớp để kiểm tra việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 11 có phù hợp với nội dung, phương pháp, đối tượng học sinh hay không. 

+Phương pháp đàm thoại. 

Trao đổi với thầy cô giáo, đồng nghiệp, thăm dò ý kiến học sinh về việc sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học lớp 11, qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung câu hỏi, bài tập cho phù hợp. 

+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Trải nghiệm việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học sinh học lớp 11để kiểm chứng, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh qua một số câu hỏi, bài tập mới.  

 1. Tính mới của đề tài Xây dựng hệ thống bài tập có tính mới: Tiếp cận PISA; tiếp cận chương trình GDPT 2018 môn sinh học, đột phá trong khâu thiết kế bài tập và phương pháp sử dụng bài tập.  

Khai thác nội lực tích cực nhiều mặt của HS nhằm đạt đến cảm xúc hạnh phúc của người học

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh Học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)