Tiếng Anh 9

Kienedu đã tổng hợp và chọn lọc các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Tiếng Anh lớp 9, sử dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục mới 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh những năng lực tiếng Anh và sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng, thông qua các bài giảng sáng tạo, dự án và hoạt động thực hành. Giáo viên được khuyến khích áp dụng các phương tiện giáo dục hiện đại và tương tác để tăng cường khả năng ngôn ngữ, bao gồm giao tiếp, phân tích văn bản và viết lách sáng tạo. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 9 phát triển sự tự tin, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp trong Tiếng Anh, qua đó nâng cao khả năng học tập và thành công trong tương lai.

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Use intuitive visuals for each lesson b. Using different tips, and how to organize different activities in each part of teaching and lesson c. Designing games based on software utilities such as violet, microsoft office powerpoint to introduce or consolidate lesson is also excited for all students at different levels d.General - Commendation - Award

2651 12 lượt tải
SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tiến hành các kỹ thuật dạy nghe - Tổ chức, triển khai thực hiện - Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu - Nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành các hoạt động nghe - Tiến hành các phương pháp đa chiều - Luôn áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh

2076 12 lượt tải
SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9

SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. The game should suit the characteristics of learners. 2.2. Ensuring safety organizations play. 2.3. Explain the rules of the game. 2.4. Soothes the aggressive properties of the player. 2.5. Focus meaningful analysis after making the game. 2.6. Ensuring education. 2.7. Do not abuse the method.

759 4 lượt tải
SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

The stages and strategies of reading that teachers should promote for their students are: Pre-reading, While reading and Post-reading stages . They are very important when teaching any reading text. Instruction in reading strategies is not an add-on, but rather an integral part of the use of reading activities in the language classroom. Teachers can help their students become effective readers by teaching them how to use strategies before, during, and after reading. Teachers can use the following teaching techniques in teaching reading skill, especially in each stage: Pre – reading, While-reading and Post- reading which make students get knowledge actively and creatively.

1759 18 lượt tải
SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Firstly, teachers must make sure that students feel safe and confident while they express themselves 3.2. Secondly, teachers must pay attention to warm-up activities 3.3. Thirdly, students must be well-prepared and well-instructed before they practice speaking English 3.4. Fourthly, varying communicative activities is also important 3.5. Last but not least, teachers should also pay attention to these points

3087 15 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thông qua các ví dụ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ khắc sâu kiến thức chuyển đổi sang câu bị động, tôi rút ra những điểm cần khái quát sau: - Quan sát câu chủ động thuộc loại gì, dạng đặc biệt hay dạng cơ bản. - Xác định đúng các thành phần (chủ ngữ, động từ và tân ngữ ở câu chủ động) để đổi sang câu bị động một cách phù hợp. - Sử dụng thành thạo công thức chuyển đổi câu bị động ( kể cả câu bị động của những động từ khuyết thiếu ). - Nắm vững sơ đồ chuyển đổi. - Nhớ học thuộc quá khứ phân từ của những động từ bất quy tắc. - Chú ý vị trí của những trạng từ. - Hiểu và nắm được một số mẫu chuyển đổi câu. - Phân biệt được một số lỗi sai và cách khắc phục.

1446 7 lượt tải
SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Using the situations - Tranlation - How to drill the sentences - The techniques to cosolidate after drilling. The latter toughens such awareness and strategies in learners by involving them in the speaking practice. This stage is of great importance since only raising student’s awareness cannot ensure the raise in the autonomy level. Teachers ought to provide thenecessary resources to adjust these instructions to fit students’learning needs and see how students make use of this toolto learn.

502 6 lượt tải
SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Understand students’ learning capacity 2.3.2. Help students recognize the importance of the subject. 2.3.3. Respect students' opinions, encourage learning and bring confidence to students 2.3.4. Use types of exercises to fill the void of basic knowledge of poor students

881 5 lượt tải
SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination

SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Equipping the reading method a. Skimming b. Scanning 2. Improving the reading skill a. Broadening the vocabulary and knowledge b. Improving the ability of reasoning 3. Providing the skills to do some types of reading exercise a. Filling in the gap with one suitable word b. Answering the questions by choosing the best choice c .Reading the passage and answering the questions

787 5 lượt tải
SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9

SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Understand the concept of teaching listening and reading skills 2.3.2. Research on listening activities 2.3.3. Conduct listening techniques 2.3.4. Organize different listening activities 2.3.5. Practice a variety of listening comprehension exercises: The listening comprehension exercises come in many forms 2.3.6. Understand some basic principles when conducting listening activities 2.3.7. Conduct multidimensional methods 2.3.8. Always apply question-and-answer tactics when teaching English listening skills

922 7 lượt tải
SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I've redesigned the Language focus exercises into fun games for the startups of listening or speaking skill lessons. Detail as follows: 2.3.1.“ Snake and ladder” game 2.3.2. Run for flag on the moon game 2.3.3. Guessing picture game 2.3.4. Stepping stone game 2.3.5. Shark attack game

844 6 lượt tải
SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively

SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Implementation solutions of grammar periods 2. Implementation steps 2.1 Presentation of structural form and meaning (presentation) 2.2 How to perform grammar practicing skills: (practice) 2.3. Procedures of consolidation and test after practice

1486 8 lượt tải

Loại

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Use intuitive visuals for each lesson b. Using different tips, and how to organize different activities in each part of teaching and lesson c. Designing games based on software utilities such as violet, microsoft office powerpoint to introduce or consolidate lesson is also excited for all students at different levels d.General - Commendation - Award

2651 12 lượt tải
SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tiến hành các kỹ thuật dạy nghe - Tổ chức, triển khai thực hiện - Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu - Nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành các hoạt động nghe - Tiến hành các phương pháp đa chiều - Luôn áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh

2076 12 lượt tải
SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9

SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Experience of using games in teaching English for students of class 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. The game should suit the characteristics of learners. 2.2. Ensuring safety organizations play. 2.3. Explain the rules of the game. 2.4. Soothes the aggressive properties of the player. 2.5. Focus meaningful analysis after making the game. 2.6. Ensuring education. 2.7. Do not abuse the method.

759 4 lượt tải
SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

The stages and strategies of reading that teachers should promote for their students are: Pre-reading, While reading and Post-reading stages . They are very important when teaching any reading text. Instruction in reading strategies is not an add-on, but rather an integral part of the use of reading activities in the language classroom. Teachers can help their students become effective readers by teaching them how to use strategies before, during, and after reading. Teachers can use the following teaching techniques in teaching reading skill, especially in each stage: Pre – reading, While-reading and Post- reading which make students get knowledge actively and creatively.

1759 18 lượt tải
SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Firstly, teachers must make sure that students feel safe and confident while they express themselves 3.2. Secondly, teachers must pay attention to warm-up activities 3.3. Thirdly, students must be well-prepared and well-instructed before they practice speaking English 3.4. Fourthly, varying communicative activities is also important 3.5. Last but not least, teachers should also pay attention to these points

3087 15 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thông qua các ví dụ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ khắc sâu kiến thức chuyển đổi sang câu bị động, tôi rút ra những điểm cần khái quát sau: - Quan sát câu chủ động thuộc loại gì, dạng đặc biệt hay dạng cơ bản. - Xác định đúng các thành phần (chủ ngữ, động từ và tân ngữ ở câu chủ động) để đổi sang câu bị động một cách phù hợp. - Sử dụng thành thạo công thức chuyển đổi câu bị động ( kể cả câu bị động của những động từ khuyết thiếu ). - Nắm vững sơ đồ chuyển đổi. - Nhớ học thuộc quá khứ phân từ của những động từ bất quy tắc. - Chú ý vị trí của những trạng từ. - Hiểu và nắm được một số mẫu chuyển đổi câu. - Phân biệt được một số lỗi sai và cách khắc phục.

1446 7 lượt tải
SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Using the situations - Tranlation - How to drill the sentences - The techniques to cosolidate after drilling. The latter toughens such awareness and strategies in learners by involving them in the speaking practice. This stage is of great importance since only raising student’s awareness cannot ensure the raise in the autonomy level. Teachers ought to provide thenecessary resources to adjust these instructions to fit students’learning needs and see how students make use of this toolto learn.

502 6 lượt tải
SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Understand students’ learning capacity 2.3.2. Help students recognize the importance of the subject. 2.3.3. Respect students' opinions, encourage learning and bring confidence to students 2.3.4. Use types of exercises to fill the void of basic knowledge of poor students

881 5 lượt tải
SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination

SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Equipping the reading method a. Skimming b. Scanning 2. Improving the reading skill a. Broadening the vocabulary and knowledge b. Improving the ability of reasoning 3. Providing the skills to do some types of reading exercise a. Filling in the gap with one suitable word b. Answering the questions by choosing the best choice c .Reading the passage and answering the questions

787 5 lượt tải
SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9

SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some techniques for teaching production in the listening lesson in English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Understand the concept of teaching listening and reading skills 2.3.2. Research on listening activities 2.3.3. Conduct listening techniques 2.3.4. Organize different listening activities 2.3.5. Practice a variety of listening comprehension exercises: The listening comprehension exercises come in many forms 2.3.6. Understand some basic principles when conducting listening activities 2.3.7. Conduct multidimensional methods 2.3.8. Always apply question-and-answer tactics when teaching English listening skills

922 7 lượt tải
SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I've redesigned the Language focus exercises into fun games for the startups of listening or speaking skill lessons. Detail as follows: 2.3.1.“ Snake and ladder” game 2.3.2. Run for flag on the moon game 2.3.3. Guessing picture game 2.3.4. Stepping stone game 2.3.5. Shark attack game

844 6 lượt tải
SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively

SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Teaching method of English grammar for grade 9 students effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Implementation solutions of grammar periods 2. Implementation steps 2.1 Presentation of structural form and meaning (presentation) 2.2 How to perform grammar practicing skills: (practice) 2.3. Procedures of consolidation and test after practice

1486 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com