SKKN Tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề “hệ sinh thái” – sinh học 12 nhằm phát triển năng lực cho học sinh.

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Sinh học
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 910
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
61
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề “hệ sinh thái” – sinh học 12 nhằm phát triển năng lực cho học sinh.” triển khai các biện pháp như sau: 

Hình thành và phát triển một số năng lực ở học sinh như: năng lực quản lý (thông qua hoạt động động nhóm), năng lực tự học (thông qua tự nghiên cứu kiến thức qua trải nghiệm sáng tạo, tự tìm hiểu thông tin qua sgk, qua internet), năng lực giải quyết vấn đề (giải quyết các tình huống khi thảo luận hoàn thành bài báo cáo), năng lực giao tiếp (qua phỏng vấn, thảo luận nhóm, viết báo cáo,..), năng lực hợp tác (qua hoạt động nhóm), năng lực công nghệ thông tin (thông qua tìm hiểu kiến thức qua internet), năng lực ngôn ngữ (thông qua thuyết trình, thảo luận)

Mô tả sản phẩm

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

   

KÝ HIỆU VIẾT TẮT  VIẾT ĐẦY ĐỦ 
THPT  Trung học phổ thông 
GD &ĐT  Giáo dục và đào tạo 
GV  Giáo viên 
HS  Học sinh 
CM  Chuyên môn 
SKKN  Sáng kiến kinh nghiệm 
NL  Năng lực 
CĐ  Chủ đề 
TNSP  Thực nghiệm sư phạm 
TN  Thực nghiệm 
ĐC  Đối chứng 
SGK  Sách giáo khoa 
PPDH  Phương pháp dạy học 

 

MỤC LỤC 

 

Nội dung  Trang 
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 
5. Phƣơng pháp nghiên cứu 
5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 
5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn  
5.3. Phƣơng pháp quan sát 
5.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 
5.5. Phƣơng pháp thống kê toán học 
6. Kế hoạch nghiên cứu 
7. Điểm mới của đề tài 
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
I.  Cơ sở lí luận 
1.1. Dạy học Sinh học ở trƣờng phổ thông theo định hƣớng phát triển năng lực  
1.1.1. Khái niệm năng lực. 
1.1.2. Phân loại năng lực. 
1.1.3. Các mức độ của năng lực. 
1.1.4. Cấu trúc của năng lực. 
1.2. Dạy học TNST trong dạy học Sinh học ở trƣờng Trung học phổ thông 
1.2.1. Khái niệm dạy học trải nghiệm sáng tạo. 
1.2.2. Đặc trưng cơ bản của dạy học trải nghiệm sáng tạo. 
1.2.3. Mục tiêu dạy học trải nghiệm sáng tạo.  11 
1.2.4. Các bước của dạy học trải nghiệm sáng tạo.  11 
1.2.5. Đánh giá dạy học trải nghiệm sáng tạo.  12 
1.3. Thực trạng dạy học trải nghiệm sáng tạo phát triển năng lực HS tại các trƣờng THPT  huyện Thanh Chƣơng – Nghệ An.  13 
1.3.1. Đối với giáo viên  13 
1.3.2. Đối với học sinh  14 
1.4. Điểm thuận lợi, khó khăn ảnh hƣởng đến dạy học trải nghiệm sáng tạo và vận dụng dạy học STEM theo hƣớng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học  14 
1.4.1. Thuận lợi  14 
1.4.2. Khó khăn  14 
II. Nội dung chính  15 
2.1. Vận dụng dạy học trải nghiệm sáng tạo theo định hƣớng phát triển năng lực trong chủ đề “Hệ sinh thái” Sinh học 12 THPT  15 
2.1.1. Vị trí đặc điểm của CĐ: “Hệ sinh thái” trong chương trình sinh học 12  15 
2. 1. 2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của CĐ: “Hệ sinh thái”  15 
2.2. Thiết kế tiến trình vận dụng dạy học trải nghiệm sáng tạo theo định hƣớng phát triển năng lực trong dạy học chủ đề: “Hệ sinh thái”   16 
2.2.1. Hình thành ý tưởng 16 
2.2.2. Các phương pháp sử dụng giảng dạy  17 
2.2.3. Định hướng sản phẩm của học sinh  17 
2.2.4. Lập kế hoạch tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo.   17 
2.2. 5. Nội dung thực nghiệm sư phạm  19 
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  41 
I. Kết luận  41 
II. Kiến nghị  41 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  42 
PHỤ LỤC  43 
MINH CHỨNG CỦA CÁC NHÓM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN HỌC TẬP TNST 

51 

 

Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 1. Lí do chọn đề tài 

Sự nghiệp đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập với cộng đồng quốc tế đang đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nhiệm vụ phải nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập ở tất cả các bậc đào tạo, trong đó đổi mới giáo dục phổ thông giữ vai trò quan trọng.  

Để thực hiện nội dung mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện theo Nghị quyết số 29- NQ/ TW, ngành giáo dục đã chỉ đạo mạnh mẽ đổi mới phương pháp tổ chức dạy học nhằm phát triển toàn diện năng lực và có ý thức bảo vệ sự sống chung toàn nhân loại. 

Trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường THPT nói chung và môn sinh học nói riêng còn gặp một số khó khăn như: thói quen của thầy và trò, số lượng học sinh trên một lớp, chương trình sách giáo khoa, ….. Vì thế việc đổi mới trong giảng dạy đạt hiệu quả chưa như mong muốn, nhiều giáo viên còn gặp khó khăn, còn ngại khó, ngại khổ. 

Khi dạy  phần Sinh thái học- Sinh học 12 là lĩnh vực khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa các sinh vật cũng như giữa các sinh vật với môi trường sống. Trong thời đại ngày nay, tri thức sinh thái cần phải trở thành một bộ phận cấu thành dân trí của nhân loại vì trong sản xuất nông nghiệp, trong đời sống hằng ngày, trong chiến lược bảo vệ môi trường đều cần đến tri thức sinh thái. Nắm vững các quy luật sinh thái, con người sẽ biết cách sử dụng hợp lý nguồn tai nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cũng vì nó đang trở thành yếu tố dân trí của mỗi người mà ngày nay người ta xem giáo dục về sinh thái như là giáo dục nhân văn. 

Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy thì phần Sinh thái học vẫn đang chủ yếu tổ chức dạy học ở lớp xa rời với thực tiễn, học sinh phải tư duy trừu tượng, tiếp thu kiến thức một cách máy móc. Trong khi những vấn đề đó có thể tiếp xúc hàng ngày (đặc biệt các trường ở nông thôn) nếu tổ chức dạy học theo hình thức trải nghiệm đến các hệ sinh thái sẽ giúp các em tự khẳng định mình, thể hiện tính tự giác, tính sáng tạo, biết đánh giá sự cố gắng, sự trưởng thành của bản thân, tạo cơ hội cho các em học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Bằng cách hoạt động trải nghiệm sáng tạo của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia vừa là người thiết kế và tổ chức các hoạt động cho chính mình nên học sinh sẽ biết cách tích cực hóa bản thân, điều chỉnh bản thân cũng như biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống, biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm,… 

Từ những lý do trên, tôi thực hiện đề tài: Tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề “Hệ sinh thái” – sinh học 12 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

 1. Mục đích nghiên cứu 
 • Xây dựng chủ đề dựa trên cơ sở khoa học, đặc điểm của địa phương, chú trọng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học TNST cho chủ đề “Hệ sinh thái” nhằm tăng hiệu quả dạy học phát triển năng lực cho học sinh, từ đó nâng cao khả năng nhận thức, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. 
 • Xây dựng các tiêu chí, phương thức đánh giá học sinh trong quá trình học tập chủ đề. 
 • Nhiệm vụ nghiên cứu 

Phát triển năng lực của học sinh thông qua tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo “Chủ đề: Hệ sinh thái – Sinh học 12”. 

 • Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  

Các biện pháp vận dụng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học “Chủ đề: Hệ sinh thái – Sinh học 12”. 

 • Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học trải nghiệm sáng tạo. 
 • Cơ sở lý luận phát triển  năng lực cho HS trong dạy học Sinh học. 
 • Cơ sở lý luận để đề xuất dạy học trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực  của học sinh. 
 • Mục tiêu, cấu trúc, nội dung chủ đề “Hệ sinh thái” Sinh học 12. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn  –  Phương pháp điều tra, tìm hiểu thực tế. 

 • Quan sát, phân tích, tổng hợp các phiếu điều tra, thăm dò và đánh giá thực trạng. 
 1. Phƣơng pháp quan sát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Sinh học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK Vietcombank: 1037627258 Copy
vietcombank

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)