Tiếng anh THCS

Trong nỗ lực thúc đẩy chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại THCS, Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THCS mới nhất, áp dụng bộ sách mới như Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, được biên soạn để hỗ trợ giáo viên theo chương trình giáo dục 2018, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả. Từ việc cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đến phát triển tư duy phê phán và sự tự tin trong giao tiếp, mục tiêu là khuyến khích học sinh khám phá và yêu thích Tiếng Anh. Các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm công nghệ giáo dục và dự án sáng tạo, được áp dụng để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Use intuitive visuals for each lesson b. Using different tips, and how to organize different activities in each part of teaching and lesson c. Designing games based on software utilities such as violet, microsoft office powerpoint to introduce or consolidate lesson is also excited for all students at different levels d.General - Commendation - Award

2651 12 lượt tải
SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Choose from teaching: 2.2. Applying the initiative in some lessons in each unit 2.2.1 English 6 – Unit 1: Greetings 2.2.2 English 6 – Unit 2: At school 2.2.3 English 6 – Unit 3: At home 2.2.4 English 6 – Unit 4: Big or small 2.2.5 English 6 – Unit 5: Things I do 2.2.6 English 6 – Unit 6: Places 2.2.7 English 6 – Unit 7: Your house 2.2.8 English 6 – Unit 8: Out and about 2.2.9 English 6 – Unit 10: Staying healthy 2.2.10 English 6 – Unit 9: The body 2.2.11 English 6 – Unit 11: “What do you eat?” 2.2.12 English 6 – Unit 12: Sports and Pastimes 2.2.13 English 6 – Unit 13: Activities and the seasons 2.2.14 English 6 – Unit 14: Making plan 2.2.15 English 6 – Unit 15 Countries 2.2.16 English 6 – Unit 16

622 7 lượt tải
SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school": During English teaching 7 I have actively used the most active teaching techniques in the teaching process to improve the quality of teaching. The teaching techniques are mainly applied are: tablecloth technique, grafting technique, mind mapping technique.

968 6 lượt tải
SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Principles of integration 3.2. Methods of implementation when integrating interdisciplinary knowledge in the lesson. 3.2.1.The aims of the lesson 3.2.2. Overview of the layout of the lesson 3.2.3. Teaching activities and teaching process  

902 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 1.1. Động viên học sinh bằng những lời khen 1.2. Đơn giản hóa các bài học Giải pháp 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Giải pháp 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 3.1. Lồng ghép âm nhạc để giới thiệu chủ đề của bài học 3.2. Lồng ghép âm nhạc trong tiết ngữ pháp 3.3. Lồng ghép âm nhạc để củng cố từ mới hay bảng động từ bất quy tắc Giải pháp 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4.1. Một số bước thực hiện 4.2. Áp dụng sân khấu hóa trong phần củng cố bài học Giải pháp 5. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh 5.1. Lồng ghép Video clip trong dạy phần “Warm up” 5.2. Vận dụng video clip dạy phần “Post-teaching” 5.3. Vận dụng video trong các tiết dạy ngữ âm

899 8 lượt tải
SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a/ IMPLEMENTATION a1) Objectives a2) Preparation b /CONTENTOF THE SONGS 1) The points of communication include 2) The view of schools including 3) The view of family 4) The songs of the other topics: (world around us)

736 4 lượt tải
SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Prepare teachers and students for lessons that contain content related to social knowledge: b. Some relevant social sciences in the 6th grade English program: * In A closer look 2 of Unit 5 * Next to the skills1 of Unit 5 * In lesson “ Our Tet holiday" Skills 1 * In lesson 9 "Cities of the World"

2633 1 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp trong cùng bộ môn 1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối 2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học 2.1. Tích hợp kiến thức địa lý. 2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử 2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

623 4 lượt tải
SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tiến hành các kỹ thuật dạy nghe - Tổ chức, triển khai thực hiện - Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu - Nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành các hoạt động nghe - Tiến hành các phương pháp đa chiều - Luôn áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh

2076 12 lượt tải
SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * The basis for proposing solutions * Main solutions: - At home - In class * Organization and implementation  

463 4 lượt tải
SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: INTEGRATED TEACHING WITH SUBJECTS PROCESS OF INTEGRATED TEACHING PRACTICE CONSOLIDATION HOMEWORK  

426 3 lượt tải

Loại

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Use intuitive visuals for each lesson b. Using different tips, and how to organize different activities in each part of teaching and lesson c. Designing games based on software utilities such as violet, microsoft office powerpoint to introduce or consolidate lesson is also excited for all students at different levels d.General - Commendation - Award

2651 12 lượt tải
SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Choose from teaching: 2.2. Applying the initiative in some lessons in each unit 2.2.1 English 6 – Unit 1: Greetings 2.2.2 English 6 – Unit 2: At school 2.2.3 English 6 – Unit 3: At home 2.2.4 English 6 – Unit 4: Big or small 2.2.5 English 6 – Unit 5: Things I do 2.2.6 English 6 – Unit 6: Places 2.2.7 English 6 – Unit 7: Your house 2.2.8 English 6 – Unit 8: Out and about 2.2.9 English 6 – Unit 10: Staying healthy 2.2.10 English 6 – Unit 9: The body 2.2.11 English 6 – Unit 11: “What do you eat?” 2.2.12 English 6 – Unit 12: Sports and Pastimes 2.2.13 English 6 – Unit 13: Activities and the seasons 2.2.14 English 6 – Unit 14: Making plan 2.2.15 English 6 – Unit 15 Countries 2.2.16 English 6 – Unit 16

622 7 lượt tải
SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school": During English teaching 7 I have actively used the most active teaching techniques in the teaching process to improve the quality of teaching. The teaching techniques are mainly applied are: tablecloth technique, grafting technique, mind mapping technique.

968 6 lượt tải
SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Principles of integration 3.2. Methods of implementation when integrating interdisciplinary knowledge in the lesson. 3.2.1.The aims of the lesson 3.2.2. Overview of the layout of the lesson 3.2.3. Teaching activities and teaching process  

902 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 1.1. Động viên học sinh bằng những lời khen 1.2. Đơn giản hóa các bài học Giải pháp 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Giải pháp 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 3.1. Lồng ghép âm nhạc để giới thiệu chủ đề của bài học 3.2. Lồng ghép âm nhạc trong tiết ngữ pháp 3.3. Lồng ghép âm nhạc để củng cố từ mới hay bảng động từ bất quy tắc Giải pháp 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4.1. Một số bước thực hiện 4.2. Áp dụng sân khấu hóa trong phần củng cố bài học Giải pháp 5. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh 5.1. Lồng ghép Video clip trong dạy phần “Warm up” 5.2. Vận dụng video clip dạy phần “Post-teaching” 5.3. Vận dụng video trong các tiết dạy ngữ âm

899 8 lượt tải
SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a/ IMPLEMENTATION a1) Objectives a2) Preparation b /CONTENTOF THE SONGS 1) The points of communication include 2) The view of schools including 3) The view of family 4) The songs of the other topics: (world around us)

736 4 lượt tải
SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Prepare teachers and students for lessons that contain content related to social knowledge: b. Some relevant social sciences in the 6th grade English program: * In A closer look 2 of Unit 5 * Next to the skills1 of Unit 5 * In lesson “ Our Tet holiday" Skills 1 * In lesson 9 "Cities of the World"

2633 1 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp trong cùng bộ môn 1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối 2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học 2.1. Tích hợp kiến thức địa lý. 2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử 2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

623 4 lượt tải
SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tiến hành các kỹ thuật dạy nghe - Tổ chức, triển khai thực hiện - Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu - Nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành các hoạt động nghe - Tiến hành các phương pháp đa chiều - Luôn áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh

2076 12 lượt tải
SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * The basis for proposing solutions * Main solutions: - At home - In class * Organization and implementation  

463 4 lượt tải
SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: INTEGRATED TEACHING WITH SUBJECTS PROCESS OF INTEGRATED TEACHING PRACTICE CONSOLIDATION HOMEWORK  

426 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com