Vật lí 10

Các sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… nhằm mục tiêu giúp giáo viên có những bài giảng hay và sáng tạo. Qua đó, giáo viên có thể áp dụng những phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức vào thực tế thông qua các thí nghiệm thực hành và hoạt động dự án. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học sinh lớp 10 hiểu rõ và yêu thích môn Vật lí, từ đó nâng cao khả năng học tập và sự sẵn sàng cho các lớp học cao hơn.

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm" triển khai các biện pháp như sau:  1 Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo hình thức hoạt động nhóm 2 Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm 2.4.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết dạy học chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” nhằm bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn châu 4 bằng hình thức dạy học theo trạm. 2.4.1.Các thí nghiệm khi dạy học chủ đề ‘‘Moment lực. Cân bằng của vật rắn’’ 2.4.2.Xây dựng hệ thống các câu hỏi tình huống 2.4.3.Phiếu học tập, phiếu hướng dẫn học, phiếu hỗ trợ 2.5.Thiết kế kế hoạch chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” bồi dưỡng năng lực hợp tác của HS bằng hình thức dạy học theo trạm. 3 Kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với kĩ thuật phòng tranh và mảnh ghép mảnh ghép cải tiến

1387 15 lượt tải
SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem

SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục Stem

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” 2.1.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” chương trình Vật lí THPT 2.1.2.Yêu cầu cần đạt 2.2.Thiết kế xây dựng chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục STEM

904 10 lượt tải
SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học dự án và dạy học tích hợp liên môn. - Phân tích mục tiêu, nội dung dạy học chủ đề Động cơ nhiệt thuộc môn Vật lí 10 và môn Công nghệ 11 THPT. - Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Động cơ nhiệt theo hình thức dạy học dự án tích hợp được mục tiêu dạy học chủ đề này của môn Vật lí và môn Công nghệ. - Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quay phim tiết học nghiệm thu dự án.

804 12 lượt tải
SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thực hiện dự án học tập trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 2: Kết hợp dạy học dự án với các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 3: Bộ câu hỏi định hướng và bài tập dự án học tập: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay.

890 10 lượt tải
SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  1 Phân tích yêu cầu cần đạt để nhận diện mục tiêu dạy học tối thiểu và nội dung dạy học tối thiểu đối với bài học/nội dung “Định luật 2 Newton” theo chương trình GDPT 2018. 2 Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp với mục tiêu, nội dung, bối cảnh dạy học để lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH, PTDH, PP và công cụ đánh giá trong dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển PC, NL học sinh, đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018 môn Vật lí. 3 Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực số (NL tìm kiếm thông tin, dữ liệu; NL sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong thảo luận, hợp tác, trong trình bày báo cáo, trong kiểm tra, đánh giá,….) đối với học sinh trong dạy học “Định luật 2 Newton”. 4 Bổ sung mục tiêu “ Phát triển năng lực sử dụng phần mềm MS Excel trong xử lí số liệu, vẽ đồ thị, khớp hàm” trong dạy học thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton đối với những HS có năng lực Tin học ở mức độ Khá trở lên. Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực tìm. 5 hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, năng lực GQVĐ và sáng tạo của HS trong dạy học định luật 2 Newton:“Lập luận suy ra được hệ quả logic (cần kiểm chứng) của định luật 2 Newton trong trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều. Nhận ra được các bước thực hiện, lập được kế hoạch triển khai từ việc quan sát các video thí nghiệm. Đề xuất ý kiến nghiên cứu minh họa định luật 2 Newton trong trường hợp khác” đối với HS năng lực bộ môn ở mức Khá, Tốt. Lựa chọn, sử dụng PP Dạy học giải quyết. 6 vấn đề, PP trực quan, Dạy học hợp tác trong dạy học “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển ở HS PC, NL nhận thức, tìm hiểu quy luật vật lí bằng con đường thực nghiệm. 7 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong tổ chức hoạt động hợp tác nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”. 8 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Phòng tranh trong tổ chức hoạt động trình bày, báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”.  

950 12 lượt tải
SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM.

SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM." triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM 2.1.1.Dạy học các môn khoa học theo bài dạy STEM 2.1.1.1 Khái quát về bài dạy STEM 2.1.1.2 Nội dung bài dạy STEM 2.1.1.3 Thiết kế bài dạy STEM 2.2. Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM vật lí 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 2.2.1.Quy trình xây dựng tiết học STEM trong chương trình chính khóa 2.2.2.Xây dựng tiến trình tổ chức giờ học cho HS theo định hướng giáo dục STEM 2.2.3.Thực nghiệm chuyển đổi giờ học vật lí truyền thống sang giờ học theo định hướng STEM

673 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10

SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu thực trạng việc DH STEM ở bộ môn Vật lí trong trường THPT 2. Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM 2.1. Quy trình xây dựng bài dạy STEM 2.1.1. Lựa chọn nội dung DH 2.1.2. Xác định vấn đề cần giải quyết 2.1.3. Xây dựng tiêu chí sản phẩm, giải pháp giải quyết vấn đề 2.1.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động DH 2.2. Xây dựng kế hoạch bài dạy STEM 2.2.1. Kế hoạch bài dạy STEM khoa khoa học: LỰC MA SÁT 2.2.2. Kế hoạch bài dạy STEM khoa kĩ thuật: CHIẾC CÂN ĐÒN 2.2.3. Kế hoạch bài dạy STEM khoa kĩ thuật: CHIẾC XE TỰ HÀNH

739 12 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng "bài tập gắn với tình huống thực tiễn" trong dạy học chương: "Động lực học" - Vật Lí 10 THPT

SKKN Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng "bài tập gắn với tình huống thực tiễn" trong dạy học chương: "Động lực học" - Vật Lí 10 THPT

Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu cơ sở lí luận, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế cho HS THPT. + Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS + Để xuất quy trình tổ chức dạy học có sử dụng các biện phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS. + Khai thác và lựa chọn được bài tập về Bài tập gắn với tình huống thực tiễn chương “Động lực học” Vật lí 10. + Thiết kế tiến trình dạy học theo quy trình đã đề xuất để tổ chức dạy học một số bài chương “Động lực học” Vật lí 10. + Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở trường THPT để đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

637 5 lượt tải
SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

Ở đề tài này, tôi đã tập trung xây dựng và khai thác một số kĩ thuật dạy học tích cực có hiệu quả vào giải các bài tập tình huống có nội dung gắn với thực tiễn và các bài tập tình huống có nội dung định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông trong dạy học vật lí; tổ chức thành công việc hoạt động nhóm ở một số tiết học giải bài tập vật lí với các nội dung gắn với thực tiễn cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đề tài đã góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo học ban Khoa học tự nhiên tại trường tôi công tác.

973 11 lượt tải
SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp . (Sao chép)

Ở đề tài này, tôi đã tập trung xây dựng và khai thác một số kĩ thuật dạy học tích cực có hiệu quả vào giải các bài tập tình huống có nội dung gắn với thực tiễn và các bài tập tình huống có nội dung định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông trong dạy học vật lí; tổ chức thành công việc hoạt động nhóm ở một số tiết học giải bài tập vật lí với các nội dung gắn với thực tiễn cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đề tài đã góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo học ban Khoa học tự nhiên tại trường tôi công tác.

973 11 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức một số dự án dạy học chương động lực học - vật lí 10 - nhằm gắn hoạt động dạy học với công tác hướng nghiệp“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.4. Qui trình sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.5. Một số bài tập nghịch lý ngụy biện 2.6. Soạn thảo tiến trình dạy học một bài cụ thể với việc sử dụng BTNLNB

839 9 lượt tải

Loại

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm" triển khai các biện pháp như sau:  1 Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo hình thức hoạt động nhóm 2 Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm 2.4.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết dạy học chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” nhằm bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn châu 4 bằng hình thức dạy học theo trạm. 2.4.1.Các thí nghiệm khi dạy học chủ đề ‘‘Moment lực. Cân bằng của vật rắn’’ 2.4.2.Xây dựng hệ thống các câu hỏi tình huống 2.4.3.Phiếu học tập, phiếu hướng dẫn học, phiếu hỗ trợ 2.5.Thiết kế kế hoạch chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” bồi dưỡng năng lực hợp tác của HS bằng hình thức dạy học theo trạm. 3 Kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với kĩ thuật phòng tranh và mảnh ghép mảnh ghép cải tiến

1387 15 lượt tải
SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem

SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục Stem

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” 2.1.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” chương trình Vật lí THPT 2.1.2.Yêu cầu cần đạt 2.2.Thiết kế xây dựng chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục STEM

904 10 lượt tải
SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học dự án và dạy học tích hợp liên môn. - Phân tích mục tiêu, nội dung dạy học chủ đề Động cơ nhiệt thuộc môn Vật lí 10 và môn Công nghệ 11 THPT. - Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Động cơ nhiệt theo hình thức dạy học dự án tích hợp được mục tiêu dạy học chủ đề này của môn Vật lí và môn Công nghệ. - Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quay phim tiết học nghiệm thu dự án.

804 12 lượt tải
SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thực hiện dự án học tập trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 2: Kết hợp dạy học dự án với các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 3: Bộ câu hỏi định hướng và bài tập dự án học tập: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay.

890 10 lượt tải
SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  1 Phân tích yêu cầu cần đạt để nhận diện mục tiêu dạy học tối thiểu và nội dung dạy học tối thiểu đối với bài học/nội dung “Định luật 2 Newton” theo chương trình GDPT 2018. 2 Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp với mục tiêu, nội dung, bối cảnh dạy học để lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH, PTDH, PP và công cụ đánh giá trong dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển PC, NL học sinh, đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018 môn Vật lí. 3 Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực số (NL tìm kiếm thông tin, dữ liệu; NL sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong thảo luận, hợp tác, trong trình bày báo cáo, trong kiểm tra, đánh giá,….) đối với học sinh trong dạy học “Định luật 2 Newton”. 4 Bổ sung mục tiêu “ Phát triển năng lực sử dụng phần mềm MS Excel trong xử lí số liệu, vẽ đồ thị, khớp hàm” trong dạy học thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton đối với những HS có năng lực Tin học ở mức độ Khá trở lên. Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực tìm. 5 hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, năng lực GQVĐ và sáng tạo của HS trong dạy học định luật 2 Newton:“Lập luận suy ra được hệ quả logic (cần kiểm chứng) của định luật 2 Newton trong trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều. Nhận ra được các bước thực hiện, lập được kế hoạch triển khai từ việc quan sát các video thí nghiệm. Đề xuất ý kiến nghiên cứu minh họa định luật 2 Newton trong trường hợp khác” đối với HS năng lực bộ môn ở mức Khá, Tốt. Lựa chọn, sử dụng PP Dạy học giải quyết. 6 vấn đề, PP trực quan, Dạy học hợp tác trong dạy học “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển ở HS PC, NL nhận thức, tìm hiểu quy luật vật lí bằng con đường thực nghiệm. 7 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong tổ chức hoạt động hợp tác nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”. 8 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Phòng tranh trong tổ chức hoạt động trình bày, báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”.  

950 12 lượt tải
SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM.

SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM." triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM 2.1.1.Dạy học các môn khoa học theo bài dạy STEM 2.1.1.1 Khái quát về bài dạy STEM 2.1.1.2 Nội dung bài dạy STEM 2.1.1.3 Thiết kế bài dạy STEM 2.2. Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM vật lí 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 2.2.1.Quy trình xây dựng tiết học STEM trong chương trình chính khóa 2.2.2.Xây dựng tiến trình tổ chức giờ học cho HS theo định hướng giáo dục STEM 2.2.3.Thực nghiệm chuyển đổi giờ học vật lí truyền thống sang giờ học theo định hướng STEM

673 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10

SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu thực trạng việc DH STEM ở bộ môn Vật lí trong trường THPT 2. Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM 2.1. Quy trình xây dựng bài dạy STEM 2.1.1. Lựa chọn nội dung DH 2.1.2. Xác định vấn đề cần giải quyết 2.1.3. Xây dựng tiêu chí sản phẩm, giải pháp giải quyết vấn đề 2.1.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động DH 2.2. Xây dựng kế hoạch bài dạy STEM 2.2.1. Kế hoạch bài dạy STEM khoa khoa học: LỰC MA SÁT 2.2.2. Kế hoạch bài dạy STEM khoa kĩ thuật: CHIẾC CÂN ĐÒN 2.2.3. Kế hoạch bài dạy STEM khoa kĩ thuật: CHIẾC XE TỰ HÀNH

739 12 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng "bài tập gắn với tình huống thực tiễn" trong dạy học chương: "Động lực học" - Vật Lí 10 THPT

SKKN Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng "bài tập gắn với tình huống thực tiễn" trong dạy học chương: "Động lực học" - Vật Lí 10 THPT

Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu cơ sở lí luận, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế cho HS THPT. + Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS + Để xuất quy trình tổ chức dạy học có sử dụng các biện phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS. + Khai thác và lựa chọn được bài tập về Bài tập gắn với tình huống thực tiễn chương “Động lực học” Vật lí 10. + Thiết kế tiến trình dạy học theo quy trình đã đề xuất để tổ chức dạy học một số bài chương “Động lực học” Vật lí 10. + Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở trường THPT để đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

637 5 lượt tải
SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

Ở đề tài này, tôi đã tập trung xây dựng và khai thác một số kĩ thuật dạy học tích cực có hiệu quả vào giải các bài tập tình huống có nội dung gắn với thực tiễn và các bài tập tình huống có nội dung định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông trong dạy học vật lí; tổ chức thành công việc hoạt động nhóm ở một số tiết học giải bài tập vật lí với các nội dung gắn với thực tiễn cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đề tài đã góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo học ban Khoa học tự nhiên tại trường tôi công tác.

973 11 lượt tải
SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp .

SKKN Khai thác kĩ thuật dạy học tích cực cho giải bài tập tình huống gắn với thực tiễn và hướng nghiệp . (Sao chép)

Ở đề tài này, tôi đã tập trung xây dựng và khai thác một số kĩ thuật dạy học tích cực có hiệu quả vào giải các bài tập tình huống có nội dung gắn với thực tiễn và các bài tập tình huống có nội dung định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông trong dạy học vật lí; tổ chức thành công việc hoạt động nhóm ở một số tiết học giải bài tập vật lí với các nội dung gắn với thực tiễn cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đề tài đã góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo học ban Khoa học tự nhiên tại trường tôi công tác.

973 11 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức một số dự án dạy học chương động lực học - vật lí 10 - nhằm gắn hoạt động dạy học với công tác hướng nghiệp“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.4. Qui trình sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.5. Một số bài tập nghịch lý ngụy biện 2.6. Soạn thảo tiến trình dạy học một bài cụ thể với việc sử dụng BTNLNB

839 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com