SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Ngữ Văn
Lớp: 10, 11, 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1858
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
71
Lượt tải:
9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1.Lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu dạy học
2.Lựa chọn và sử dụng nền tảng tƣơng tác và lƣu trữ dữ liệu dạy học
3.Lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học
4.Lựa chọn và sử dụng phần mềm đa phƣơng tiện.
5.Tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ cho dạy học

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

 

PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………….. 1 I. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………. 1 II. Mục đích nghiên cứu  …………………………………………………………………………. 2 

III.Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………………………. 2 IV. Phƣơng pháp tiến hành ………………………………………………………………………. 2 V. Đóng góp của đề tài ……………………………………………………………………………. 2 PHẦN II:  NỘI DUNG ………………………………………………………………………….. 3 I. Cơ sở lí luận và thực tiễn  …………………………………………………………………….. 3 

 1. Cơ sở lí luận ………………………………………………………………………………………. 3 

1.1Tầm quan trọng của công nghệ số trong giáo dục và đào tạo  ………………….. 3 

1.2 Một số khái niệm ………………………………………………………………………………. 4 

 1. Cơ sở thực tiễn ……………………………………………………………………………………. 5 
  1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy 

của giáo viên môn Ngữ Văn. ……………………………………………………………………. 5 

 1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc ứng dụng công nghệ số trong học tập của 

học sinh  Trƣờng THPT Nguyễn Xuân Ôn ………………………………………………… 6 

 1. Ứng dụng công nghệ số trong dạy học Ngữ Văn tại Trƣờng THPT Nguyễn 

Xuân Ôn ……………………………………………………………………………………………….. 7 

 1. Lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu dạy học  …………………………. 7 
 2. Lựa chọn và sử dụng nền tảng tƣơng tác và lƣu trữ dữ liệu dạy học………………….. 8 
 3. Lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá chất lƣợng dạy học ……. 11 
 4. Lựa chọn và sử dụng phần mềm đa phƣơng tiện …………………………………….. 14 5. Tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ cho dạy học …………………………….. 16 III. Xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ số ………………………….. 18 
 1. Thời gian, đơn vị thực nghiệm: …………………………………………………………….. 18 
 2. Kế hoạch bài dạy thực nghiệm ……………………………………………………………… 18 3. Kết quả thực nghiệm ………………………………………………………………………………….. 43 

PHẦN III: KẾT LUẬN …………………………………………………………………………. 47 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 50

 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chƣơng trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27/3/2015, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới với mục tiêu giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với ngƣời lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào đời sống lao động, khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. 

 Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, chƣơng trình cũng đặt ra những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực. Bên cạnh những năng lực chung cần đạt, năng lực chuyên môn cũng đƣợc chú trọng hình thành và phát triển qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định. Trong đó, đặt ra yêu cầu về năng lực công nghệ (nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, thiết kế kĩ thuật), năng lực tin hoc (sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông, ứng xử phù hợp trong môi trường số, giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; hợp tác trong môi trường số) đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ số trong dạy học là yêu cầu cấp thiết trong đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. 

    Thực hiện công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020, thực hiện kế hoạch số 2114/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với chủ đề Tập huấn Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giảng dạy và học tập suốt đời. Mục đích của buổi tập huấn là ứng dụng công nghệ trong giảng dạy của giáo viên có hiệu quả, tăng cƣờng khả năng chủ động của học sinh trong học tập, giáo viên và học sinh kết nối với nhau để tăng cƣờng chất lƣợng dạy học. Xuất phát từ  yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm đào tạo những con ngƣời năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với xã hội, hòa nhập và phát triển cộng đồng đòi hỏi ngƣời giáo viên phải không ngừng tìm tòi, đổi mới, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy quá trình tự học, góp phần tạo ra xã hội học tập.  

 Trong những năm gần đây ngành Giáo dục đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động giảng dạy. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra và kéo dài, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng nhƣ thực hiện yêu cầu phòng chống dịch đã áp dụng hình thức học trực tuyến kết hợp với học trực  tiếp. Nhƣng việc học online cũng gặp nhiều khó khăn về công nghệ, kiểm soát, đánh giá năng lực ngƣời học… Việc ứng dụng công nghệ số sẽ khắc phục đƣợc những khó khăn trong giáo dục nói chung và dạy học môn Ngữ văn nói riêng.  

Vì những lí do trên tôi quyết định chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn tại Trƣờng THPT Nguyễn Xuân Ôn” nhƣ một đóng góp nhỏ vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lƣợng chuyên môn ở đơn vị công tác. 

 • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 
   • Khắc phục đƣợc một số tồn tại trong thực tiễn dạy học, phù hợp xu thế thời đại.   
   • Đề xuất một số giải pháp có sử dụng sản phẩm công nghệ số để nâng cao hiệu quả dạy học môn Ngữ Văn.  
 • PHẠM VI NGHIÊN CỨU:   
   • Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ số trong dạy – học môn Ngữ văn.   
   • Đối tƣợng: Học sinh THPT.   
   • Thời gian: Năm học 2019- 2020; 2020-2021; 2021- 2022. 
   • Địa điểm: Tại trƣờng THPT Nguyễn Xuân Ôn.  
 • PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

Chúng tôi sử dụng phối hợp nhiều phƣơng pháp: 

 • Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp  
 • Phƣơng pháp điều tra khảo sát 
 • Phƣơng pháp thực nghiệm 
 • ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 
  • Tiếp cận với mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Ngữ văn thuộc Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận