Search
Close this search box.

Sinh học 8

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tiếp cận trong giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Một số phương pháp dạy học. 2.3.3. Phân loại kỹ năng sống. 2.3.4. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. 2.3.5. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học.  

747 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương thức tổ chức để giờ thực hành đạt hiệu quả cao 2. Xác định rõ vai trò của giáo viên và trách nhiệm của học sinh trong công tác chuẩn bị cho giờ thực hành 3. Sử dụng phương pháp đặc trưng đối với kiểu bài thực hành để tiết học đạt hiệu quả cao 4. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với mỗi bài thực hành 5. Ví dụ về một bài thực hành cụ thể  

589 3 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Phương pháp trần thuật 3.2 Phương pháp giảng giải 3.3 Phương pháp vấn đáp 3.4 Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 3.5 Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 3.6 Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 3.7 Phương pháp giao cho học sinh làm các bài tập ở nhà 3.8 Giáo viên lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

384 2 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp trần thuật 2. Phương pháp giảng giải 3. Phương pháp vấn đáp 4. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 5. Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 6. Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 7. Phương pháp giao cho HS làm các bài tập ở nhà 8. GV lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

604 3 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Yêu cầu HS Nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung bài học. - Giải pháp 2: Lồng ghép DHTH vào từng phần cụ thể. - Giải pháp 3: Thông qua môn học giáo dục cho HS các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là bảo vệ đôi mắt luôn luôn khoẻ mạnh  

819 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2.Phân loại các loại bài dạy có thể lồng ghép giáo dục kĩ năng sống 2.3.3.Vận dụng kĩ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4.Giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục kỹ năng sống 2.3.5.Một số đề kiểm tra có nội dung tích hợp kỹ năng sống  

479 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8

SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Đổi mới trong soạn giáo án. 2.3.2. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học. 2.3.3. Đổi mới phương pháp dạy học. 2.3.4. Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. 2.3.5. Tổng kết bài học hợp lí.  

690 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8

SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thiết kế đoạn phim khoa học:(Có đĩa DVD kèm theo SKKN) Đoạn phim 1: “Hệ tuần hoàn” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn Đoạn phim 2: “ Cấu tạo hệ hô hấp” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn Đoạn phim 3. “Hệ thần kinh” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn của trường ĐH sư phạm I, Hà nội. 3.2. Sử dụng đoạn phim khoa học để giảng dạy các bài trên lớp  

587 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2. Phân loại các bài dạy trong chương trình sinh học 8 có thể lồng ghép giáo dục kỹ năng sống 2.3.3. Tích hợp kỹ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4. Một số ví dụ minh họa tích hợp từng nhóm kỹ năng sống trong chương trình sinh học 8 2.3.4.1. Nhóm kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân liên quan đến thể chất, sức khỏe 2.3.4.2.Kỹ năng sống liên quan đến nhận thức, thực hành 2.3.4.3. Kỹ năng điều chỉnh và quản lí cảm xúc, tinh thần  

425 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu những hiểu biết về kiến thức pháp luật của học sinh có liên quan đến chương “Sinh sản” - môn Sinh học 8 2.3.2. Sưu tầm tài liệu 2.3.3. Lập kế hoạch tích hợp kiến thức pháp luật cho từng bài, từng phần trong chương “Sinh sản” 2.3.4. Tiến hành dạy thực nghiệm  

1206 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Vạch ra các bước hoạt động nhóm * Phân chia các dạng bài tập/câu hỏi thảo luận trong giờ dạy * Một số vấn đề cần chú ý khi hoạt động nhóm * Một vài kỹ thuật phối hợp trong hoạt động nhóm  

868 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Xác định các đơn vị kiến thức cần đạt trong bài học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng và các kiến thức cần tích hợp 2.3.2. Giải pháp 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tổ nhóm và các bộ môn liên quan để xây dựng tiết dạy theo hướng tích hợp liên môn 2.3.3. Giải pháp 3: Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học 2.3.4. Giải pháp 4: Các bước cần chuẩn bị cho bài soạn theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Giải pháp 5: Cách tổ chức giờ dạy vận dụng kiến thức liên môn 2.3.6. Giải pháp 6: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.7. Giải pháp 7: Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tiết dạy sử dụng phương pháp tích hợp liên môn  

822 6 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tiếp cận trong giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Một số phương pháp dạy học. 2.3.3. Phân loại kỹ năng sống. 2.3.4. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. 2.3.5. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học.  

747 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương thức tổ chức để giờ thực hành đạt hiệu quả cao 2. Xác định rõ vai trò của giáo viên và trách nhiệm của học sinh trong công tác chuẩn bị cho giờ thực hành 3. Sử dụng phương pháp đặc trưng đối với kiểu bài thực hành để tiết học đạt hiệu quả cao 4. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với mỗi bài thực hành 5. Ví dụ về một bài thực hành cụ thể  

589 3 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Phương pháp trần thuật 3.2 Phương pháp giảng giải 3.3 Phương pháp vấn đáp 3.4 Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 3.5 Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 3.6 Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 3.7 Phương pháp giao cho học sinh làm các bài tập ở nhà 3.8 Giáo viên lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

384 2 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp trần thuật 2. Phương pháp giảng giải 3. Phương pháp vấn đáp 4. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 5. Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 6. Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 7. Phương pháp giao cho HS làm các bài tập ở nhà 8. GV lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

604 3 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Yêu cầu HS Nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung bài học. - Giải pháp 2: Lồng ghép DHTH vào từng phần cụ thể. - Giải pháp 3: Thông qua môn học giáo dục cho HS các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là bảo vệ đôi mắt luôn luôn khoẻ mạnh  

819 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2.Phân loại các loại bài dạy có thể lồng ghép giáo dục kĩ năng sống 2.3.3.Vận dụng kĩ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4.Giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục kỹ năng sống 2.3.5.Một số đề kiểm tra có nội dung tích hợp kỹ năng sống  

479 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8

SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm soạn và dạy bài 51: Cơ quan phân tích thính giác theo định hướng đánh giá 12 tiêu chí của sở GD&ĐT Thanh Hóa tại lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Đổi mới trong soạn giáo án. 2.3.2. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học. 2.3.3. Đổi mới phương pháp dạy học. 2.3.4. Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. 2.3.5. Tổng kết bài học hợp lí.  

690 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8

SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm thiết kế và sử dụng đoạn phim khoa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các chương tuần hoàn, hô hấp và thần kinh trong chương trình Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thiết kế đoạn phim khoa học:(Có đĩa DVD kèm theo SKKN) Đoạn phim 1: “Hệ tuần hoàn” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn Đoạn phim 2: “ Cấu tạo hệ hô hấp” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn Đoạn phim 3. “Hệ thần kinh” sưu tầm từ video chia sẻ tại WWW Sinh học. edu.vn của trường ĐH sư phạm I, Hà nội. 3.2. Sử dụng đoạn phim khoa học để giảng dạy các bài trên lớp  

587 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Sinh học 8 nhằm rèn luyện thêm kỹ năng sống cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2. Phân loại các bài dạy trong chương trình sinh học 8 có thể lồng ghép giáo dục kỹ năng sống 2.3.3. Tích hợp kỹ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4. Một số ví dụ minh họa tích hợp từng nhóm kỹ năng sống trong chương trình sinh học 8 2.3.4.1. Nhóm kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân liên quan đến thể chất, sức khỏe 2.3.4.2.Kỹ năng sống liên quan đến nhận thức, thực hành 2.3.4.3. Kỹ năng điều chỉnh và quản lí cảm xúc, tinh thần  

425 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu những hiểu biết về kiến thức pháp luật của học sinh có liên quan đến chương “Sinh sản” - môn Sinh học 8 2.3.2. Sưu tầm tài liệu 2.3.3. Lập kế hoạch tích hợp kiến thức pháp luật cho từng bài, từng phần trong chương “Sinh sản” 2.3.4. Tiến hành dạy thực nghiệm  

1206 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động nhóm tốt trong chương trình Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Vạch ra các bước hoạt động nhóm * Phân chia các dạng bài tập/câu hỏi thảo luận trong giờ dạy * Một số vấn đề cần chú ý khi hoạt động nhóm * Một vài kỹ thuật phối hợp trong hoạt động nhóm  

868 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Xác định các đơn vị kiến thức cần đạt trong bài học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng và các kiến thức cần tích hợp 2.3.2. Giải pháp 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tổ nhóm và các bộ môn liên quan để xây dựng tiết dạy theo hướng tích hợp liên môn 2.3.3. Giải pháp 3: Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học 2.3.4. Giải pháp 4: Các bước cần chuẩn bị cho bài soạn theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Giải pháp 5: Cách tổ chức giờ dạy vận dụng kiến thức liên môn 2.3.6. Giải pháp 6: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.7. Giải pháp 7: Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tiết dạy sử dụng phương pháp tích hợp liên môn  

822 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com