Tiếng Anh 8

Với mục tiêu cải thiện chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh, Kienedu xin gửi đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 8 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc mở rộng kỹ năng ngôn ngữ và giới thiệu các chủ đề phức tạp hơn, như phân tích văn bản và giao tiếp nâng cao, thông qua phương pháp giảng dạy sáng tạo và tương tác. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ cao hơn, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp và tư duy phê phán trong Tiếng Anh, chuẩn bị tốt nhất cho các thách thức học tập và giao tiếp trong tương lai.

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Principles of integration 3.2. Methods of implementation when integrating interdisciplinary knowledge in the lesson. 3.2.1.The aims of the lesson 3.2.2. Overview of the layout of the lesson 3.2.3. Teaching activities and teaching process  

902 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 1.1. Động viên học sinh bằng những lời khen 1.2. Đơn giản hóa các bài học Giải pháp 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Giải pháp 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 3.1. Lồng ghép âm nhạc để giới thiệu chủ đề của bài học 3.2. Lồng ghép âm nhạc trong tiết ngữ pháp 3.3. Lồng ghép âm nhạc để củng cố từ mới hay bảng động từ bất quy tắc Giải pháp 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4.1. Một số bước thực hiện 4.2. Áp dụng sân khấu hóa trong phần củng cố bài học Giải pháp 5. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh 5.1. Lồng ghép Video clip trong dạy phần “Warm up” 5.2. Vận dụng video clip dạy phần “Post-teaching” 5.3. Vận dụng video trong các tiết dạy ngữ âm

899 8 lượt tải
SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * The basis for proposing solutions * Main solutions: - At home - In class * Organization and implementation  

463 4 lượt tải
SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: INTEGRATED TEACHING WITH SUBJECTS PROCESS OF INTEGRATED TEACHING PRACTICE CONSOLIDATION HOMEWORK  

426 3 lượt tải
SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping

SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. The Solutions and implementation organization 2.3.1. The Solutions implemented 2.3.2. The measures to organize implementation a/ Use mind mapping to teach English of grade 8 in junior high school b. Use mind maps to check the old lessons c. Use mind map to teach new lesson d. Use mind map to reinforce knowledge after each lessons. 2.3.3. Implement the solution by a specific the lesson.  

634 4 lượt tải
SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson

SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: + Introduce short, concise readings. + Use pictures, visual tools to introduce new words, reading situations. + Make sure students understand the new grammatical structure. + Give some open-ended questions or predictions before reading. Provides the type of exercises while-reading / post-reading. + Deepen students' memory through hands-on exercises and real-life contact.  

634 3 lượt tải
SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. The Importance of Developing English Speaking Skills for Grade 8 3.2. Prepare and arrange the speaking topic 3.3. Form and organization of speaking 3.4. Example  

1084 4 lượt tải
SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Here, I present the old method I applied when teaching passive sentences in the present simple and the past simple tense 3.1.1. Passive in simple present 3.1.2. Passive in simple past 3.2. And this is a new method that after years of passive teaching I have learned the experience. I would like to present my method as follows 3.2.1. Passive in simple present 3.2.2. Passive in past simple tense  

857 5 lượt tải
SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Selecting activities which both attract students and control the number of students involve 2.2.2. Using Techniques from easy to difficult 2.2.3. Change and simplifies the exercises given in the textbook:  

972 5 lượt tải
SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school

SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Introducing the form and meaning of the structures Practicing techniques Tips in consolidation and testing after practicing  

519 3 lượt tải
SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Listening to obtain more detailed information b. Listening for information c. The different listening forms d. Don’t catch up with the speed of the speakers  

725 4 lượt tải
SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Solution. Teach Pre - writing 2.3.1.1. Guide through the outline. 2.3.1.2. Tutorial through sample artic 2.3.1.3. Write articles with suggested words 2.3.2. Solution. Teach the While - writing section. 2.3.3. Solution. Teach the Post - writing 2.3.3.1. Use the wrong word. 2.3.3.4. Incomplete (the, a / an), possessive, pu  

1327 3 lượt tải

Loại

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Principles of integration 3.2. Methods of implementation when integrating interdisciplinary knowledge in the lesson. 3.2.1.The aims of the lesson 3.2.2. Overview of the layout of the lesson 3.2.3. Teaching activities and teaching process  

902 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 1.1. Động viên học sinh bằng những lời khen 1.2. Đơn giản hóa các bài học Giải pháp 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Giải pháp 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 3.1. Lồng ghép âm nhạc để giới thiệu chủ đề của bài học 3.2. Lồng ghép âm nhạc trong tiết ngữ pháp 3.3. Lồng ghép âm nhạc để củng cố từ mới hay bảng động từ bất quy tắc Giải pháp 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4.1. Một số bước thực hiện 4.2. Áp dụng sân khấu hóa trong phần củng cố bài học Giải pháp 5. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh 5.1. Lồng ghép Video clip trong dạy phần “Warm up” 5.2. Vận dụng video clip dạy phần “Post-teaching” 5.3. Vận dụng video trong các tiết dạy ngữ âm

899 8 lượt tải
SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * The basis for proposing solutions * Main solutions: - At home - In class * Organization and implementation  

463 4 lượt tải
SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Educating students keep reading the folk tales of Viet Nam through intergrated teaching period 43 unit 6: a closer look 1 – English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: INTEGRATED TEACHING WITH SUBJECTS PROCESS OF INTEGRATED TEACHING PRACTICE CONSOLIDATION HOMEWORK  

426 3 lượt tải
SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping

SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Enhance the effectiveness of teaching English 8 with mind mapping" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. The Solutions and implementation organization 2.3.1. The Solutions implemented 2.3.2. The measures to organize implementation a/ Use mind mapping to teach English of grade 8 in junior high school b. Use mind maps to check the old lessons c. Use mind map to teach new lesson d. Use mind map to reinforce knowledge after each lessons. 2.3.3. Implement the solution by a specific the lesson.  

634 4 lượt tải
SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson

SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Experience of teaching English reading skill effectively for students of grade 8 at Thiet Ke secondary school in one specific lesson" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: + Introduce short, concise readings. + Use pictures, visual tools to introduce new words, reading situations. + Make sure students understand the new grammatical structure. + Give some open-ended questions or predictions before reading. Provides the type of exercises while-reading / post-reading. + Deepen students' memory through hands-on exercises and real-life contact.  

634 3 lượt tải
SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. The Importance of Developing English Speaking Skills for Grade 8 3.2. Prepare and arrange the speaking topic 3.3. Form and organization of speaking 3.4. Example  

1084 4 lượt tải
SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Here, I present the old method I applied when teaching passive sentences in the present simple and the past simple tense 3.1.1. Passive in simple present 3.1.2. Passive in simple past 3.2. And this is a new method that after years of passive teaching I have learned the experience. I would like to present my method as follows 3.2.1. Passive in simple present 3.2.2. Passive in past simple tense  

857 5 lượt tải
SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Selecting activities which both attract students and control the number of students involve 2.2.2. Using Techniques from easy to difficult 2.2.3. Change and simplifies the exercises given in the textbook:  

972 5 lượt tải
SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school

SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Introducing the form and meaning of the structures Practicing techniques Tips in consolidation and testing after practicing  

519 3 lượt tải
SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Listening to obtain more detailed information b. Listening for information c. The different listening forms d. Don’t catch up with the speed of the speakers  

725 4 lượt tải
SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Solution. Teach Pre - writing 2.3.1.1. Guide through the outline. 2.3.1.2. Tutorial through sample artic 2.3.1.3. Write articles with suggested words 2.3.2. Solution. Teach the While - writing section. 2.3.3. Solution. Teach the Post - writing 2.3.3.1. Use the wrong word. 2.3.3.4. Incomplete (the, a / an), possessive, pu  

1327 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com