GVCN THPT

Khi học sinh bước vào giai đoạn THPT, việc phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục mới 2018. Các sáng kiến này nhấn mạnh việc hỗ trợ học sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, và chuẩn bị nghề nghiệp, giúp họ trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm THPT sẽ được trang bị các công cụ và phương pháp mới để thúc đẩy học sinh tự tin thể hiện bản thân, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng, qua đó phát triển kỹ năng sống và tư duy độc lập, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào tương lai.

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phát huy vai trò của các chủ thể. + Tìm hiểu hoàn cảnh và nắm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh. + Xây dựng quy tắc và hình thành văn hóa ứng xử trong lớp học. +Phát hiện, xây dựng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ lớp. + Xây dựng không gian lớp học thân thiện. . + Đổi mới giờ sinh hoạt chủ nhiệm, hình thành kĩ năng mềm cho học sinh. +Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. . - Tăng cường công tác phối hợp, giáo dục toàn diện + Phối hợp với Đoàn trường trong các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa. + Phối hợp nhà trường và gia đình trong giáo dục kĩ năng sống + Tham gia công tác xã hội trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển kĩ năng sống. + Giáo dục học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực vì một lớp học hạnh phúc . + Tính sư phạm trong xây dựng lớp học hạnh phúc  

299 15 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua Giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn, Đoàn thanh niên. 3.1.1. Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, có uy tín trước học sinh, phải cảm hóa được học sinh chưa ngoan. 3.1.2. Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những thời điểm phù hợp để giáo dục. 3.1.3. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 3.1.4. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để có biện pháp kip thời. 3.1.5. Giáo viên phải khắc phục lối dạy đơn điệu. 3.1.6. Giáo viên phải chú ý, phân loại đối tượng học sinh để động viên, khích lệ kịp thời. 3.1.7. Giáo viên thay đổi để xây dựng lớp học hạnh phúc. 3.2. Nâng cao nhận thức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 3.2.2.Tổ chức cho học sinh chưa ngoan tham gia các cuộc thi. 3.2.3. Giáo dục học sinh chưa ngoan qua hoạt động của các Câu lạc bộ.  

480 8 lượt tải
SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phối hợp với gia đình để giáo dục toàn diện học sinh - Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để học sinh có điều kiện học tập tốt

893 12 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm

SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Lựa chọn ban cán sự - Hình thức lựa chọn - Bố trí chức danh - Xây dựng quy chế làm việc - Rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho ban cán sự lớp - Duy trì và phát huy bầu nhiệt huyết của ban cán sự lớp  

893 5 lượt tải
SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, ban giám hiệu đối với việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp cho giáo viên - Nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường THPT - Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Đánh giá khả năng cá nhân và bố trí lớp chủ nhiệm phù hợp - Thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm  

378 4 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: XÂY DỰNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP - Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề - Sinh hoạt lớp với trò chơi - Sinh hoạt lớp với tình huống giả định - Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể - Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp    

349 10 lượt tải
SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT

SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - GVCN xác định mục tiêu, tìm hiểu chương trình HĐ GDHN của từng khối lớp và tiến hành xây dựng giáo án để tổ chức hiệu quả HĐ GDHN cho HS - Tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp của HS trong lớp chủ nhiệm - Xác định năng lực, sở trường nghề nghiệp của HS trong lớp chủ nhiệm - GVCN tư vấn cho HS về những nhóm nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động của xã hội  

563 12 lượt tải
SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới

SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tổ chức trò chơi - Xem phim theo chủ đề - Dã ngoại  

442 5 lượt tải
SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp - Tổ chức hoạt động đổi mới hình thức tiết sinh hoạt lớp - Tổ chức trò chơi - Tổ chức hoạt động sân khấu hóa - Thi hùng biện - Tập làm MC  

399 8 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Kĩ năng tự nhận thức - Chiến thắng bản thân - Chiến thắng cộng đồng - Đổi mới bản thân - Xây dựng nhóm tự nguyện tư vấn - Phối hợp giữa ba môi trường giáo dục

479 19 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10

SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật - Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lí giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật - Sự giúp đỡ của giáo viên - Phối hợp với gia đình và cộng đồng

377 12 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT

SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phổ biến những quy định về việc sử dụng điện thoại trong trường học để phụ huynh, học sinh hiểu, nắm rõ để thực hiện đúng - Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh cách sử dụng hiệu quả điện thoại - Khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh - Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa cho học sinh - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để hạn chế sử dụng điện thoại sai mục đích của học sinh - Phối hợp với nhà trường và giáo viên bộ môn - Tăng cường vai trò giám sát của Đoàn, Đội cờ đỏ, đội xung kích đối với nề nếp học sinh trong nhà trường - Khen thưởng kịp thời và kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm nội quy, quy định  

657 8 lượt tải

Loại

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phát huy vai trò của các chủ thể. + Tìm hiểu hoàn cảnh và nắm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh. + Xây dựng quy tắc và hình thành văn hóa ứng xử trong lớp học. +Phát hiện, xây dựng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ lớp. + Xây dựng không gian lớp học thân thiện. . + Đổi mới giờ sinh hoạt chủ nhiệm, hình thành kĩ năng mềm cho học sinh. +Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. . - Tăng cường công tác phối hợp, giáo dục toàn diện + Phối hợp với Đoàn trường trong các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa. + Phối hợp nhà trường và gia đình trong giáo dục kĩ năng sống + Tham gia công tác xã hội trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển kĩ năng sống. + Giáo dục học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực vì một lớp học hạnh phúc . + Tính sư phạm trong xây dựng lớp học hạnh phúc  

299 15 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua Giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn, Đoàn thanh niên. 3.1.1. Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, có uy tín trước học sinh, phải cảm hóa được học sinh chưa ngoan. 3.1.2. Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những thời điểm phù hợp để giáo dục. 3.1.3. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 3.1.4. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để có biện pháp kip thời. 3.1.5. Giáo viên phải khắc phục lối dạy đơn điệu. 3.1.6. Giáo viên phải chú ý, phân loại đối tượng học sinh để động viên, khích lệ kịp thời. 3.1.7. Giáo viên thay đổi để xây dựng lớp học hạnh phúc. 3.2. Nâng cao nhận thức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 3.2.2.Tổ chức cho học sinh chưa ngoan tham gia các cuộc thi. 3.2.3. Giáo dục học sinh chưa ngoan qua hoạt động của các Câu lạc bộ.  

480 8 lượt tải
SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phối hợp với gia đình để giáo dục toàn diện học sinh - Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để học sinh có điều kiện học tập tốt

893 12 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm

SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng ban cán sự góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Lựa chọn ban cán sự - Hình thức lựa chọn - Bố trí chức danh - Xây dựng quy chế làm việc - Rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho ban cán sự lớp - Duy trì và phát huy bầu nhiệt huyết của ban cán sự lớp  

893 5 lượt tải
SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, ban giám hiệu đối với việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp cho giáo viên - Nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường THPT - Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Đánh giá khả năng cá nhân và bố trí lớp chủ nhiệm phù hợp - Thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm  

378 4 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đa dạng hóa hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: XÂY DỰNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP - Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề - Sinh hoạt lớp với trò chơi - Sinh hoạt lớp với tình huống giả định - Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể - Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp    

349 10 lượt tải
SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT

SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - GVCN xác định mục tiêu, tìm hiểu chương trình HĐ GDHN của từng khối lớp và tiến hành xây dựng giáo án để tổ chức hiệu quả HĐ GDHN cho HS - Tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp của HS trong lớp chủ nhiệm - Xác định năng lực, sở trường nghề nghiệp của HS trong lớp chủ nhiệm - GVCN tư vấn cho HS về những nhóm nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động của xã hội  

563 12 lượt tải
SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới

SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tổ chức trò chơi - Xem phim theo chủ đề - Dã ngoại  

442 5 lượt tải
SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp - Tổ chức hoạt động đổi mới hình thức tiết sinh hoạt lớp - Tổ chức trò chơi - Tổ chức hoạt động sân khấu hóa - Thi hùng biện - Tập làm MC  

399 8 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động trải nghiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Kĩ năng tự nhận thức - Chiến thắng bản thân - Chiến thắng cộng đồng - Đổi mới bản thân - Xây dựng nhóm tự nguyện tư vấn - Phối hợp giữa ba môi trường giáo dục

479 19 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10

SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật - Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lí giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật - Sự giúp đỡ của giáo viên - Phối hợp với gia đình và cộng đồng

377 12 lượt tải
SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT

SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phổ biến những quy định về việc sử dụng điện thoại trong trường học để phụ huynh, học sinh hiểu, nắm rõ để thực hiện đúng - Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh cách sử dụng hiệu quả điện thoại - Khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh - Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa cho học sinh - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để hạn chế sử dụng điện thoại sai mục đích của học sinh - Phối hợp với nhà trường và giáo viên bộ môn - Tăng cường vai trò giám sát của Đoàn, Đội cờ đỏ, đội xung kích đối với nề nếp học sinh trong nhà trường - Khen thưởng kịp thời và kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm nội quy, quy định  

657 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com