Tiếng Anh 6

Kienedu đã tổng hợp trọn bộ các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và giới thiệu học sinh vào thế giới Anh ngữ thông qua các hoạt động tương tác, thú vị. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương tiện giáo dục đa dạng, từ trò chơi ngôn ngữ, video học thuật đến dự án nhóm, nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và yêu thích Tiếng Anh. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học Tiếng Anh ở các lớp cao hơn.

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Choose from teaching: 2.2. Applying the initiative in some lessons in each unit 2.2.1 English 6 – Unit 1: Greetings 2.2.2 English 6 – Unit 2: At school 2.2.3 English 6 – Unit 3: At home 2.2.4 English 6 – Unit 4: Big or small 2.2.5 English 6 – Unit 5: Things I do 2.2.6 English 6 – Unit 6: Places 2.2.7 English 6 – Unit 7: Your house 2.2.8 English 6 – Unit 8: Out and about 2.2.9 English 6 – Unit 10: Staying healthy 2.2.10 English 6 – Unit 9: The body 2.2.11 English 6 – Unit 11: “What do you eat?” 2.2.12 English 6 – Unit 12: Sports and Pastimes 2.2.13 English 6 – Unit 13: Activities and the seasons 2.2.14 English 6 – Unit 14: Making plan 2.2.15 English 6 – Unit 15 Countries 2.2.16 English 6 – Unit 16

622 7 lượt tải
SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a/ IMPLEMENTATION a1) Objectives a2) Preparation b /CONTENTOF THE SONGS 1) The points of communication include 2) The view of schools including 3) The view of family 4) The songs of the other topics: (world around us)

736 4 lượt tải
SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Prepare teachers and students for lessons that contain content related to social knowledge: b. Some relevant social sciences in the 6th grade English program: * In A closer look 2 of Unit 5 * Next to the skills1 of Unit 5 * In lesson “ Our Tet holiday" Skills 1 * In lesson 9 "Cities of the World"

2633 1 lượt tải
SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6

SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Vocabulary presentation 3.2. Be realistic 3.2.1. Choosing activities 3.2.2. The role of fun and games in the lessons 3.3. Practical part 33.3.1. Lesson plan 1 3.3.2. Lesson plan 2 3.3.3. Lesson plan 3 3.3.4. Lesson plan 4

996 7 lượt tải
SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6

SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Organizing training courses for students 3.2. Organizing test results 3.2.1. At the time to access all of the class when there is English 3.2.2. Check out the new pos preparation immediately in the period learning English 3.3. Organizing different forms of learning for students 3.3.1. Establishing the English Steering Commision 3.3.2. Divide groups learning acording to living areas

735 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy

SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa các kỹ năng trong việc học tiếng Anh: Các bước để luyện tiếng Anh qua phim hiệu quả: Bước 1. Khởi động- Chọn phim học tiếng Anh Bước 2. Vượt chướng ngại vật- Học tiếng anh qua phim Bước 3. Tăng tốc học tiếng Anh Bước 4. Về đích 2.2 Các bước để luyện tiếng Anh qua tranh hiệu quả 2.3. Những điều có thể đạt được 2.3.1 Trao rồi vốn từ vựng thêm phong phú 2.3.2. Làm cho học sinh xem phim tiếng Anh một cách chủ động và sáng tạo 2.3.3 Những bộ phim hoạt hình hay nhất của điện ảnh Hollywood

934 8 lượt tải
SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started

SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: -History integration -Geography integration -Civic education integration -Fine arts integration Detailed examination

734 5 lượt tải
SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 - Preparation 3.2 - Some principles to teach vocabulary 3.3 - Techniques for eliciting vocabulary 3.4 - Steps for presenting vocabulary 3.5 - Techniques for checking vocabulary 3.6 - Some exercises to check vocabulary

934 7 lượt tải
SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program

SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.The steps of teaching these sounds. - First, I divide board into 2 parts,I write two dipthongs on the board and pronounce them clearly twice.Ask students to listen and observe. - Second, I show the mouth diagram of the sounds and explain how to make these sounds. - Third, I pronounce these sounds again and sak students to repeat. - Next,I have students distinguish the sounds with the other dipthong or monopthong - Then, I read the couples of words and ask students to repeat. - After that I ask students to look at the sounds in some words and read them loudly - Finally, I give some sentences that contain these sounds, read and sak students to repeat. 2.2. Some experiences help students do phonetics exercises relating to the dipthongs /eә /; /iә /; / әu/; /ai/; /aʊ /;/ɔi/. 3. Application.

894 5 lượt tải
SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps

SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Organization of teaching by Mind mapping * For teachers * For students a. The Steps of manners: Step 1: "Getting Started" Step 2: "Reading" Step 3: "Drawing" Step 4: "Decorate" Step 5: "Sharing experiences" b. The steps to design a Mind Map Step 1: Identify keywords Step 2: Draw in central theme Step 3: Draw additional subheadings (level 1 branch) Step 4: Draw the branch level 2, level 3,... Step 5: Add the illustrations c. Organization and operation processes Mind Map drawing in class 2. Use Mind Maps in teaching

2517 14 lượt tải
SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III. Measures of teaching english pronunciation by getting students do phonetic exercises Unit 1: My new school Unit 2 My home Unit 3. My friends Unit 4. My neighborhood Unit 5.Natural wonders of the world Unit 6. Our tet holiday Unit 7. television Unit 8. Sports and past time Unit 9. Cities of the world Unit 10. Our homes in the future Unit 11. Our green world Unit 12.Robots

955 6 lượt tải
SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students

SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.2. Suggested solution Doing pronunciation exercises a. Distinguishing sound exercises b. Find the odd sounds c. Matching exercises

946 7 lượt tải

Loại

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Choose from teaching: 2.2. Applying the initiative in some lessons in each unit 2.2.1 English 6 – Unit 1: Greetings 2.2.2 English 6 – Unit 2: At school 2.2.3 English 6 – Unit 3: At home 2.2.4 English 6 – Unit 4: Big or small 2.2.5 English 6 – Unit 5: Things I do 2.2.6 English 6 – Unit 6: Places 2.2.7 English 6 – Unit 7: Your house 2.2.8 English 6 – Unit 8: Out and about 2.2.9 English 6 – Unit 10: Staying healthy 2.2.10 English 6 – Unit 9: The body 2.2.11 English 6 – Unit 11: “What do you eat?” 2.2.12 English 6 – Unit 12: Sports and Pastimes 2.2.13 English 6 – Unit 13: Activities and the seasons 2.2.14 English 6 – Unit 14: Making plan 2.2.15 English 6 – Unit 15 Countries 2.2.16 English 6 – Unit 16

622 7 lượt tải
SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cause exciment and reinforce knowledge in learning english by short songs in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a/ IMPLEMENTATION a1) Objectives a2) Preparation b /CONTENTOF THE SONGS 1) The points of communication include 2) The view of schools including 3) The view of family 4) The songs of the other topics: (world around us)

736 4 lượt tải
SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Prepare teachers and students for lessons that contain content related to social knowledge: b. Some relevant social sciences in the 6th grade English program: * In A closer look 2 of Unit 5 * Next to the skills1 of Unit 5 * In lesson “ Our Tet holiday" Skills 1 * In lesson 9 "Cities of the World"

2633 1 lượt tải
SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6

SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Experience in teaching vocabulay for the students of grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Vocabulary presentation 3.2. Be realistic 3.2.1. Choosing activities 3.2.2. The role of fun and games in the lessons 3.3. Practical part 33.3.1. Lesson plan 1 3.3.2. Lesson plan 2 3.3.3. Lesson plan 3 3.3.4. Lesson plan 4

996 7 lượt tải
SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6

SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Fostering self - Learning method in English for students in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Organizing training courses for students 3.2. Organizing test results 3.2.1. At the time to access all of the class when there is English 3.2.2. Check out the new pos preparation immediately in the period learning English 3.3. Organizing different forms of learning for students 3.3.1. Establishing the English Steering Commision 3.3.2. Divide groups learning acording to living areas

735 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy

SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa các kỹ năng trong việc học tiếng Anh: Các bước để luyện tiếng Anh qua phim hiệu quả: Bước 1. Khởi động- Chọn phim học tiếng Anh Bước 2. Vượt chướng ngại vật- Học tiếng anh qua phim Bước 3. Tăng tốc học tiếng Anh Bước 4. Về đích 2.2 Các bước để luyện tiếng Anh qua tranh hiệu quả 2.3. Những điều có thể đạt được 2.3.1 Trao rồi vốn từ vựng thêm phong phú 2.3.2. Làm cho học sinh xem phim tiếng Anh một cách chủ động và sáng tạo 2.3.3 Những bộ phim hoạt hình hay nhất của điện ảnh Hollywood

934 8 lượt tải
SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started

SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: -History integration -Geography integration -Civic education integration -Fine arts integration Detailed examination

734 5 lượt tải
SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 - Preparation 3.2 - Some principles to teach vocabulary 3.3 - Techniques for eliciting vocabulary 3.4 - Steps for presenting vocabulary 3.5 - Techniques for checking vocabulary 3.6 - Some exercises to check vocabulary

934 7 lượt tải
SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program

SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving grade 6 students’ combination vowel sounds of English pilot program” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.The steps of teaching these sounds. - First, I divide board into 2 parts,I write two dipthongs on the board and pronounce them clearly twice.Ask students to listen and observe. - Second, I show the mouth diagram of the sounds and explain how to make these sounds. - Third, I pronounce these sounds again and sak students to repeat. - Next,I have students distinguish the sounds with the other dipthong or monopthong - Then, I read the couples of words and ask students to repeat. - After that I ask students to look at the sounds in some words and read them loudly - Finally, I give some sentences that contain these sounds, read and sak students to repeat. 2.2. Some experiences help students do phonetics exercises relating to the dipthongs /eә /; /iә /; / әu/; /ai/; /aʊ /;/ɔi/. 3. Application.

894 5 lượt tải
SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps

SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the quality of thematic vocabulary english courses for students in grade 6 at dong tho secondary school through the use of mind maps” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Organization of teaching by Mind mapping * For teachers * For students a. The Steps of manners: Step 1: "Getting Started" Step 2: "Reading" Step 3: "Drawing" Step 4: "Decorate" Step 5: "Sharing experiences" b. The steps to design a Mind Map Step 1: Identify keywords Step 2: Draw in central theme Step 3: Draw additional subheadings (level 1 branch) Step 4: Draw the branch level 2, level 3,... Step 5: Add the illustrations c. Organization and operation processes Mind Map drawing in class 2. Use Mind Maps in teaching

2517 14 lượt tải
SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III. Measures of teaching english pronunciation by getting students do phonetic exercises Unit 1: My new school Unit 2 My home Unit 3. My friends Unit 4. My neighborhood Unit 5.Natural wonders of the world Unit 6. Our tet holiday Unit 7. television Unit 8. Sports and past time Unit 9. Cities of the world Unit 10. Our homes in the future Unit 11. Our green world Unit 12.Robots

955 6 lượt tải
SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students

SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade - 6 students” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.2. Suggested solution Doing pronunciation exercises a. Distinguishing sound exercises b. Find the odd sounds c. Matching exercises

946 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com