Công tác đoàn

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đoàn THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục 2018 năm học 2023 – 2024 đã được tổng hợp trong bài viết dưới đây. Các sáng kiến này bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách tổ chức các hoạt động đoàn, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tinh thần tập thể trong học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc tổ chức các sự kiện có ý nghĩa, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng, qua đó xây dựng môi trường học đường lành mạnh, năng động. Các hoạt động đoàn được thiết kế không chỉ giáo dục về kỹ năng sống mà còn góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Sáng kiến kinh nghiệm "Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng ban hành các văn bản phối hợp giữa Nhà trường và Công đoàn 2. Công Đoàn cùng Nhà trường tham gia thực hiện kế hoạch 3. Phát huy vai trò Công Đoàn trong công tác thi đua 4. Phối hợp với Công Đoàn phải bám sát thực tiễn Nhà trường và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chuyên môn. 1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động công đoàn. 1.2. Rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các đoàn viên công đoàn 1.3. Công đoàn cùng nhà trường giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh và học sinh. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn lồng ghép các hoạt động chuyên môn. 2.1. Thể hiện việc công đoàn tham gia vào các hoạt động chuyên môn 2.2. Xây dựng phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, tự sáng tạo và nghiên cứu khoa học 2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường

1563 56 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp 2. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 3. Kết quả thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua những năm học gần đây 4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 5. Công tác Nữ công 6. Công tác kiểm tra, giám sát 7. Công tác tài chính 8. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 9. Kết quả đạt được cụ thể trong các năm học gần đây

2678 112 lượt tải
Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn thành viên để thành lập Ban nữ công quần chúng 2. Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nữ công 3. Tổ chức một số hoạt động cụ thể của Ban nữ công Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ 3.1. Tập trung xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động 3.2. Xây dựng, triển khai phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên 3.3. Giáo dục bình đẳng giới trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 3.4. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ nhà giáo người lao động 3.5. Xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ sinh trong trường học

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT Con Cuông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực hoạt động của BCH Công đoàn, Ban nữ công 2. Đổi mới các buổi sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ giáo viên, kĩ năng sống cho nữ học sinh. 3. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức và các nhà hảo tâm để chăm lo cho lao động nữ một cách thiết thực. 4. Tổ chức tốt phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 2025 gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 5. Xây dựng nét đẹp nữ cán bộ, giáo viên và nữ học sinh nơi trường học.

1147 56 lượt tải
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Về công tác chính trị, tư tưởng Giải pháp 2: Tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 4: Đổi mới nội dung tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 5: Đổi mới hình thức tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 6: Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến qua việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 7: Qui trình tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 8: Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 9. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường Giải pháp 10. Huy động ngồn lực, xã hội hóa giáo dục

890 34 lượt tải
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thường trực thực hiện chương trình 2. Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về sự cần thiết, ý nghĩa và tính thực tiễn của chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 3. Tìm hiểu nhu cầu, những khó khăn của đơn vị được giúp đỡ, hỗ trợ trong chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 4. Xây dựng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện chương trình một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn 5. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường khi thực hiện chương trình 6. Vận động các tổ chức, các nhân ngoài nhà trường cùng hỗ trợ thực hiện chương trình 7. Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình theo từng năm, qua đó đúc rút kinh nghiệm, từng bước bổ sung, hoàn thiện thực hiện chương trình

890 34 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các thành tố lớp học hạnh phúc 2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc 3. Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 4. Xây dựng không gian lớp học 5. Xây dựng hộp thư muốn nói 6. Đa dạng hóa hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp

3187 125 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng 1.1 Tổ chức diễn đàn 1.2. Tổ chức tham quan 1.3. Tổ chức hoạt động đọc sách, trò chuyện với nhân chứng lịch sử 2. Tổ chức phong trào “xung kích - đồng hành” 2.1 Thành lập các đội xung kích, tuyên truyền 2.2. Thành lập các Câu lạc bộ 2.3 Tổ chức các cuộc thi, hội thi 3 Thực hiện công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1265 35 lượt tải

Loại

Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Sáng kiến kinh nghiệm "Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng ban hành các văn bản phối hợp giữa Nhà trường và Công đoàn 2. Công Đoàn cùng Nhà trường tham gia thực hiện kế hoạch 3. Phát huy vai trò Công Đoàn trong công tác thi đua 4. Phối hợp với Công Đoàn phải bám sát thực tiễn Nhà trường và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chuyên môn. 1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động công đoàn. 1.2. Rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các đoàn viên công đoàn 1.3. Công đoàn cùng nhà trường giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh và học sinh. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn lồng ghép các hoạt động chuyên môn. 2.1. Thể hiện việc công đoàn tham gia vào các hoạt động chuyên môn 2.2. Xây dựng phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, tự sáng tạo và nghiên cứu khoa học 2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường

1563 56 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp 2. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 3. Kết quả thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua những năm học gần đây 4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 5. Công tác Nữ công 6. Công tác kiểm tra, giám sát 7. Công tác tài chính 8. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 9. Kết quả đạt được cụ thể trong các năm học gần đây

2678 112 lượt tải
Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn thành viên để thành lập Ban nữ công quần chúng 2. Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nữ công 3. Tổ chức một số hoạt động cụ thể của Ban nữ công Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ 3.1. Tập trung xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động 3.2. Xây dựng, triển khai phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên 3.3. Giáo dục bình đẳng giới trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 3.4. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ nhà giáo người lao động 3.5. Xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ sinh trong trường học

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT Con Cuông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực hoạt động của BCH Công đoàn, Ban nữ công 2. Đổi mới các buổi sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ giáo viên, kĩ năng sống cho nữ học sinh. 3. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức và các nhà hảo tâm để chăm lo cho lao động nữ một cách thiết thực. 4. Tổ chức tốt phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 2025 gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 5. Xây dựng nét đẹp nữ cán bộ, giáo viên và nữ học sinh nơi trường học.

1147 56 lượt tải
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Về công tác chính trị, tư tưởng Giải pháp 2: Tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 4: Đổi mới nội dung tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 5: Đổi mới hình thức tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 6: Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến qua việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 7: Qui trình tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 8: Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 9. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường Giải pháp 10. Huy động ngồn lực, xã hội hóa giáo dục

890 34 lượt tải
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thường trực thực hiện chương trình 2. Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về sự cần thiết, ý nghĩa và tính thực tiễn của chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 3. Tìm hiểu nhu cầu, những khó khăn của đơn vị được giúp đỡ, hỗ trợ trong chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 4. Xây dựng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện chương trình một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn 5. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường khi thực hiện chương trình 6. Vận động các tổ chức, các nhân ngoài nhà trường cùng hỗ trợ thực hiện chương trình 7. Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình theo từng năm, qua đó đúc rút kinh nghiệm, từng bước bổ sung, hoàn thiện thực hiện chương trình

890 34 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các thành tố lớp học hạnh phúc 2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc 3. Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 4. Xây dựng không gian lớp học 5. Xây dựng hộp thư muốn nói 6. Đa dạng hóa hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp

3187 125 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng 1.1 Tổ chức diễn đàn 1.2. Tổ chức tham quan 1.3. Tổ chức hoạt động đọc sách, trò chuyện với nhân chứng lịch sử 2. Tổ chức phong trào “xung kích - đồng hành” 2.1 Thành lập các đội xung kích, tuyên truyền 2.2. Thành lập các Câu lạc bộ 2.3 Tổ chức các cuộc thi, hội thi 3 Thực hiện công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1265 35 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com