GVCN THCS

Giáo viên chủ nhiệm THCS đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và phát triển học sinh trong giai đoạn quan trọng này. Vì vậy, Kienedu đã tổng hợp những sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mới nhất, được thiết kế để hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm THCS trong chương trình giáo dục 2018 và đặc biệt phù hợp cho năm học 2023 – 2024. Những sáng kiến này bao gồm các phương pháp tiên tiến để giáo dục học sinh về kỹ năng sống, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm, giúp các em đối mặt với các thách thức của tuổi mới lớn. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập an toàn, tích cực và khuyến khích sự tham gia, giáo viên có thể giúp học sinh THCS phát triển bản thân một cách toàn diện, chuẩn bị cho các em bước tiếp theo trong hành trình học vấn và cuộc sống.

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng tập thể lớp đoàn kết gắn bó và chia sẻ 3.2. Biện pháp 2: Phát huy vai trò tự quản, tự tìm hiểu hoàn cảnh các bạn của học sinh 3.3. Biện pháp 3: Tìm hiểu tâm sinh lí, điều kiện học tập và mong muốn của học sinh 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động giáo dục tạo sự gắn kết 3.5. Biện pháp 5: Công tác phối hợp

389 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh 3.2. Biện pháp 2: Đổi mới các tiêu chí thi đua theo hướng thiết thực hơn 3.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 3.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự kết hợp giữa hoạt động thi đua của lớp với thi đua của Đoàn trường, thi thua của các tổ chức trong Nhà trường 3.5. Biện pháp 5: Kiện toàn ban cán sự lớp, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua 3.6. Biện pháp 6: Tìm hiểu, phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm 3.7. Biện pháp 7: Xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua cho học sinh

400 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Thiết lập kênh thông tin giữa GVCN và gia đình học sinh 3.2. Biện pháp 2: Tạo điều kiện để ban đại diện hội cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả 3.3. Biện pháp 3: Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm cho học sinh

648 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Xác định rõ nguyên tắc của việc giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc 3.2. Biện pháp 2: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua các tiết sinh hoạt theo chủ đề 3.3. Biện pháp 3: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua nêu gương 3.4. Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm đọc sách 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh trong vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh

1021 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của năng lực tự chủ và tự học 3.2. Biện pháp 2: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc xây dựng và quản lý kế hoạch, nội dung năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.3. Biện pháp 3: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.4. Biện pháp 4: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc tăng cường phối hợp với các lực lượng giáo dục trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá, động viên, khuyến khích học sinh nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học

342 8 lượt tải
SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thay đổi phương pháp quản lí lớp học Giải pháp 2: Đổi mới phương pháp dạy học Giải pháp 3: Thông qua các hoạt động ngoại khóa

1202 12 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THCS 3.2. Biện pháp 2: Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực GT&HT cho HS 3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh

439 8 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo

SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Các bước tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục. 3.2. Biện pháp 2: Công tác chuẩn bị ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm 3.3. Biện pháp 3: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 3.5. Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm. 3.6. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ giữa GVCN với các giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh để đảm bảo được hiệu quả giáo dục.

754 4 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào chủ đề thiết kế infographic nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 2.2. Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu các ngành nghề và định hướng nghề cho bản thân. 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

693 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề 1.2. Sinh hoạt lớp với trò chơi 1.3. Sinh hoạt lớp với “Tình huống giả định” 1.4. Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể 1.5. Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp

353 3 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Nắm bắt chính xác và cụ thể từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm 3.2. Biện pháp 2: Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học 3.3. Biện pháp 3: Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm 3.4. Biện pháp 4: Theo dõi sát sao và đánh giá khách quan học sinh lớp chủ nhiệm 3.5. Biện pháp 5: Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân 3.6. Biện pháp 6: Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh 3.7. Biện pháp 7: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

453 2 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng tập thể lớp đoàn kết gắn bó và chia sẻ 3.2. Biện pháp 2: Phát huy vai trò tự quản, tự tìm hiểu hoàn cảnh các bạn của học sinh 3.3. Biện pháp 3: Tìm hiểu tâm sinh lí, điều kiện học tập và mong muốn của học sinh 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động giáo dục tạo sự gắn kết 3.5. Biện pháp 5: Công tác phối hợp

389 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh 3.2. Biện pháp 2: Đổi mới các tiêu chí thi đua theo hướng thiết thực hơn 3.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 3.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự kết hợp giữa hoạt động thi đua của lớp với thi đua của Đoàn trường, thi thua của các tổ chức trong Nhà trường 3.5. Biện pháp 5: Kiện toàn ban cán sự lớp, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua 3.6. Biện pháp 6: Tìm hiểu, phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm 3.7. Biện pháp 7: Xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua cho học sinh

400 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Thiết lập kênh thông tin giữa GVCN và gia đình học sinh 3.2. Biện pháp 2: Tạo điều kiện để ban đại diện hội cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả 3.3. Biện pháp 3: Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm cho học sinh

648 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THCS qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Xác định rõ nguyên tắc của việc giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc 3.2. Biện pháp 2: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua các tiết sinh hoạt theo chủ đề 3.3. Biện pháp 3: Giáo dục, phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua nêu gương 3.4. Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm đọc sách 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh trong vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh

1021 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát triển năng lực tự học tự chủ cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của năng lực tự chủ và tự học 3.2. Biện pháp 2: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc xây dựng và quản lý kế hoạch, nội dung năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.3. Biện pháp 3: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.4. Biện pháp 4: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc tăng cường phối hợp với các lực lượng giáo dục trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 3.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá, động viên, khuyến khích học sinh nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học

342 8 lượt tải
SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thay đổi phương pháp quản lí lớp học Giải pháp 2: Đổi mới phương pháp dạy học Giải pháp 3: Thông qua các hoạt động ngoại khóa

1202 12 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực giao tiếp hợp tác cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm THCS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THCS 3.2. Biện pháp 2: Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực GT&HT cho HS 3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh

439 8 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo

SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm THCS nhằm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Các bước tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục. 3.2. Biện pháp 2: Công tác chuẩn bị ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm 3.3. Biện pháp 3: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 3.5. Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm. 3.6. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ giữa GVCN với các giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh để đảm bảo được hiệu quả giáo dục.

754 4 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào chủ đề thiết kế infographic nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 2.2. Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu các ngành nghề và định hướng nghề cho bản thân. 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

693 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề 1.2. Sinh hoạt lớp với trò chơi 1.3. Sinh hoạt lớp với “Tình huống giả định” 1.4. Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể 1.5. Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp

353 3 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Nắm bắt chính xác và cụ thể từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm 3.2. Biện pháp 2: Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học 3.3. Biện pháp 3: Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm 3.4. Biện pháp 4: Theo dõi sát sao và đánh giá khách quan học sinh lớp chủ nhiệm 3.5. Biện pháp 5: Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân 3.6. Biện pháp 6: Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh 3.7. Biện pháp 7: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

453 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com